สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าจำปาวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงชวนฝัน  ศรีหะมงคล
 
1. นางสาวสิริภา  ประพันธา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณัฐทิพร  แสนจำปา
 
1. นายเสรี  พ่อพิลา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนาริสา  ภู่ยิ้ม
 
1. นางสาวชนิกา  กุลค้อ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธิดา  บุญเทียม
2. เด็กหญิงเมสิยา  โยบุตดา
 
1. นายฤทัยกร  พิมลี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นายคมกริช  เข็มตูม
2. นายอลงกรณ์  แก้วห้วยพระ
 
1. นายฤทัยกร  พิมลี