สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอริศรา   สมปิตะ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  อุปทุม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาวพิมพ์ยุภา   บริวารภูริวัฒน์
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  ป้องทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณิชากร   ปัดตา
 
1. นางสาววัชราภรณ์  อุปทุม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นางสาวพินยาดา   วงพล
 
1. นางสาววัชราภรณ์  อุปทุม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกัลญาวีร์  คำทอง
2. นางสาวมุกดา   เผือกพันธ์
3. เด็กชายสรศาสตร์   มาตย์นอก
 
1. นายโชติพัฒน์  จันทรโกมลวัฒน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวธีระวัฒน์   ดวงคำจันทร์
2. นางสาวปวิตรา   ดาบุตร
3. นางสาวหนึ่งฤทัย   สันดี
 
1. นายโชติพัฒน์  จันทรโกมลวัฒน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 5 1. นายธวัชชัย   จันกนก
2. นายเดชดำรง   ไตริน
3. นายเทอดพงษ์   ไตรมีแสง
 
1. นายวีระชัย  คำแพงดี
2. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นายสุนทร   ผาลาด
 
1. นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.14 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวิภาวี   นนทะวงษา
 
1. นางสาวนงนภัส  ภักดี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงระพีภรณ์   นาคสี
 
1. นางสาวนงนภัส  ภักดี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชลิตา   พรมเกษร
2. เด็กหญิงธิติมา   ทะนะไชย
 
1. นางสาววีรดา  มะลิรส