สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงทักศิกา  เจริญขันธ์
 
1. นางปุรณมี  กิติศรีวรพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 6 1. นางสาวชญานี  เดิมมา
 
1. นางปุรณมี  กิติศรีวรพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 18 1. เด็กหญิงธัญนาฎ  รอดรักษา
 
1. นางจุฑาทิพย์  จุลศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 1. นางสาวผกามาศ  สุดาเดช
 
1. นางจุฑามาศ  มณีพรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 4 1. นางสาวนิภาพร  สีวะสุด
 
1. นางปุรณมี  กิติศรีวรพันธุ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชนิดา  โคตพงษ์
2. เด็กชายศุภกร  ไชยศล
 
1. นางจุฑามาศ  มณีพรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 64.3 ทองแดง 10 1. นายพิทยาธร  บุญเทียม
2. นางสาวสุทธิดา  อุปเสน
 
1. นางปุรณมี  กิติศรีวรพันธุ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวจุฑารัตน์  รอดรักษา
 
1. นายไพโรจน์  นาโควงศ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายพศวัต  หลวงอุดม
 
1. นางนุชจิรา  อาจวิชัย
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวสุธาทิพย์  จันทะโม
 
1. นางนุชจิรา  อาจวิชัย
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  แสงสอน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชื่นตา
3. เด็กหญิงพัชรี  ศรีวรสาร
 
1. นางพัชรี  นาโควงศ์
2. นางสาวธิดา  ดวงสงค์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวนัทธมน  ระวิ
2. นางสาวมัชพร  ผาอินดี
3. นายยุทธนา  วิชัยศรี
 
1. นายศักดิ์ดาเดช  นาดี
2. นายวิลัย  ทุมแต้ม
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรุ่งนภา  ฉิมนอก
2. นางสาววรรณภา  ริมสกุล
3. นางสาววัลประภา  ประเมินพันธ์
 
1. นายวิลัย  ทุมแต้ม
2. นายศัดิ์ดาเดช  นาดี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตติมา  ยศไชยวิบูลย์
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  บุญยงค์
3. เด็กหญิงศรินญา  วังมลหม่อม
 
1. นายภูษิต  ศรีปะโค
2. นายศักดิ์ดาเดช  นาดี
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิรินยากร  โคตรคำ
2. นายเกียรติศักดิ์  สุดาเดช
3. นางสาวเจนจิรา  ภูมีนอก
 
1. นายศักดิ์ดาเดช  นาดี
2. นายภูษิต  ศรีปะโค
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกิตติเดช  คำแหง
2. เด็กชายสุริยา  ศรีแก้ว
 
1. นายวิเชียร  แก้วมณีชัย
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ปัดตามะตัง
2. เด็กหญิงรติกานต์  ครุธคำ
 
1. นายวิเชียร  แก้วมณีชัย
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง 8 1. นางสาวกุลดา  เตโช
2. นางสาวชิดชบา  ศรีโสภา
3. นางสาวฐิติพร  มณีลุน
4. นางสาวพีระวรรณ  พรมอินทร์
5. นางสาวภิรมยา  ไชยมหา
 
1. นายไพรวัลย์  พิมพ์โสดา
2. นางเกศกัญญา  กดแก้ว
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 16 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทับครุฑ
 
1. นางเกศกัญญา  กดแก้้ว
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 15 1. นางสาวพรนภา  ศรีสุภาพ
 
1. นางเกศกัญญา  กดแก้ว
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง 11 1. เด็กชายบรรลือศักดิ์  มณีพรรณ
2. เด็กหญิงพันนิดา  สมไชย
 
1. นายไพรวัลย์  พิมพ์โสดา
2. นางเกศกัญญา  กดแก้ว
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.2 ทอง 14 1. นายธนากร  ระวิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ภูวงศ์
 
1. นายไพรวัลย์  พิมพ์โสดา
2. นางเกศกัญญา  กดแก้ว
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.8 ทอง 10 1. นางสาวกัญญารัตน์  โชติรักษา
2. นางสาวธันยพร  สุขภูวงค์
3. นางสาวพรวิภา  โคตรคำ
4. นางสาวมัทนาวดี  ประกิจชัย
5. นางสาวมิลตรา  โสภา
6. นางสาวรัชนี  โพธิสม
7. นางสาวศศิธาร  ศรีวรสาร
8. นางสาวสุภาภรณ์  ไทยจันทึก
9. นางสาวอารีญา  สุวรรณบุผา
10. นางสาวอุทัยรัตน์  ขวัญทอง
 
1. นายธีระพงษ์  บุตรดี
2. นายวงษ์ธนา  อินทุวงศ์
3. นายวิเชียร  แก้วมณืชัย
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 17 1. นางสาวกัญญารัตน์  โคตรคำ
2. นางสาววนัชพร  ตักโพธิ์
 
1. นายเศรษฐา  อุณาพรหม
2. นายอิทธิมนต์  ยศไชยวิบูลย์
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 15 1. นางสาวสายชล  บุญเทียม
2. นางสาวสุวนันท์  ศรีวรสาร
 
1. นายเศรษฐา  อุณาพรหม
2. นายอิทธิมนต์  ยศไชยวิบูลย์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสวนีย์  วิมลจันทร์
 
