สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงทักศิกา  เจริญขันธ์
 
1. นางปุรณมี  กิติศรีวรพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 6 1. นางสาวชญานี  เดิมมา
 
1. นางปุรณมี  กิติศรีวรพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชนิดา  โคตพงษ์
2. เด็กชายศุภกร  ไชยศล
 
1. นางจุฑามาศ  มณีพรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 64.3 ทองแดง 10 1. นายพิทยาธร  บุญเทียม
2. นางสาวสุทธิดา  อุปเสน
 
1. นางปุรณมี  กิติศรีวรพันธุ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวจุฑารัตน์  รอดรักษา
 
1. นายไพโรจน์  นาโควงศ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายพศวัต  หลวงอุดม
 
1. นางนุชจิรา  อาจวิชัย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวสุธาทิพย์  จันทะโม
 
1. นางนุชจิรา  อาจวิชัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 6 1. นายชัยชาญ  พรหมแสง
 
1. นายธีระพงษ์  บุตรดี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 8 1. เด็กชายพงศ์ปณต  พลเกตุ
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 6 1. นางสาวแพรวพรรณ  บุตรโสม
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวทิพรัตน์  สมวงศ์
2. นางสาวพรสุดา  อินทรวัง
3. นางสาวสุภาพร  สมวงศ์
 
1. นางปุรณมี  กิติศรีวรพันธุ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฝ่ายพนอม
2. เด็กหญิงสุวรรณ์ณี  ลาแก้ว
 
1. นายวิเชียร  แก้วมณีชัย
2. นายพิเชษฐ  จุลศรี