สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐรียา  นครังสุ
 
1. นายณัฐพล  กิติศรีวรพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิรชา  หนันอ้าย
 
1. นายสุกิจ  กลางประพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลักขณา  คล้ายกิ่ง
 
1. นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุธากร  ชนะพจน์
 
1. นางอรนุช  จันทร์ดาประดิศฐ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวสุพรรณรัตน์  โคตรลา
 
1. นางอรนุช  จันทร์ดาประดิศฐ์
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญานิกา  อ่องรักษ์
2. เด็กชายปางเทพ  วดีศิริศักดิ์
3. เด็กหญิงอรนุช  เข็มตูม
 
1. นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์
2. นางสุรัสวดี  กลางประพันธ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชนันทน์  คลาดโรค
2. นางสาวภัทราภา  วรรัตน์
3. นางสาวเนตรนภา  คะดุน
 
1. นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์
2. นายสุกิจ  กลางประพันธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  วงศ์กิติ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยสุระ
 
1. นางสาวอนิตตา  บัวสาย
2. นางสาววัฒนะ  เกี้ยวมุก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอภิญญา  โซ้พลงาม
2. นางสาวอารียา  ประพัศรางค์
 
1. นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์
2. นายณัฐพล  กิติศรีวรพันธุ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพัชรพงศ์  เตินเตือน
 
1. นายสุรศักดิ์  ภะวะ
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุทธิอาคาร
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สุทธิอาคาร
3. เด็กหญิงเมชิตา  สนมศรี
 
1. นายศุภวัฒน์  ไชยโย
2. นางดวงพร  พรหมสุ้ย
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูมัย  หาสุระ
2. นายสธรรดร  ชัยประทุม
3. นางสาวเรณุกา  นาโควงศ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ภะวะ
2. นางทัศนีย์  นาคำ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอัคฌา  สุวรรณมาโจ
2. เด็กชายโกมินทร์  ภูมิสะอาด
 
1. นายไพโรจน์  มาตชัยเคน
2. นางดวงพร  พรหมสุ้ย
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัชยา  เข็มตูม
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ปฏิสังข์
3. นางสาวโชษิตา  คำลือ
 
1. นางสาวนันตพร  วดีศิริศักดิ์
2. นายสมเกียรติ  สิงห์ทอง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทศพล  หัสอาด
2. นายภานุวัฒน์  ดวงสงค์
3. นางสาวรัตนา  นากวน
 
1. นายสมเกียรติ  สิงห์ทอง
2. นางสาวนันตพร  วดีศิริศักดิ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุวรรณ  วดีศิริศักดิ์
2. นายชัยยงค์  ลือพอก
3. นายนายศักดิ์ดา  นิลจำรัส
 
1. นายเสกสรรค์  บินศรี
2. นายณัฐวุฒิ  วิพรรณะ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สุริยะบุญ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รัตนะ
3. เด็กหญิงสรณ์สิริ  เนินทราย
 
1. นายอนันต์  ภูชุม
2. นางสาวชนัญญา  เวียงสิมา
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 4 1. นางสาวกุลธิดา  นาคสุต
2. นายนิธิพัฒน์  โพชะโน
3. นางสาวรติพร  สุขวิพัฒน์
 
1. นางจินตหรา  วงค์อุดดี
2. นางลัขณา  ครุดอุทา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปริยดา  บุพศิริ
2. นางสาวเมธินาฏ  ดวงสงค์
3. เด็กชายไพศาล  ศรีวะ
 
1. นางธนาวดี  ตั้งธำรงธนวัฒน์
2. นางจินตหรา  วงค์อุดดี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิตาทร  ประสานตรี
2. นางสาววิภาดา  เล็งกลาง
3. นายอนวัช  สุขวิพัฒน์
 
1. นางจินตหรา  วงค์อุดดี
2. นางธนาวดี  ตั้งธำรงธนวัฒน์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชรินทร์  เหล่าปา
2. เด็กชายเอกพงษ์  วงคำหาญ
 
1. นายรุ่งโรจน์  งอกวงษ์
2. นายสรศักดิ์  คำวัง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.22 ทอง 5 1. นางสาวรัตนา  สำรวมสุข
2. นางสาวสิวรินทร์  บัวเทศ
 
1. นายสรศักดิ์  คำวัง
2. นายรุ่งโรจน์  งอกวงษ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  สีระพล
2. เด็กหญิงปาณิสรา  สุขบัติ
3. เด็กหญิงวาริสสรา  ชนะพจน์
4. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ชนะพจน์
5. เด็กหญิงอภิชญา  ชนะพจน์
 
