สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 51.5 เข้าร่วม 17 1. นางสาวเจนจิรา  มหาวงค์
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 17 1. นางสาวเข็มเพชร  พรมอินทร์
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 55.6 เข้าร่วม 14 1. นายภานุพงศ์  แก้วปีลา
 
1. นางประกายเพชร  ตะระชู
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นายสกุลศักดิ์  มัยวงค์
 
1. นางสาวจารุพัฒน์  แก้วบุญตา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงฑุริกา  ศิริวงศ์
 
1. นางสาวนิลาวัลย์  มัยวงศ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 1. นางสาววันวิสา  แก้วปีลา
 
1. นางสาวจารุพัฒน์  แก้วบุญตา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงพรวดี  กระไทย
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ไชยแพร
3. เด็กหญิงแสงรวี  ดวงภักดี
 
1. นางพิมลรัตน์  โพธิ์สุ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวกัญญาณัฐ  คำมีอ่อน
2. นางสาวธนพร  สุธรรม
3. นางสาววิภารัตน์  สุธรรม
 
1. นางพิมลรัตน์  โพธิ์สุ
2. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายศรัญย์ภัทร์  โทรัตน์
2. เด็กชายอนุชา  มีกุดฮู
 
1. นายอภิรักขภูมิ  ยันตะบุศย์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนากร  มหาวงศ์
2. เด็กชายอนุชา  มหาวงศ์
 
1. นายอภิรักขภูมิ  ยันตะบุศย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายรักษิตร์  มหาวงค์
2. เด็กชายศักดิธัช  มหาวงค์
 
1. นายอภิรักขภูมิ  ยันตะบุศย์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง 10 1. นางสาวจันทิมา   ศิริวงศ์
2. นางสาวธัญนาฎ  มหาวงศ์
3. นางสาวปัทมา  บุณรังศรี
4. นางสาวเบญจรัตน์  มัยวงค์
5. นางสาวเพ็ญนภา  มัยวงค์
 
1. นายอำนาจ  พุทธกัง
2. นายชัยพร  นะคะจัด
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 16 1. เด็กหญิงศศินิภา  ศิริวงค์
 
1. นายอำนาจ  พุทธกัง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.8 ทอง 13 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ศิริวงค์
2. เด็กชายเมธิชัย  ศิริวงศ์
 
1. นายชัยพร  นะคะจัด
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.3 ทอง 16 1. นายธีระชัย  มัยวงศ์
2. นางสาวยศวดี  แก้วปีลา
 
1. นายชัยพร  นะคะจัด
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงชลดา  สุธรรม
2. เด็กหญิงอรอุมา  ศิริวงค์
 
1. นายสมศักดิ์  สาระโพธิ์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 15 1. นางสาวปรียนุช  โยลัย
2. นางสาวสกาวเดือน  มหาวงค์
 
1. นายสมศักดิ์  สาระโพธิ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  มัยวงค์
 
1. นายคมสัน  นาสมโภชน์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งไพลิน  อ.ท.มาตย์
 
1. นายคมสัน  นาสมโภชน์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  มหาวงศ์
 
1. นายคมสัน  นาสมโภชน์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติมา  นาทองรัตน์
 
1. นายคมสัน  นาสมโภชน์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายชินกร  ศิริวงค์
 
1. นายคมสัน  นาสมโภชน์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวคณิตา  วรโพด
 
1. นายคมสัน  นาสมโภชน์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภานุพงศ์  แก้วปีลา
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง 7 1. นางสาวสุพิชชา  แก้วปีลา
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นางสาวมัทนา  ทากิระ
 
1. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นายวัชระ  ทากิระ
 
1. นางสาวนิลเนตร   คนซื่อ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอรวรรณ  อินทิสิทธิ์
 
1. นางสาวนิลเนตร   คนซื่อ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดาพร  มหาวงค์
 
1. นางสาวนิลเนตร   คนซื่อ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นายณัฐพงศ์  สุธรรม
 
1. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 12 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อินทร์สว่าง
 
1. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.66 เงิน 5 1. นางสาวจรัญยา  แก้วก้อย
 
1. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  สุมังคฤทธิ์
2. นายกิตติพงษ์  แก้วปีลา
3. นางสาวกุลณัฐ  โทรัตน์
4. นางสาวขนิษฐา  ศิริวงค์
5. นางสาวขวัญชนก  รัตนะ
6. นางสาวณัฐกมล  กุลยะ
7. นายทวิชาติ  เสนากัง
8. นายทิพวัฒน์  มหาวงค์
9. นายนนทนันท์  สุธรรม
10. นายนพคุณุ  อินทริง
11. นายนันทวัฒน์  สุธรรม
12. นายนันทวิทย์  เวียงผาง
13. นางสาวปนิดา  มหาวงค์
14. นายประวิต  รัตนะ
15. นายปิยะพงษ์  วันงาม
16. นายภานุเดช  มัยวงค์
17. นางสาวยุภารัตน์  มหาวงค์
18. นางสาววนัสนันท์  โคสอน
19. นางสาววรรณนิศา  แก้วปีลา
20. นางสาววาวรี  มัยวงค์
21. นางสาววิลาชิน  มาตชัยเคน
22. นางสาวศรัญญา  ศิริวงค์
23. นายสถาพร  รัตนะ
24. นายสมยส  ศิริวงค์
25. นายสมรักษ์  บุณรังศรี
26. นายสิทธิศักดิ์  คำหาญ
27. นางสาวสุธิดา  มหาวงค์
28. นางสาวสุรีรัตน์  รัตนะ
29. นางสาวอนุศรา  รัตนะ
30. นางสาวอริสรา  โคทังคะ
31. นายเจษฎาภรณ์  นามนา
32. นางสาวเมชินี  ศิริวงค์
 
