สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศนีย์พร  แวงดา
 
1. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวคณัชนันท์  ผุยเหง้า
 
1. นายทรงพล  ศรีนวล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงศศิธร  วะนาคำ
3. เด็กหญิงศิริเทพ  อินทรวิชะ
 
1. นางวิลาวัณย์  แวงดีสอน
2. นางสาวจีราพร  พานิจ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชรพงษ์  ธัญลักษณ์สกุล
2. นางสาววิมลศิริ  สุรินาม
3. นางสาวอนุสรา  อินธิราช
 
1. นางสาวอุลัยพร  สิงห์ขัน
2. นางสาวมาลินี  ทิพยดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ธูปแจ่ม
2. เด็กชายพิสิทธิ์  อุปโครต
 
1. นางสาวปาริชาติ  ราญมีชัย
2. นางสาวอุลัยพร  สิงห์ขัน
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. นางสาวชมพูนุช  ประหยัด
2. นางสาวนันทิดา  ไชยสุระ
 
1. นายธรรมศักดิ์  ปัญญา
2. นายณัฐพล  คานสี
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาววิภาพร  มะละ
2. นางสาวศรสวรรค์  ศักดิ์ศรี
 
1. นายธรรมศักดิ์  ปัญญา
2. นายณัฐพล  คานสี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ทองที
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงสิริกร  วงษา
 
1. นางสาวณัฐฑิญา   มาสวัสดิ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.71 เงิน 8 1. เด็กชายอภิชาต  วงศ์พระจันทร์
 
1. นางสาวศิราพร   หาญคำเถื่อน
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายขจรเดช  รื่นเริง
2. นางสาวรัชนีกร  สาสอน
 
1. นางสาววรรณภา  เสนจันทร์ฒิไชย
2. นางสาวศิราพร  หาญคำเถื่อน
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศิริดวงใจ
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  คนองเพ็ชร
3. เด็กหญิงจริยา  นันนวน
 
1. นางสาวจีระนันท์  เชื้อดวงผุย
2. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
 
13 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 76.6 เงิน 4 1. นายธันยา  แก้วปีลา
 
1. นางสินีนันท์  อริยเดช
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นางสาวนิรมล  จิตรข้อ
2. นางสาวพัชริดา  โสภี
3. นางสาวศิริรัตน์  เหวยไทย
 
1. นายสยาม  คำชนะ
2. นางสาวปาริชาติ  ราญมีชัย
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78.97 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชไมพร  โชติรักษา
2. นางสาวพรญาณี  กาววัน
3. นางสาวอรปรียา  สุพรรณ
 
1. นางนฤมล  อุ้ยประโค
2. นางสาวนภาพร  รุ่งโรจน์