1. นายนิธิพัฒน์  บัวผัน
2. นางสาวณปภัทร์  แก้วแสนชัย
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกพร  พึ่งดี
2. นางสาวกฤติยา  ยะเทียม
3. นางสาวทัศนีภรณ์  โค่ยอินทร์
4. นางสาวพรรณราย  พันจี
5. นางสาวพิสินี  รวมเงิน
 
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  รัตนะ
2. เด็กหญิงจุราภรณ์  ศรีสุยนต์
3. เด็กหญิงฐาวินี  วิพรรณะ
4. เด็กหญิงลลิตา  สุวรรณะ
5. เด็กหญิงอรณี  พรม
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  สุตานนท์
2. นายมานิต  เที่ยงธรรม
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  มามุขดา
2. นางสาวกิ่งแก้ว  กุลวงศ์
3. นางสาวฐิติพร  นาโควงค์
4. นางสาวทัศนีย์  โคตสมบัติ
5. นางสาววีรยา  นนสุมี
 
1. นางสาวณปภัทร์  แก้วแสนชัย
2. นางสาวจุฬารัตน์  สุตนนท์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวัฒน์  ทูนศิลป์
2. นายนรปราชญย์  บุพศิริ
3. นายพรพรหม  อนันตระกูล
4. นางสาวภควดี  สุวรรณะ
5. นายวิชญะ  วรรณวงศ์
 
1. นางพิไลวรรณ  พลหาราช
2. นายวัชระ  กฐินสมมิตร์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  ศรีสาร
2. นางสาวจีรภา  ไชยแสง
3. นางสาวจุฑารัตน์  อุดานนท์
4. นายณัฐวุฒิ  ยศไชยวิบูลย์
5. นายณัฐวุฒิ  สุขทองสา
6. นายธนดล  จันทะวงษ์
7. นางสาวนันท์นภัทร  ยมด้วง
8. นางสาวปภัสรา  บุญเทียม
9. นางสาวปารมี  อุดมวรรณโชค
10. นายพีระวัฒน์  คัดทะนะ
11. นายภัสกร  สุขวิพัฒน์
12. นายภานุวัฒน์  อุ่นสา
13. นางสาวรัชดาพรรณ  คุชิตา
14. นายรัฐพล  นนท์เข็มพรม
15. นายศรันย์  เดชทะสอน
16. นายศราวุธ  สุวอ
17. นางสาวศิวรักษ์  ไชยมาโย
18. นายสงคราม  ยะวงศรี
19. นางสาวอนุสรา  เสวิวัฒน์
20. นางสาวเจนจิรา  แก้วสิมมา
 
1. นางพิไลวรรณ  พลหาราช
2. นางอรทัย  บุตรสิงขรณ์
3. นายพิพัฒน์พงศ์  พรมจันทร์
4. นางสาวณปภัทร   แก้วแสนชัย
5. นายนิธิพัฒน์  บัวผัน
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกุลยศ  วดีศิริศักดิ์
2. นายณภัทรชนก  แสนแก้ว
3. นายณัฐพล  รอยเวียงคำ
4. นายตวงสิทธิ์  ไชยสุระ
5. นายนันทวัช  เดชทะสอน
6. นายพชรพล  คงสมบุตร
7. นางสาวภัทรนันท์  วรรัตน์
8. นายภูวนัตถ์  นครังสุ
9. นางสาวมะลิวัลย์  ศรีวรสาร
10. นายมาวิน  วรรณไชย
11. นายวิษณุวัฒน์  อุดมเดชาเวทย์
12. นางสาวศิโรรัตน์  มาธาตุ
13. นางสาวสรัลรัตน์  ด่างเหลา
14. นายสุรวิทย์  สิทธิเชียงพิณ
15. นายอนันตไชย  แซ่โล่
16. นายอนุชา  นครังสุ
17. นางสาวอารียา  หวานคำ
18. นางสาวเจนจิรา  คำลือ
19. นายเจษฎาวุธ  บุษบา
20. นายไชยวัฒน์  จันทะแสน
 
1. นางพิไลวรรณ  พลหาราช
2. นางอรทัย  บุตรสิงขรณ์
3. นายมานิต  เที่ยงธรรม
4. นายพิพัฒน์พงศ์  พรมจันทร์
5. นางสาวประกายดาว  มุขพรหม
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัชนีกร  หาวงศ์
 
