สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าจำปาวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงสายชล  วังอุปัดชา
 
1. นางสาวสิริภา  ประพันธา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 13 1. นางสาวสุกัญญา  สาเส็ง
 
1. นางสาวสิริภา  ประพันธา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 17 1. นายพงศกร  จันทรเสนา
 
1. นางสาวชนิกา  กุลค้อ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  คำลือ
2. เด็กชายเมธี  คำลือ
 
1. นายสมศักดิ์  ธรรมโม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 49.86 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงปรียาพร  โยธาตรี
 
1. นายธนาวัฒน์  สมพงษ์