สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรอุมา   ศรีบุตร
 
1. นางสาวดาริณี  เล็กดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 5 1. นางสาวจิราภรณ์  ทะนะไชย
2. นางสาวนิพารัก  บุญสินธ์ชัย
3. นางสาววีรญา  สีหานาม
 
1. นางสาวนันทกานท์  กงลีมา
2. นางสาวอิศราวดี  กุลวงศ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติชัย   ไตรมีแสง
2. เด็กชายทักษิณ   มุดผา
 
1. นายวีระชัย  คำแพงดี
2. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 1. เด็กชายปกรณ์   แก้วเสนา
2. เด็กชายอภิรักษ์   วงษาดี
3. เด็กชายเมธา   ดาบุตร
 
1. นายวีระชัย  คำแพงดี
2. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวนิภาภรณ์   สิงห์โคตร
 
1. นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 16 1. เด็กชายวิทวัส  มาณะเสน
2. เด็กชายอรรถชัย  อุดมดี
 
1. นายโชติพัฒน์  จันทรโกมลวัฒน์
2. นายนิติกร  คำชุม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายจักรพงษ์   พรมเกษร
2. เด็กชายธนบัตร   ศรีสาพันธ์
3. เด็กชายวรปรัชญ์   วงพล
 
1. นายวันศักดิ์  คำแหง
2. นายวีระชัย  คำแพงดี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวจิตสุภา   ไชยสิทธิ์
2. นางสาวชนิตรา   ประชาเยี่ยม
3. นางสาวฐิติรัตน์    มีเที่ยง
 
1. นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอิศราวดี  กุลวงค์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.71 เงิน 12 1. เด็กชายทวีทรัพย์   โคตรโยธี
2. เด็กชายธนพล   เผือกพันธ์
3. เด็กชายนิธิ   หอมจันทร์
 
1. นายวีระชัย  คำแพงดี
2. นางสุวัฒนา  เวฬุวนารักษ์