1. นางสาวประกายดาว  มุขพรหม
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนริศรา  ยางเบือง
 
1. นางสาวประกายดาว  มุขพรหม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  บุญเทียม
2. เด็กชายธนธรณ์  บุญเทียม
 
1. นายนิธิพัฒน์  บัวผัน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.75 ทอง 5 1. นางสาวสุวนันท์  ประพัศรางค์
2. นายอัษฎาวุธ  พรรษา
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  พรมจันทร์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  อุ้น
2. เด็กหญิงชลนิภา  นครังสุ
3. นางสาวชไมพร  ชนะพจน์
4. นางสาวพรพิมล  พันธุ์เมือง
5. นางสาวพลอยไพลิน  ชนะพจน์
6. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีวรสาร
7. เด็กหญิงสกุลรัตน์  จันทะค้อม
8. นางสาวอรทัย  สุวรรณมาโจ
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  เส
10. นางสาวแพรวมณี  ชนะพจน์
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  พรมจันทร์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูมินทร์  พลหาราช
 
1. นางสาวปณิตา  เหมะธุลิน
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร  พันทอง
 
1. นางสาวปณิตา  เหมะธุลิน
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เฟื้อยใต้
2. เด็กชายสุรธัช  อำพารัตน์
 
1. นางสาวปณิตา  เหมะธุลิน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นายยศดนัย  ทองกันทม
 
1. นางสาวปวีณา  นิตยาชิต
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชญ์  ไชยนาน
 
1. นางสาวปวีณา  นิตยาชิต
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 8 1. นางสาวณัตตยา  วงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวปวีณา  นิตยาชิต
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมรินทิพย์  พุทรา
 
1. นางสาวปวีณา  นิตยาชิต
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวยุภารัตน์  เสวิวัฒน์
 
1. นางสาวปวีณา  นิตยาชิต
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนาธิป  นนสุมี
 
1. Mr.Richard  Tecson
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัตตยา  วงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  แสนคมคาย
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีรนันท์  สุรันต์
2. นางสาวณัฐริกา  บุษบา
3. นางสาวพรสุดา  ประพัศรางค์
4. นางสาววรดา  สอนลางทิศ
5. นางสาวสุพัตรา  กบกลาง
6. นางสาวอุษณีย์  แก้วมาตย์
 
1. นายเอกลักษณ์  ติระ
2. นางสาวปวีณา  นิตยาชิต
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิสรา  เชื้อโชติ
 
1. นางพรอุมา  รากวงค์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภสิทธิ์  คล่องดี
 
1. นางศิรินุช  เบ้าคันที
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญนาฏ  ภะวะ
 
1. นางศิรินุช  เบ้าคันที
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพัชญา  จันทร์สม
 
1. นางสาวดุษฎี  บุตรบุรี
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  คำลือ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  จันทะขิน
2. เด็กชายภควัฒน์  ศิริดำรงค์
3. เด็กชายรณกร  จันทะวงศ์
4. เด็กชายวีรวัฒน์  สุวรรณมาโจ
5. เด็กชายสุภกร  กวนศักดิ์
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ทองเกลี้ยง
2. Mr.Wiljen  Miao Barral
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาพัฒน์  คูสกุล
2. นายนันทวัฒน์  นิวงษา
3. นายภาณุพงษ์  พรมเพ็ง
4. นางสาววลีรัตญา  นิลคง
5. นายศฎาวุฒิ  ไชยวงษ์
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทวีพร  ปทุมวัน
 
1. นายวินัย  เพ็งวัน
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินันญา  จันทะปัดสา
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อุ่นสมัย
 
1. นางณัฐมน  คำชนะ
2. นางกฤติยา  เทียนทอง
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชยานันต์  กาญจนจันทน์
2. นางสาวรจนา  ชนะพจน์
 
1. นางณัฐมน  คำชนะ
2. นางกฤติยา  เทียนทอง
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  เทียมสำโรง
2. นางสาวปัตพร  จันทะปัดสา
3. นางสาวมุธิตา  เมฆตั้ง
4. นางสาวรุ่งรุจี  มานิตย์
5. นางสาววัชริน  นนทะศรี
6. นางสาวศรัณทร  สายสะอาด
7. นายศรัณย์  โอ้น
8. นางสาวสุพรรษา  พรหมสุขันธ์
9. นางสาวอัญมณี  ดำเกาะ
 
