สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.8 ทอง 10 1. เด็กชายปราโมทย์   แสนคำ
2. เด็กหญิงวนิดา   สีสา
 
1. นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.9 ทอง 15 1. นายณัฐพงษ์   วงษาดี
2. นางสาววราภรณ์   มองเคน
 
1. นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวนันท์   ชนะพจน์
 
1. นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง 9 1. นางสาวจรีญา   จันต๊ะนาเขตร
 
1. นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา   มะนาวนอก
2. นางสาวกุลธิดา   วงค์ศรี
3. เด็กหญิงภาณุรัตน์   เม็งมุ้ย
4. นางสาวระวิวรรณ   แก้วมณี
5. เด็กหญิงสาวินี   มะนาวนอก
6. นางสาวอรวรรณ   กันเกียน
 
1. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
2. นางสาวพัทยา  ลาดพิลา
3. นางสาวปัทมวรรณ  ป้องทอง
4. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนา   บุญพิมพ์
2. เด็กหญิงชลลดา   ผาบัง
3. เด็กหญิงณัฐริกา   อุยสาห์
4. เด็กหญิงปริญญา   บุตตะโค
5. เด็กหญิงภาณุรัตน์   เม็งมุ้ย
6. เด็กหญิงรุ้ง   ทะนะไชย
7. เด็กหญิงสาวินี    มะนาวนอก
8. เด็กหญิงสุวนันท์   ชนะพจน์
 
1. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
2. นางสุวัฒนา  เวฬุวนารักษ์
3. นายวีระชัย  คำแพงดี
4. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
 
7 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระภัทร   กงเกตุ
 
1. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
 
8 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 84.29 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลญา   วงค์ขะวงค์
2. นางสาวกาญจนา   มะนาวนอก
3. นางสาวกุลธิดา   วงค์ศรี
4. นายจักรกฤษ   ดาบุตร
5. เด็กชายจิตติกรณ์   โพธิมน
6. เด็กหญิงจินตนา   บุญพิมพ์
7. เด็กหญิงชลลดา   ผาบัง
8. นายชาคริต    ยอยงค์
9. เด็กหญิงณัฐริกา   อุยสาห์
10. เด็กชายทัชชานนท์   กาเทพ
11. เด็กชายธีระชัย   พันธุ์จี
12. เด็กชายธีระภัทร   กงเกตุ
13. เด็กชายธีรเทพ   กงเกตุ
14. นายนที   ภูลายยาว
15. เด็กหญิงปริญญา   บุตตะโค
16. เด็กชายปัณณธร  อุปทุม
17. เด็กหญิงปิยธิดา   เจากระโทก
18. เด็กหญิงพรพรรณ   สืบศรี
19. เด็กหญิงภาณุรัตน์   เม็งมุ้ย
20. นางสาวระวิวรรณ   แก้วมณี
21. เด็กชายรัตนพล   ชนะพจน์
22. เด็กหญิงรุ้ง   ทะนะไชย
23. เด็กหญิงสาวินี   มะนาวนอก
24. นายสุรชาติ   ทะโคดา
25. เด็กหญิงสุวนันท์   ชนะพจน์
26. เด็กชายอนุวัฒน์   ธิปัญญา
27. นายอนุวัต    บุตรดี
28. นางสาวอรวรรณ   กันเกียน
29. เด็กหญิงอัน   ภูมิดา
30. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ทะนะไชย
 
1. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
2. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
3. นางสาววัชราภรณ์  อุปทุม
4. นายอภิเชษฐ์  สุนทรส
5. นางสาวอิศราวดี  กุลวงค์
6. นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์
7. นางสาวพัทยา  ลาดพิลา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ยตะโคตร
2. เด็กหญิงมณียา   แจ้งชัยศรี
3. เด็กหญิงวนิดา   ดวงสงค์
4. เด็กหญิงสุชาดา   วังทะพันธ์
5. เด็กหญิงสุนิสา   ทุมมี
6. เด็กหญิงอลิชา   ดาวันดี
 
1. นางสุวัฒนา  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวอิศราวดี  กุลวงค์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยชนะ   กิจติวงค์
2. เด็กชายวันชนะ   ต้นเงิน
3. เด็กหญิงอุทุมพร   หัดจันทร์
 
1. นายวันศักดิ์  คำแหง
2. นายวีระชัย  คำแพงดี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชไมพร   เพียฝ่าย
2. นางสาวมินตรา   สังข์น้ำมนต์
3. นางสาวรัตนมน   ควรชอบ
 
1. นายวันศักดิ์  คำแหง
2. นายวีระชัย  คำแพงดี
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.66 ทอง 4 1. นายนที   ทุมเสน
2. นางสาวยุมารี   ระพันธ์คำ
3. นางสาวอารียา   แก้วอวน
 
1. นายวีระชัย  คำแพงดี
2. นางสุวัฒนา  เวฬุวนารักษ์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา   ผาลาด
 
1. นางสาวอิศราวดี  กุลวงค์