สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าจำปาวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.66 เงิน 18 1. นางสาวสุจิตรา  บุญยะศรี
 
1. นางสาวสิริภา  ประพันธา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐนรี  โยธาตรี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ผาไชย
3. เด็กหญิงอริสา  โพธิ์ทรัพย์
 
1. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
2. นายสมศักดิ์  ธรรมโม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 18 1. นางสาวศิริพร   สุขภูวงค์
2. นางสาวหยาดพิรุณ   สอนสา
 
1. นายพรชัย  ตั้งธำรงธนวัฒน์