สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรอุมา   ศรีบุตร
 
1. นางสาวดาริณี  เล็กดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 14 1. นางสาวนลิดา   วงพล
 
1. นางสาวดาริณี  เล็กดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทวีทรัพย์   โคตรโยธี
 
1. นางสาวดาริณี  เล็กดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอริศรา   สมปิตะ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  อุปทุม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาวพิมพ์ยุภา   บริวารภูริวัฒน์
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  ป้องทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายดนุสรณ์   บุญยศ
2. เด็กชายธีระศักดิ์   ระพันธ์คำ
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  ป้องทอง
2. นางสาววัชราภรณ์  อุปทุม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกาญจนา   เอกพันธ์
2. นางสาวพิมพ์ยุรา  บริวารภูริวัฒน์
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  ป้องทอง
2. นางสาววัชราภรณ์  อุปทุม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณิชากร   ปัดตา
 
1. นางสาววัชราภรณ์  อุปทุม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นางสาวพินยาดา   วงพล
 
1. นางสาววัชราภรณ์  อุปทุม
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกัลญาวีร์  คำทอง
2. นางสาวมุกดา   เผือกพันธ์
3. เด็กชายสรศาสตร์   มาตย์นอก
 
1. นายโชติพัฒน์  จันทรโกมลวัฒน์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวธีระวัฒน์   ดวงคำจันทร์
2. นางสาวปวิตรา   ดาบุตร
3. นางสาวหนึ่งฤทัย   สันดี
 
1. นายโชติพัฒน์  จันทรโกมลวัฒน์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 5 1. นางสาวจิราภรณ์  ทะนะไชย
2. นางสาวนิพารัก  บุญสินธ์ชัย
3. นางสาววีรญา  สีหานาม
 
1. นางสาวนันทกานท์  กงลีมา
2. นางสาวอิศราวดี  กุลวงศ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปฏิภาณ  ไชยสุระ
2. เด็กชายวีระชล  จันทา
 
1. นายนิติกร  คำชุม
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 14 1. นายจารณ  ดอกไม้เทศ
2. เด็กชายชยทัต   สุวรรณา
 
1. นายนิติกร  คำชุม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.8 ทอง 10 1. เด็กชายปราโมทย์   แสนคำ
2. เด็กหญิงวนิดา   สีสา
 
1. นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.9 ทอง 15 1. นายณัฐพงษ์   วงษาดี
2. นางสาววราภรณ์   มองเคน
 
1. นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   สมสวาท
2. เด็กชายอนันต์   สีใสลา
 
1. นายวายุพัฒน์  พรมพร
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 20 1. นางสาวณิชาภัทร   ทาทอง
2. นางสาวดารณี   รูปคม
 
1. นายวายุพัฒน์  พรมพร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสิทธิราช   มาดา
 
1. นายวีระชัย  คำแพงดี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติชัย   ไตรมีแสง
2. เด็กชายทักษิณ   มุดผา
 
1. นายวีระชัย  คำแพงดี
2. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรัตน์   เกตุแก้ว
 
1. นายวีระชัย  คำแพงดี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 1. เด็กชายปกรณ์   แก้วเสนา
2. เด็กชายอภิรักษ์   วงษาดี
3. เด็กชายเมธา   ดาบุตร
 
1. นายวีระชัย  คำแพงดี
2. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 5 1. นายธวัชชัย   จันกนก
2. นายเดชดำรง   ไตริน
3. นายเทอดพงษ์   ไตรมีแสง
 
1. นายวีระชัย  คำแพงดี
2. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวนันท์   ชนะพจน์
 
1. นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง 9 1. นางสาวจรีญา   จันต๊ะนาเขตร
 
1. นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นายสุนทร   ผาลาด
 
1. นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวนิภาภรณ์   สิงห์โคตร
 
1. นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา   มะนาวนอก
2. นางสาวกุลธิดา   วงค์ศรี
3. เด็กหญิงภาณุรัตน์   เม็งมุ้ย
4. นางสาวระวิวรรณ   แก้วมณี
5. เด็กหญิงสาวินี   มะนาวนอก
6. นางสาวอรวรรณ   กันเกียน
 
1. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
2. นางสาวพัทยา  ลาดพิลา
3. นางสาวปัทมวรรณ  ป้องทอง
4. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนา   บุญพิมพ์
2. เด็กหญิงชลลดา   ผาบัง
3. เด็กหญิงณัฐริกา   อุยสาห์
4. เด็กหญิงปริญญา   บุตตะโค
5. เด็กหญิงภาณุรัตน์   เม็งมุ้ย
6. เด็กหญิงรุ้ง   ทะนะไชย
7. เด็กหญิงสาวินี    มะนาวนอก
8. เด็กหญิงสุวนันท์   ชนะพจน์
 
1. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
2. นางสุวัฒนา  เวฬุวนารักษ์
3. นายวีระชัย  คำแพงดี
4. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. นายนิรันดร์  ภูลายยาว
 
1. นางสาววีรดา  มะลิรส
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 13 1. นายฐานันดร  ทะนะเหลา
 
1. นางสาววีรดา  มะลิรส
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.14 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวิภาวี   นนทะวงษา
 
1. นางสาวนงนภัส  ภักดี
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงระพีภรณ์   นาคสี
 
1. นางสาวนงนภัส  ภักดี
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชลิตา   พรมเกษร
2. เด็กหญิงธิติมา   ทะนะไชย
 
1. นางสาววีรดา  มะลิรส
 
35 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระภัทร   กงเกตุ
 
1. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
 
36 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 84.29 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลญา   วงค์ขะวงค์
2. นางสาวกาญจนา   มะนาวนอก
3. นางสาวกุลธิดา   วงค์ศรี
4. นายจักรกฤษ   ดาบุตร
5. เด็กชายจิตติกรณ์   โพธิมน
6. เด็กหญิงจินตนา   บุญพิมพ์
7. เด็กหญิงชลลดา   ผาบัง
8. นายชาคริต    ยอยงค์
9. เด็กหญิงณัฐริกา   อุยสาห์
10. เด็กชายทัชชานนท์   กาเทพ
11. เด็กชายธีระชัย   พันธุ์จี
12. เด็กชายธีระภัทร   กงเกตุ
13. เด็กชายธีรเทพ   กงเกตุ
14. นายนที   ภูลายยาว
15. เด็กหญิงปริญญา   บุตตะโค
16. เด็กชายปัณณธร  อุปทุม
17. เด็กหญิงปิยธิดา   เจากระโทก
18. เด็กหญิงพรพรรณ   สืบศรี
19. เด็กหญิงภาณุรัตน์   เม็งมุ้ย
20. นางสาวระวิวรรณ   แก้วมณี
21. เด็กชายรัตนพล   ชนะพจน์
22. เด็กหญิงรุ้ง   ทะนะไชย
23. เด็กหญิงสาวินี   มะนาวนอก
24. นายสุรชาติ   ทะโคดา
25. เด็กหญิงสุวนันท์   ชนะพจน์
26. เด็กชายอนุวัฒน์   ธิปัญญา
27. นายอนุวัต    บุตรดี
28. นางสาวอรวรรณ   กันเกียน
29. เด็กหญิงอัน   ภูมิดา
30. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ทะนะไชย
 
1. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
2. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
3. นางสาววัชราภรณ์  อุปทุม
4. นายอภิเชษฐ์  สุนทรส
5. นางสาวอิศราวดี  กุลวงค์
6. นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์
7. นางสาวพัทยา  ลาดพิลา
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 16 1. เด็กชายวิทวัส  มาณะเสน
2. เด็กชายอรรถชัย  อุดมดี
 
1. นายโชติพัฒน์  จันทรโกมลวัฒน์
2. นายนิติกร  คำชุม
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายจักรพงษ์   พรมเกษร
2. เด็กชายธนบัตร   ศรีสาพันธ์
3. เด็กชายวรปรัชญ์   วงพล
 
1. นายวันศักดิ์  คำแหง
2. นายวีระชัย  คำแพงดี
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวจิตสุภา   ไชยสิทธิ์
2. นางสาวชนิตรา   ประชาเยี่ยม
3. นางสาวฐิติรัตน์    มีเที่ยง
 
1. นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอิศราวดี  กุลวงค์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ยตะโคตร
2. เด็กหญิงมณียา   แจ้งชัยศรี
3. เด็กหญิงวนิดา   ดวงสงค์
4. เด็กหญิงสุชาดา   วังทะพันธ์
5. เด็กหญิงสุนิสา   ทุมมี
6. เด็กหญิงอลิชา   ดาวันดี
 
1. นางสุวัฒนา  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวอิศราวดี  กุลวงค์
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยชนะ   กิจติวงค์
2. เด็กชายวันชนะ   ต้นเงิน
3. เด็กหญิงอุทุมพร   หัดจันทร์
 
1. นายวันศักดิ์  คำแหง
2. นายวีระชัย  คำแพงดี
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชไมพร   เพียฝ่าย
2. นางสาวมินตรา   สังข์น้ำมนต์
3. นางสาวรัตนมน   ควรชอบ
 
1. นายวันศักดิ์  คำแหง
2. นายวีระชัย  คำแพงดี
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.71 เงิน 12 1. เด็กชายทวีทรัพย์   โคตรโยธี
2. เด็กชายธนพล   เผือกพันธ์
3. เด็กชายนิธิ   หอมจันทร์
 
1. นายวีระชัย  คำแพงดี
2. นางสุวัฒนา  เวฬุวนารักษ์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.66 ทอง 4 1. นายนที   ทุมเสน
2. นางสาวยุมารี   ระพันธ์คำ
3. นางสาวอารียา   แก้วอวน
 
1. นายวีระชัย  คำแพงดี
2. นางสุวัฒนา  เวฬุวนารักษ์
 
45 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา   ผาลาด
 
1. นางสาวอิศราวดี  กุลวงค์