สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงขวัญนภา  จันทะผล
 
1. นางสุรัสวดี  กลางประพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  ไชยสุระ
2. เด็กชายศุภกร  บุรีขันธ์
 
1. นายอภินันท์  จันทรา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภาสกร  ธิสาคร
2. เด็กชายอานนท์  โพธิ
 
1. นายนัฐวุฒิ  วิพรรณะ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 13 1. นายพงศธร  ศรีสรรค์
2. นางสาวเจตปรียา  ไชยสุระ
 
1. นายอัมรินทร์  พินิจมนตรี
2. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ  บุญยศรี