สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 1. นางสาวผกามาศ  สุดาเดช
 
1. นางจุฑามาศ  มณีพรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวนัทธมน  ระวิ
2. นางสาวมัชพร  ผาอินดี
3. นายยุทธนา  วิชัยศรี
 
1. นายศักดิ์ดาเดช  นาดี
2. นายวิลัย  ทุมแต้ม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสวนีย์  วิมลจันทร์
 
1. นายวสันต์  ทิพย์พูล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนครินทร์  เหล็งบญ
 
1. นายวสันต์  ทิพย์พูล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายวชิรญาณ์  แซ่จิว
 
1. นายวสันต์  ทิพย์พูล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นายณัฐฐิวุธ  รักศรี
 
1. นายวสันต์  ทิพย์พูล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมสัน  อินลีย์
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ยศไชยวิบูลย์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาคขี
 
1. นายวสันต์  ทิพย์พูล
2. นายเศรษฐา  อุณาพรหม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76.6 เงิน 4 1. นายวรากร  ใจช่วง
2. นางสาวสิรีธร  พูลเทียบรัตน์
3. นายอาคม  สุวรรณโส
 
1. นายวสันต์  ทิพย์พูล
2. นายเศรษฐา  อุณาพรหม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  จันทะเบ้า
 
1. นางเกศกัญญา  กดแก้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทนาพร  ศรีทอง
 
1. นางเกศกัญญา  กดแก้ว
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัญชนิกา  ระวิ
2. เด็กหญิงอินทิรา  เดชมูล
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
2. นายธีระพงษ์  บุตรดี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวณัฐกานต์  วุวรรณบุผา
2. นางสาวธิดารัตน์  อนุวรรณ
 
1. นายวงศ์ธนา  อินทุวงศ์
2. นายธีระพงษ์  บุตรดี
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไกษร
2. เด็กหญิงชมัยพร  ศรีสุภาพ
3. เด็กหญิงพัชรา  ดวงสงค์
 
1. นางปุรณมี  กิติศรีวรพันธุ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวทินมณ๊  วิมลจันทร์
2. นางสาวนิฤมล  ศรีทอง
 
1. นายพิเชษฐ  จุลศรี
2. นายวิเชียร  แก้วมณีชัย
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวชลธิชา  ไชยสุระ
2. นางสาวอรอุมา  เสนาสี
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พงษ์พัฒน์
 
1. นายอภิชาติ  ตักโพธิ์
2. นางรุ่งทิพย์  นามมีฤทธิ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75.75 เงิน 14 1. เด็กชายธนพล  เมืองสุวรรณ
2. เด็กชายวีระพล  พรมแสง
3. เด็กชายอภิลักษณ์  เสนาสี
 
1. นายกิตติ  ทิพย์พูล
2. นายวิเชียร  แก้วมณีชัย