สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 18 1. เด็กหญิงธัญนาฎ  รอดรักษา
 
1. นางจุฑาทิพย์  จุลศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 4 1. นางสาวนิภาพร  สีวะสุด
 
1. นางปุรณมี  กิติศรีวรพันธุ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  แสงสอน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชื่นตา
3. เด็กหญิงพัชรี  ศรีวรสาร
 
1. นางพัชรี  นาโควงศ์
2. นางสาวธิดา  ดวงสงค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตติมา  ยศไชยวิบูลย์
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  บุญยงค์
3. เด็กหญิงศรินญา  วังมลหม่อม
 
1. นายภูษิต  ศรีปะโค
2. นายศักดิ์ดาเดช  นาดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิรินยากร  โคตรคำ
2. นายเกียรติศักดิ์  สุดาเดช
3. นางสาวเจนจิรา  ภูมีนอก
 
1. นายศักดิ์ดาเดช  นาดี
2. นายภูษิต  ศรีปะโค
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง 8 1. นางสาวกุลดา  เตโช
2. นางสาวชิดชบา  ศรีโสภา
3. นางสาวฐิติพร  มณีลุน
4. นางสาวพีระวรรณ  พรมอินทร์
5. นางสาวภิรมยา  ไชยมหา
 
1. นายไพรวัลย์  พิมพ์โสดา
2. นางเกศกัญญา  กดแก้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 16 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทับครุฑ
 
1. นางเกศกัญญา  กดแก้้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 15 1. นางสาวพรนภา  ศรีสุภาพ
 
1. นางเกศกัญญา  กดแก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง 11 1. เด็กชายบรรลือศักดิ์  มณีพรรณ
2. เด็กหญิงพันนิดา  สมไชย
 
1. นายไพรวัลย์  พิมพ์โสดา
2. นางเกศกัญญา  กดแก้ว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.2 ทอง 14 1. นายธนากร  ระวิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ภูวงศ์
 
1. นายไพรวัลย์  พิมพ์โสดา
2. นางเกศกัญญา  กดแก้ว
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.8 ทอง 10 1. นางสาวกัญญารัตน์  โชติรักษา
2. นางสาวธันยพร  สุขภูวงค์
3. นางสาวพรวิภา  โคตรคำ
4. นางสาวมัทนาวดี  ประกิจชัย
5. นางสาวมิลตรา  โสภา
6. นางสาวรัชนี  โพธิสม
7. นางสาวศศิธาร  ศรีวรสาร
8. นางสาวสุภาภรณ์  ไทยจันทึก
9. นางสาวอารีญา  สุวรรณบุผา
10. นางสาวอุทัยรัตน์  ขวัญทอง
 
1. นายธีระพงษ์  บุตรดี
2. นายวงษ์ธนา  อินทุวงศ์
3. นายวิเชียร  แก้วมณืชัย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปริยดา  ศรีวรสาร
 
1. นายวสันต์  ทิพย์พูล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรชิตา  ไชยมหา
 
1. นางเกศกัญญา  กดแก้ว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 10 1. นางสาวเกษราพร  ซองทอง
 
1. นางจุฑาทิพย์  จุลศรี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นางสาวรัตนา  พงษ์พัฒน์
 
1. นางเกศกัญญา  กดแก้ว
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงลักษณะวดี  คำประดำ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  บุญอุ่น
 
1. นายวิเชียร  แก้วมณีชัย
2. นายิพิเชษฐ์  จุลศรี
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีระพล  ฝ่ายพนอม
2. นายนนทวัฒน์  สุวรรณบุผา
3. นายวุฒิชัย  มะระกา
 
1. นายวิเชียร  แก้วมณีชัย
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.85 ทอง 6 1. นางสาวธนัชพร  ไชยบูลย์
2. นางสาวปัญญาพร  พันธ์หนอง
3. นางสาวอมรรัตน์  นุชสูงเนิน
 
1. นายกิตติ  ทิพย์พูล
2. นายธีระพงษ์  บุตรดี
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติยา  ทุมแต้ม
2. นางสาวน้ำทิพย์  จรูญวรรณ์
3. นางสาวพัชรินทร์  ศรีโสภา
 
1. นายพิเชษฐ  จุลศรี
2. นางจุฑาทิพย์  จุลศรี