สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.16 ทอง 19 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไชยริบูรณ์
 
1. นางสาวจีระนันท์  เชื้อดวงผุย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.86 ทอง 11 1. นางสาวศศิพาภรณ์  อินทรวงษ์
 
1. นายวิศิษฏ์  เทียมม่วง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงหฤทัย  ผลวีระศักดิ์
 
1. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายไกษร  สาที
 
1. นายวิศิษฏ์  เทียมม่วง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมพร  ทองมีทรัพย์
2. นางสาวพุ่มพวง  อุ่นไข่
 
1. นางสาวรักรดา  บุญเทียม
2. นางสาวจีระนันท์  เชื้อดวงผุย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ฝ่ายสงค์
 
1. นายศราวุธ  มูลชัย
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.5 ทอง 6 1. นางสาวมาลินี  อ่อนภักดี
2. นางสาวศกลวรรณ  ทนานทอง
3. นางสาวหฤทัย  จันทะศรี
 
1. นางสาวจีราพร  พานิจ
2. นางสาวมาลินี  ทิพยดี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  วังวิสัย
2. เด็กหญิงนภัสสร  อุ่นสา
3. เด็กหญิงศศิธร  เสนเพ็ง
4. เด็กหญิงอรัตชา   ศรีวรสาร
5. เด็กหญิงอริศมาศ  ตรงธิ
 
1. นางวันวิสาข์  อุดมผล
2. นางสาวนันทยา  ศรีพลราช
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 4 1. นางสาวชมพู่  แซ่อึ่ง
2. นางสาวน้ำทิพย์  ขุนพิทักษ์
3. นางสาวพิมพ์วิภา   ไชยริบูรณ์
4. นางสาวมาริสา  นามบุตร
5. นางสาวเมธิกา  เสนพันธ์
 
1. นางวันวิสาข์  อุดมผล
2. นายพัฒนา  รันพิศาล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  รุ่นเจริิญ
2. เด็กหญิงธิชา  ไชยริบูรณ์
3. เด็กหญิงภัสสร  สุมังคะเศษ
4. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สุรินาม
5. เด็กหญิงอัชริญา  ศรีวรสาร
 
1. นางสาวรำไพ  วงษ์ศรีทา
2. นายพัฒนา  รันพิศาล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง 4 1. นางสาวจิราภา  แสนไชย
2. นางสาวญาณิศา  โอ๊ะบ้านตม
3. นางสาวอรยา  กืกทอง
4. นางสาวอริสา  ริยะบุตร
5. นางสาวอารียา  ชนะมาร
 
1. นางสาวรำไพ  วงษ์ศรีทา
2. นางวันวิสาข์  อุดมผล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  โอกละคร
 
1. นางสาวนันทยา  ศรีพลราช
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 8 1. นางสาวสมิตา  ผาโม้
 
1. นางสาวนันทยา  ศรีพลราช
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.4 ทอง 6 1. เด็กชายธนพล  ทนุธรรมวงศ์
2. เด็กหญิงธัญธิวา  โป้ปัด
 
1. นางสาวนันทยา  ศรีพลราช
2. นางสาวรำไพ  วงษ์ศรีทา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.8 ทอง 7 1. นางสาวคุณระยา  ไชยริบูรณ์
2. นายนันทวัช  ไชยสุระ
 
1. นางสาวนันทยา  ศรีพลราช
2. นางวันวิสาข์  อุดมผล
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เชื้อคำฮด
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุพรรณ
3. เด็กหญิงปนัดดา   หว่างพันธ์
4. เด็กหญิงพาฝัน  ตรงดี
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แสนไชย
6. เด็กหญิงรินนดา  กาญจนดุลย์
7. เด็กหญิงรุ่งพิวา  พรมวงษ์
8. เด็กหญิงวีรดา  แสนสอน
9. เด็กหญิงอริยา  นิรอรัมย์
10. เด็กหญิงเนื้อทอง  จันทะโส
 
