สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวชนิตา  คุ้มทรัพย์สิริ
2. นางสาวศริญญา  แก้วนิล
 
1. นายไพโรจน์  มาตชัยเคน
2. นายสุรศักดิ์  ภะวะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายชาคริต  จิตโสภาพันธุ์
 
1. นายศุภวัฒน์  ไชยโย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเมธี  โสดาพัฒน์
 
1. นางทัศนีย์  นาคำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญนาฏ  แก้วอินธิ
2. เด็กชายศราวุฒิ  ประพัสรางค์
3. เด็กหญิงอัณทริกา  โพชะโน
 
1. นางสาวกันยา  สุพรรณกูล
2. นางสาวจันทิมา  นามมุลตรี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงโสนภา  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงโสภิดา  บุสุวะ
 
1. นายอัมรินทร์  พินิจมนตรี
2. นายนรินทร์  ทองศรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวปริยดา  ศรีหะมงคล
 
1. นางสาวปณิตา  เหมะธุลิน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายธนเดช  ราชบัวฤาษี
 
1. นางสาวปณิตา  เหมะธุลิน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายเฉลิมพล  บุรีขันธ์
 
1. นางสาวปณิตา  เหมะธุลิน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. นายนายสุทธิพงษ์   อื้อสกุล
 
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีรัชชัย  เจริญวงศ์
 
1. Mr.Cesar  Ouano
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตสุภา  บุญตระกูล
 
1. นางสาวสุจิตรา  แสนคมคาย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเกียรติศักดิ์  ประวันเทา
 
1. นางสาวปวีณา  นิตยาชิต
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงพลอยพิมฟ้า  พละดร
 
1. นางสาวปวีณา  นิตยาชิต
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศักดิ์สิทธิ์  แสนนามวงษ์
 
1. นางพรอุมา  รากวงค์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.57 เงิน 5 1. นางสาวนิรชา  พิมพ์พันธ์
 
1. Mr.Orock  Tabot
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรสุดา  บุญญศรี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรัชยา  นครังสุ
2. เด็กหญิงวัทนวิภา  โพชะโน
3. เด็กหญิงเกวริน  อ่ำพรหม
 
1. นางฐาปนีย์  จุติรักษ์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวเพ็ญมณี  ดาทุมมา
 
1. นางสาวสุจิตรา  แสนคมคาย