สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าจำปาวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงสายชล  วังอุปัดชา
 
1. นางสาวสิริภา  ประพันธา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 13 1. นางสาวสุกัญญา  สาเส็ง
 
1. นางสาวสิริภา  ประพันธา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.67 ทอง 17 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บาลจบ
 
1. นางสาวสิริภา  ประพันธา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.66 เงิน 18 1. นางสาวสุจิตรา  บุญยะศรี
 
1. นางสาวสิริภา  ประพันธา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  กุตารักษ์
 
1. นางสาวสิริภา  ประพันธา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงชวนฝัน  ศรีหะมงคล
 
1. นางสาวสิริภา  ประพันธา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณัฐทิพร  แสนจำปา
 
1. นายเสรี  พ่อพิลา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนาริสา  ภู่ยิ้ม
 
1. นางสาวชนิกา  กุลค้อ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 17 1. นายพงศกร  จันทรเสนา
 
1. นางสาวชนิกา  กุลค้อ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐนรี  โยธาตรี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ผาไชย
3. เด็กหญิงอริสา  โพธิ์ทรัพย์
 
1. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
2. นายสมศักดิ์  ธรรมโม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  คำลือ
2. เด็กชายเมธี  คำลือ
 
1. นายสมศักดิ์  ธรรมโม
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหิงขุนทด
2. เด็กชายวรวิทย์  สมปัญญา
 
1. นายสมศักดิ์  ธรรมโม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  กิตติราช
 
1. นางวนิดา  เกตุสีลา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง 7 1. นางสาวลัดดา  บุญเทียม
 
1. นางวนิดา  เกตุสีลา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงชลดา  เผือดผุด
2. เด็กชายสมชาย  วังอุปัดชา
 
1. นางวนิดา  เกตุสีลา
2. นายเสวียน  กวนศรี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.375 ทอง 10 1. นายวันชัย  สาเส็ง
2. นางสาวอภิญญา  โพธิ์ทรัพย์
 
1. นางวนิดา  เกตุสีลา
2. นายเสวียน  กวนศรี
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธิดา  บุญเทียม
2. เด็กหญิงเมสิยา  โยบุตดา
 
1. นายฤทัยกร  พิมลี
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นายคมกริช  เข็มตูม
2. นายอลงกรณ์  แก้วห้วยพระ
 
1. นายฤทัยกร  พิมลี
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 49.86 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงปรียาพร  โยธาตรี
 
1. นายธนาวัฒน์  สมพงษ์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 -    
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ชัยยา
2. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยยา
 
1. นางรัชนี  สมรฤทธิ์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิชุดา  คำลือ
2. นางสาวอัจฉรา  คำลือ
 
1. นางรัชนี  สมรฤทธิ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 18 1. นางสาวศิริพร   สุขภูวงค์
2. นางสาวหยาดพิรุณ   สอนสา
 
1. นายพรชัย  ตั้งธำรงธนวัฒน์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.43 ทอง 6 1. นางสาวชไมพร  บุญเทียม
2. นางสาวฐิติรัตน์  เสนาสี
3. นางสาวมณีรัตน์  บุญเทียม
4. นางสาวศุภาวดี  บุญเทียม
5. นางสาวแสงทิพย์  โจมแพง
6. นางสาวไพรวัลย์  บุญเหลา
 
1. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
2. นางรัชนี  สมรฤทธิ์
3. นางวนิดา  เกตุสีลา