สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 17 1. นางสาวเข็มเพชร  พรมอินทร์
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงพรวดี  กระไทย
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ไชยแพร
3. เด็กหญิงแสงรวี  ดวงภักดี
 
1. นางพิมลรัตน์  โพธิ์สุ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายศรัญย์ภัทร์  โทรัตน์
2. เด็กชายอนุชา  มีกุดฮู
 
1. นายอภิรักขภูมิ  ยันตะบุศย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวคณิตา  วรโพด
 
1. นายคมสัน  นาสมโภชน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดาพร  มหาวงค์
 
1. นางสาวนิลเนตร   คนซื่อ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 12 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อินทร์สว่าง
 
1. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.66 เงิน 5 1. นางสาวจรัญยา  แก้วก้อย
 
1. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 4 1. นายกิตติชัย  อยู่สุข
2. นายจิรกร  โยลัย
3. นายนันทวิทย์  เวียงผาง
4. นายปัญญา   โพธิ์พันธุ์
5. นายพงษ์ศิริ  วงค์พุทธา
6. นายวรุตม์  ศิริวงศ์
 
1. นายอำนาจ  พุทธกัง
2. นายสมศักดิ์  สาระโพธิ์
3. นายชัยพร  นะคะจัด
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงธีธิมา  ศิริวงศ์
2. เด็กหญิงวัทนวิภา  มัยวงศ์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  รีชมรัตน์
 
1. นางประกายเพชร  ตะระชู
2. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวจิดาภา  มหาวงศ์
2. นางสาวณัฐวดี  เสาร์แก้ว
3. นางสาวพรนภา  มัยวงค์
 
1. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงปริชาติ  สุธรรม
2. เด็กหญิงละลวยทิพย์  ภาพนอก
3. เด็กหญิงเกวลิน  มัยวงค์
 
1. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
2. นางประกายเพชร  ตะระชู
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 74.5 เงิน 7 1. นางสาวชลธิชา  รวมเงิน
2. นางสาวปัทมวรรณ  เกษี
3. นางสาวพรรทิพา  อะโนนาม
 
1. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
2. นายอนุพล  สนมศรี
 
13 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 75.2 เงิน 5 1. นายพงศธร   สมรฤทธิ์
 
1. นายชัยพร  นะคะจัด