1. นางสาวประกายดาว  มุขพรหม
2. นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล
3. นายสุรศักดิ์  ภะวะ
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติมา  ภูชุม
2. นางสาวฐิติรัตน์  บุญมอญ
3. นางสาวธมลวรรณ  แก่นจันทร์
4. นางสาวบุษราภรณ์  ทับสีแก้ว
5. นางสาววิภาภรณ์  บุญเทียม
 
1. นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล
2. นางสาวประกายดาว  มุขพรหม
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาภัทร  ติดหล้า
2. นางสาวณัฐพร  จรนาทอง
3. นางสาวเมธิณี  จันทร์นันต์
 
1. นางฐาปนีย์  จุติรักษ์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐณิชา  สำราญพล
2. นางสาวธัญจิรา  ตรีลพ
3. นางสาวพัตฒิดา  บุพศิริ
 
1. นางฐาปนีย์  จุติรักษ์
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวชิรวิทย์  วันดี
 
1. นายไพโรจน์  มาตชัยเคน
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมรินทิพย์  พุทรา
2. เด็กหญิงศศิธร  รามฤทธิ์
 
1. นางอรนุช  จันทร์ดาประดิศฐ์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพรรณรัตน์  โคตรลา
 
1. นางอรนุช  จันทร์ดาประดิศฐ์
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  กิติศรีวรพันธุ์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ประพัศรางค์
 
1. นางสาวชุติยรัชย์  ทาตะรัตน์
2. นายสมมาตร์  ก้อนกั้น
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมาริณี  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวสุภิดา  ทายิดา
 
1. นายสมมาตร์  ก้อนกั้น
2. นางสาวชุติยรัชย์  ทาตะรัตน์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81.67 ทอง 4 1. เด็กชายภูมิชล  สายสะอาด
2. เด็กชายภูวดล  เสาหงษ์
 
1. นายสมมาตร์  ก้อนกั้น
 
66 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์ธิดา  คุณปัญญา
2. นางสาวพรชิตา  จันทะผล
3. นางสาวมัลลิกา  เศษสวย
 
1. นายสมมาตร์  ก้อนกั้น
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัฐศาสตร์  นิวงษา
2. นางสาวสุจีนันท์  นนเลาพล
 
1. นายวัชระ  กฐินสมมิตร์
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิสมัย  พิมพ์ศรีเมือง
2. นางสาวมะลิวัลย์  ไชยสุระ
3. นางสาวสุพัตรา  ระมงคล
 
1. นางมาลินี  วรรณวงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีกานต์  จันทร์แดง
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤชฎา  หัดระสา
2. นางสาวประภัสสร  หนาดคำ
3. นางสาวเจตสุฎา  หัดระสา
 
1. นางมาลินี  วรรณวงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีกานต์  จันทร์แดง
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.2 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิกา  บางบุญมา
2. นายการัณย์  ศรีประเสริฐ
3. นางสาวขนิษฐา  น้อยแสงศรี
4. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์คำสาย
5. นางสาวพรพรรณ  สุขวิพัฒน์
6. เด็กหญิงศิริพร  ผายพันธุ์
 
1. นางมาลินี  วรรณวงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีกานต์  จันทร์แดง
3. นางสาวชุติยรัชย์  ทาตะรัตน์
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.87 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ไชยสุระ
2. เด็กหญิงนัยนา  ตามขมิ้น
3. เด็กหญิงรัตติยากร  มีวิธี
 
1. นายมนัส  บุตคุป
2. นายอดุลย์  พรหมสำเภา
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติภา  ขุมทอง
2. นางสาวศิริลักษณ์  พาทา
3. นางสาวสุกัญญา  อุณาพรหม
 
1. นายอดุลย์  พรหมสำเภา
2. นายมนัส  บุตคุป
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.6 ทอง 4 1. นางสาวนลินี  เส
2. นางสาวปรียานุช  บุสุวะ
3. นางสาวสุชาดา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางมาลินี  วรรณวงศ์
2. นางจุฬารัตน์  สุตานนท์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภาพร  ยางสิงอ้อ
2. นางสาวอพินยา  หนันอ้าย
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ชนะพจน์
 
1. นางมาลินี  วรรณวงศ์
2. นางจุฬารัตน์  สุตานนท์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีะเทพ  สนมศรี
2. เด็กชายสายฟ้า  มะอินทร์
3. เด็กหญิงไอรดา  นมศรี
 
1. นางสาวนฤมล  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางมาลินี  วรรณงศ์