สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภานุพงศ์  แก้วปีลา
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง 7 1. นางสาวสุพิชชา  แก้วปีลา
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นางสาวมัทนา  ทากิระ
 
1. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  สุมังคฤทธิ์
2. นายกิตติพงษ์  แก้วปีลา
3. นางสาวกุลณัฐ  โทรัตน์
4. นางสาวขนิษฐา  ศิริวงค์
5. นางสาวขวัญชนก  รัตนะ
6. นางสาวณัฐกมล  กุลยะ
7. นายทวิชาติ  เสนากัง
8. นายทิพวัฒน์  มหาวงค์
9. นายนนทนันท์  สุธรรม
10. นายนพคุณุ  อินทริง
11. นายนันทวัฒน์  สุธรรม
12. นายนันทวิทย์  เวียงผาง
13. นางสาวปนิดา  มหาวงค์
14. นายประวิต  รัตนะ
15. นายปิยะพงษ์  วันงาม
16. นายภานุเดช  มัยวงค์
17. นางสาวยุภารัตน์  มหาวงค์
18. นางสาววนัสนันท์  โคสอน
19. นางสาววรรณนิศา  แก้วปีลา
20. นางสาววาวรี  มัยวงค์
21. นางสาววิลาชิน  มาตชัยเคน
22. นางสาวศรัญญา  ศิริวงค์
23. นายสถาพร  รัตนะ
24. นายสมยส  ศิริวงค์
25. นายสมรักษ์  บุณรังศรี
26. นายสิทธิศักดิ์  คำหาญ
27. นางสาวสุธิดา  มหาวงค์
28. นางสาวสุรีรัตน์  รัตนะ
29. นางสาวอนุศรา  รัตนะ
30. นางสาวอริสรา  โคทังคะ
31. นายเจษฎาภรณ์  นามนา
32. นางสาวเมชินี  ศิริวงค์
 
1. นายศักดิ์เกียรติ  จันทร์ลือชัย
2. นางสาวปนัดดา  โชติจำลอง
3. นางสาวจารุพัฒน์  แก้วบุญตา
4. นางพิมลรัตน์  โพธิ์สุ
5. นางสาวอัญชลีกร  สุสินนะ
6. นายอำนาจ  พุทธกัง