สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าจำปาวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.67 ทอง 17 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บาลจบ
 
1. นางสาวสิริภา  ประพันธา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหิงขุนทด
2. เด็กชายวรวิทย์  สมปัญญา
 
1. นายสมศักดิ์  ธรรมโม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  กิตติราช
 
1. นางวนิดา  เกตุสีลา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง 7 1. นางสาวลัดดา  บุญเทียม
 
1. นางวนิดา  เกตุสีลา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงชลดา  เผือดผุด
2. เด็กชายสมชาย  วังอุปัดชา
 
1. นางวนิดา  เกตุสีลา
2. นายเสวียน  กวนศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.375 ทอง 10 1. นายวันชัย  สาเส็ง
2. นางสาวอภิญญา  โพธิ์ทรัพย์
 
1. นางวนิดา  เกตุสีลา
2. นายเสวียน  กวนศรี
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ชัยยา
2. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยยา
 
1. นางรัชนี  สมรฤทธิ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิชุดา  คำลือ
2. นางสาวอัจฉรา  คำลือ
 
1. นางรัชนี  สมรฤทธิ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.43 ทอง 6 1. นางสาวชไมพร  บุญเทียม
2. นางสาวฐิติรัตน์  เสนาสี
3. นางสาวมณีรัตน์  บุญเทียม
4. นางสาวศุภาวดี  บุญเทียม
5. นางสาวแสงทิพย์  โจมแพง
6. นางสาวไพรวัลย์  บุญเหลา
 
1. นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน
2. นางรัชนี  สมรฤทธิ์
3. นางวนิดา  เกตุสีลา