สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกิตติเดช  คำแหง
2. เด็กชายสุริยา  ศรีแก้ว
 
1. นายวิเชียร  แก้วมณีชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ปัดตามะตัง
2. เด็กหญิงรติกานต์  ครุธคำ
 
1. นายวิเชียร  แก้วมณีชัย
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 17 1. นางสาวกัญญารัตน์  โคตรคำ
2. นางสาววนัชพร  ตักโพธิ์
 
1. นายเศรษฐา  อุณาพรหม
2. นายอิทธิมนต์  ยศไชยวิบูลย์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 15 1. นางสาวสายชล  บุญเทียม
2. นางสาวสุวนันท์  ศรีวรสาร
 
1. นายเศรษฐา  อุณาพรหม
2. นายอิทธิมนต์  ยศไชยวิบูลย์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุวนันท์  สีหาทอง
 
1. นายธีระพงษ์  บุตรดี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 13 1. นางสาวอรอุมา  พรมทอง
 
1. นายธีระพงษ์  บุตรดี