1. นายพัฒนา  รันพิศาล
2. นางสาวรำไพ  วงษ์ศรีทา
3. พระครูมหานันทภัทร  ไชยนาน
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกลวัชร  ใจสมบัติ
2. เด็กชายจักรี  นามพะทาย
3. เด็กชายทวีทรัพย์  ดุลยะลา
4. เด็กชายทศพร  ศรีอินทร์
5. เด็กชายธนพล  ศักดิ์เคดา
6. เด็กชายธนาธร  กุลวงค์
7. เด็กชายบุญฤทธิ์  กุลวงค์
8. เด็กชายภูวนาท  เพ็งอาษา
9. เด็กชายวิพัฒน์  คลังชำนาญ
10. เด็กหญิงวีรดา   แสนสอน
11. เด็กชายศราวุธิ  จันดาประดิษฐ์
12. เด็กชายอนุชา  ลิตยานัน
13. เด็กหญิงอริยา   นิรอรัมย์
14. เด็กชายเกียรติยศ  ราชบาลี
15. เด็กหญิงเนื้อทอง   จันทะโส
 
1. นายณัฐพล  คานสี
2. นางวิลาวัณย์  แวงดีสอน
3. นางสาวนันทยา  ศรีพลราช
4. นายกรภัฏ  ทุมวรรณ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 11 1. นางสาวสุพัตรา  เสนาสี
 
1. นางสินีนันท์  อริยเดช
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติกร  ใจไหมคร้าม
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนริชา  แวงดีสอน
 
1. นางสาววรรณภา  เสนจันทร์ฒิไชย
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ฝ่ายสงค์
2. เด็กชายวินัย  ทองดี
 
1. นายศราวุธ  มูลชัย
2. นางสาวนภาพร  รุ่งโรจน์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเปรมวดี  เขียงจ้อย
 
1. นายทรงพล  ศรีนวล
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเกตุสนี  เขียงจ้อย
 
1. นายศราวุธ  มูลชัย
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนุติพงษ์  พรมคำ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ช่องคันปอน
 
1. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นายอนุพล  เชิดสังวาลย์
2. นายเจษฎา  พวงมาลัย
 
1. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายจินดา  อินธิราช
2. นายทวัดชัย  ประเสริฐสุข
 
1. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรัฐพงศ์  ใจไหมคร้าม
2. เด็กหญิงวิลัยรัตน์  พุทธกัง
 
1. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82.14 ทอง 4 1. เด็กชายภัทรพล  สิมลา
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายสิทธิกร  ศรีกระสอน
2. นายเบญจมินทร์  รุ่นเจริญ
 
1. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. นางสาวมาริษา  รูปงาม
2. นางสาวรัตนา  ไทธะนุ
3. นางสาวสุภัทรา  อินตา
 
1. นายสยาม  คำชนะ
2. นางสาวปาริชาติ  ราญมีชัย
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธิดา  เสนพันธ์
2. นางสาวอัจฉริญา  วรดง
3. นางสาวเจนจิรา   สุโขพันธ์
 
1. นางนฤมล  อุ้ยประโค
2. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  วิบูลย์
2. เด็กหญิงพรนภา  ไชยนาน
3. เด็กหญิงวิมลวรรณ  วงษา
 
1. นางสาวจีราพร  พานิจ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.5 ทอง 6 1. นางสาวกฤติกา  พนาสัน
2. นางสาวมัทนา  ถานัน
3. นางสาวสุพรรษา  เสนากัง
 
1. นางสาวจีราพร  พานิจ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ไชยริบูรณ์
2. เด็กหญิงธรรมริณ  ติดสะจันทร์
3. เด็กหญิงธิญาดา  สุ่มมาตย์
 
1. นางสาวจีราพร  พานิจ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  แสนโสม
2. นางสาวณัฐพร  ดงภูธร
3. นางสาวปนัดดา  แสนโสม
 
1. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล