สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 14 1. นางสาวนลิดา   วงพล
 
1. นางสาวดาริณี  เล็กดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายดนุสรณ์   บุญยศ
2. เด็กชายธีระศักดิ์   ระพันธ์คำ
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  ป้องทอง
2. นางสาววัชราภรณ์  อุปทุม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกาญจนา   เอกพันธ์
2. นางสาวพิมพ์ยุรา  บริวารภูริวัฒน์
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  ป้องทอง
2. นางสาววัชราภรณ์  อุปทุม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปฏิภาณ  ไชยสุระ
2. เด็กชายวีระชล  จันทา
 
1. นายนิติกร  คำชุม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 14 1. นายจารณ  ดอกไม้เทศ
2. เด็กชายชยทัต   สุวรรณา
 
1. นายนิติกร  คำชุม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   สมสวาท
2. เด็กชายอนันต์   สีใสลา
 
1. นายวายุพัฒน์  พรมพร
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 20 1. นางสาวณิชาภัทร   ทาทอง
2. นางสาวดารณี   รูปคม
 
1. นายวายุพัฒน์  พรมพร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. นายนิรันดร์  ภูลายยาว
 
1. นางสาววีรดา  มะลิรส
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 13 1. นายฐานันดร  ทะนะเหลา
 
1. นางสาววีรดา  มะลิรส