1. นายศักดิ์เกียรติ  จันทร์ลือชัย
2. นางสาวปนัดดา  โชติจำลอง
3. นางสาวจารุพัฒน์  แก้วบุญตา
4. นางพิมลรัตน์  โพธิ์สุ
5. นางสาวอัญชลีกร  สุสินนะ
6. นายอำนาจ  พุทธกัง
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนันทวัน  มหาวงค์
2. เด็กหญิงศศิธร  มัยวงค์
 
1. นางสาวนิลเนตร   คนซื่อ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวดวงสุดา  ยะสานติทิพย์
2. นางสาวรวิวรรณ  ศิริวงค์
 
1. นางสาวนิลเนตร   คนซื่อ
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 4 1. นายกิตติชัย  อยู่สุข
2. นายจิรกร  โยลัย
3. นายนันทวิทย์  เวียงผาง
4. นายปัญญา   โพธิ์พันธุ์
5. นายพงษ์ศิริ  วงค์พุทธา
6. นายวรุตม์  ศิริวงศ์
 
1. นายอำนาจ  พุทธกัง
2. นายสมศักดิ์  สาระโพธิ์
3. นายชัยพร  นะคะจัด
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงธีธิมา  ศิริวงศ์
2. เด็กหญิงวัทนวิภา  มัยวงศ์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  รีชมรัตน์
 
1. นางประกายเพชร  ตะระชู
2. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวจิดาภา  มหาวงศ์
2. นางสาวณัฐวดี  เสาร์แก้ว
3. นางสาวพรนภา  มัยวงค์
 
1. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงปริชาติ  สุธรรม
2. เด็กหญิงละลวยทิพย์  ภาพนอก
3. เด็กหญิงเกวลิน  มัยวงค์
 
1. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
2. นางประกายเพชร  ตะระชู
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 74.5 เงิน 7 1. นางสาวชลธิชา  รวมเงิน
2. นางสาวปัทมวรรณ  เกษี
3. นางสาวพรรทิพา  อะโนนาม
 
1. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
2. นายอนุพล  สนมศรี
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  รัตนะ
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  มัยวงค์
 
1. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเดวิช  ผาสีดา
 
1. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยธวัส  สานคิด
2. เด็กหญิงรชิตา  ศิริวงศ์
 
1. นางสาวนิลาวีลย์  มัยวงศ์
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทวิชาติ  เสนากัง
 
1. นางสาวจารุพัฒน์  แก้วบุญตา
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ฉิมมะลี
2. เด็กหญิงชยาภรณ์    บุรีขันธ์
 
1. นางประกายเพชร  ตะระชู
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรรณพร  เมศใหม่
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอธิตา  แก้วปีลา
 
1. นางสาวนิลาวีลย์  มัยวงศ์
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติกร  อุดานนท์
 
1. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
 
49 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรพล  มหาวงศ์
 
1. นายชัยพร  นะคะจัด
 
50 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 75.2 เงิน 5 1. นายพงศธร   สมรฤทธิ์
 
1. นายชัยพร  นะคะจัด
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายธนากร  รัตนะ
2. นายภานุเดช  รัตนะ
3. นายเจนณรงค์  สุธรรม
 
1. นายอภิรักขภูมิ  ยันตะบุศย์
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  บุตรสา
2. นายกิตตินันท์  ทาคิละ
3. นางสาวจิระวดี  อินธิสิทธิ์
4. นายธีระวัฒน์  บุณรังศรี
5. นางสาวเจนจิรา  ไชยกา
6. นางสาวเปลวตะวัน  ดวงภักดี
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพล  สุธรรม
2. เด็กชายศตวรรษ  อินธิราช
3. เด็กชายสุรชัย  มัยวงค์
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.28 ทอง 7 1. นางสาวขวัญชนก  รัตนะ
2. นางสาวจุฑามาศ  รัตนะ
3. นางสาวสายสมร  ศิริวงศ์
 
1. นางสาวปนัดดา  โชติจำลอง
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  สุมังคฤทธิ์
2. นางสาวปภัสรา  มหาวงศ์
3. นางสาวอารยา  มหาวงศ์
 
1. นางสาวปนัดดา  โชติจำลอง