1. นายวสันต์  ทิพย์พูล
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปริยดา  ศรีวรสาร
 
1. นายวสันต์  ทิพย์พูล
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนครินทร์  เหล็งบญ
 
1. นายวสันต์  ทิพย์พูล
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายวชิรญาณ์  แซ่จิว
 
1. นายวสันต์  ทิพย์พูล
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนิพพิทธ์  เมืองโคตร
 
1. นายวสันต์  ทิพย์พูล
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นายณัฐฐิวุธ  รักศรี
 
1. นายวสันต์  ทิพย์พูล
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมสัน  อินลีย์
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ยศไชยวิบูลย์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาคขี
 
1. นายวสันต์  ทิพย์พูล
2. นายเศรษฐา  อุณาพรหม
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76.6 เงิน 4 1. นายวรากร  ใจช่วง
2. นางสาวสิรีธร  พูลเทียบรัตน์
3. นายอาคม  สุวรรณโส
 
1. นายวสันต์  ทิพย์พูล
2. นายเศรษฐา  อุณาพรหม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรชิตา  ไชยมหา
 
1. นางเกศกัญญา  กดแก้ว
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 10 1. นางสาวเกษราพร  ซองทอง
 
1. นางจุฑาทิพย์  จุลศรี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นางสาวรัตนา  พงษ์พัฒน์
 
1. นางเกศกัญญา  กดแก้ว
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 6 1. นายชัยชาญ  พรหมแสง
 
1. นายธีระพงษ์  บุตรดี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  จันทะเบ้า
 
1. นางเกศกัญญา  กดแก้ว
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทนาพร  ศรีทอง
 
1. นางเกศกัญญา  กดแก้ว
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 8 1. เด็กชายพงศ์ปณต  พลเกตุ
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 6 1. นางสาวแพรวพรรณ  บุตรโสม
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุวนันท์  สีหาทอง
 
1. นายธีระพงษ์  บุตรดี
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 13 1. นางสาวอรอุมา  พรมทอง
 
1. นายธีระพงษ์  บุตรดี
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณถพล  ระสอน
 
1. นายธีระพงษ์  บุตรดี
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุชาครีย์  พลแสน
 
1. นายธีระพงษ์  บุตรดี
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัญชนิกา  ระวิ
2. เด็กหญิงอินทิรา  เดชมูล
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
2. นายธีระพงษ์  บุตรดี
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวณัฐกานต์  วุวรรณบุผา
2. นางสาวธิดารัตน์  อนุวรรณ
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
2. นายธีระพงษ์  บุตรดี
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไกษร
2. เด็กหญิงชมัยพร  ศรีสุภาพ
3. เด็กหญิงพัชรา  ดวงสงค์
 
1. นางปุรณมี  กิติศรีวรพันธุ์
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวทิพรัตน์  สมวงศ์
2. นางสาวพรสุดา  อินทรวัง
3. นางสาวสุภาพร  สมวงศ์
 
1. นางปุรณมี  กิติศรีวรพันธุ์
 
50 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายธนากร  วันดี
 
1. นายวิเชียร  แก้วมณีชัย
 
51 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 -1 - 1. นายภูวดล  ปานเกิด
 
1. นายธีระพงษ์  บุตรดี
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฝ่ายพนอม
2. เด็กหญิงสุวรรณ์ณี  ลาแก้ว
 
1. นายวิเชียร  แก้วมณีชัย
2. นายพิเชษฐ  จุลศรี
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงลักษณะวดี  คำประดำ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  บุญอุ่น
 
1. นายวิเชียร  แก้วมณีชัย
2. นายิพิเชษฐ์  จุลศรี
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวทินมณ๊  วิมลจันทร์
2. นางสาวนิฤมล  ศรีทอง
 
1. นายพิเชษฐ  จุลศรี
2. นายวิเชียร  แก้วมณีชัย
 
55 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีระพล  ฝ่ายพนอม
2. นายนนทวัฒน์  สุวรรณบุผา
3. นายวุฒิชัย  มะระกา
 
1. นายวิเชียร  แก้วมณีชัย
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวชลธิชา  ไชยสุระ
2. นางสาวอรอุมา  เสนาสี
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พงษ์พัฒน์
 
1. นายอภิชาติ  ตักโพธิ์
2. นางรุ่งทิพย์  นามมีฤทธิ์
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75.75 เงิน 14 1. เด็กชายธนพล  เมืองสุวรรณ
2. เด็กชายวีระพล  พรมแสง
3. เด็กชายอภิลักษณ์  เสนาสี
 
1. นายกิตติ  ทิพย์พูล
2. นายวิเชียร  แก้วมณีชัย
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.85 ทอง 6 1. นางสาวธนัชพร  ไชยบูลย์
2. นางสาวปัญญาพร  พันธ์หนอง
3. นางสาวอมรรัตน์  นุชสูงเนิน
 
1. นายกิตติ  ทิพย์พูล
2. นายธีระพงษ์  บุตรดี
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติยา  ทุมแต้ม
2. นางสาวน้ำทิพย์  จรูญวรรณ์
3. นางสาวพัชรินทร์  ศรีโสภา
 
1. นายพิเชษฐ  จุลศรี
2. นางจุฑาทิพย์  จุลศรี