สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นายสกุลศักดิ์  มัยวงค์
 
1. นางสาวจารุพัฒน์  แก้วบุญตา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวกัญญาณัฐ  คำมีอ่อน
2. นางสาวธนพร  สุธรรม
3. นางสาววิภารัตน์  สุธรรม
 
1. นางพิมลรัตน์  โพธิ์สุ
2. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายชินกร  ศิริวงค์
 
1. นายคมสัน  นาสมโภชน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นายวัชระ  ทากิระ
 
1. นางสาวนิลเนตร   คนซื่อ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอรวรรณ  อินทิสิทธิ์
 
1. นางสาวนิลเนตร   คนซื่อ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นายณัฐพงศ์  สุธรรม
 
1. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนันทวัน  มหาวงค์
2. เด็กหญิงศศิธร  มัยวงค์
 
1. นางสาวนิลเนตร   คนซื่อ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวดวงสุดา  ยะสานติทิพย์
2. นางสาวรวิวรรณ  ศิริวงค์
 
1. นางสาวนิลเนตร   คนซื่อ