สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 51.5 เข้าร่วม 17 1. นางสาวเจนจิรา  มหาวงค์
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 55.6 เข้าร่วม 14 1. นายภานุพงศ์  แก้วปีลา
 
1. นางประกายเพชร  ตะระชู
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงฑุริกา  ศิริวงศ์
 
1. นางสาวนิลาวัลย์  มัยวงศ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 1. นางสาววันวิสา  แก้วปีลา
 
1. นางสาวจารุพัฒน์  แก้วบุญตา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนากร  มหาวงศ์
2. เด็กชายอนุชา  มหาวงศ์
 
1. นายอภิรักขภูมิ  ยันตะบุศย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายรักษิตร์  มหาวงค์
2. เด็กชายศักดิธัช  มหาวงค์
 
1. นายอภิรักขภูมิ  ยันตะบุศย์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงชลดา  สุธรรม
2. เด็กหญิงอรอุมา  ศิริวงค์
 
1. นายสมศักดิ์  สาระโพธิ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 15 1. นางสาวปรียนุช  โยลัย
2. นางสาวสกาวเดือน  มหาวงค์
 
1. นายสมศักดิ์  สาระโพธิ์
 
9 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรพล  มหาวงศ์
 
1. นายชัยพร  นะคะจัด