สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง 10 1. นางสาวจันทิมา   ศิริวงศ์
2. นางสาวธัญนาฎ  มหาวงศ์
3. นางสาวปัทมา  บุณรังศรี
4. นางสาวเบญจรัตน์  มัยวงค์
5. นางสาวเพ็ญนภา  มัยวงค์
 
1. นายอำนาจ  พุทธกัง
2. นายชัยพร  นะคะจัด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 16 1. เด็กหญิงศศินิภา  ศิริวงค์
 
1. นายอำนาจ  พุทธกัง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.8 ทอง 13 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ศิริวงค์
2. เด็กชายเมธิชัย  ศิริวงศ์
 
1. นายชัยพร  นะคะจัด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.3 ทอง 16 1. นายธีระชัย  มัยวงศ์
2. นางสาวยศวดี  แก้วปีลา
 
1. นายชัยพร  นะคะจัด
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งไพลิน  อ.ท.มาตย์
 
1. นายคมสัน  นาสมโภชน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  มหาวงศ์
 
1. นายคมสัน  นาสมโภชน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติมา  นาทองรัตน์
 
1. นายคมสัน  นาสมโภชน์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภานุพงศ์  แก้วปีลา
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง 7 1. นางสาวสุพิชชา  แก้วปีลา
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นางสาวมัทนา  ทากิระ
 
1. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  สุมังคฤทธิ์
2. นายกิตติพงษ์  แก้วปีลา
3. นางสาวกุลณัฐ  โทรัตน์
4. นางสาวขนิษฐา  ศิริวงค์
5. นางสาวขวัญชนก  รัตนะ
6. นางสาวณัฐกมล  กุลยะ
7. นายทวิชาติ  เสนากัง
8. นายทิพวัฒน์  มหาวงค์
9. นายนนทนันท์  สุธรรม
10. นายนพคุณุ  อินทริง
11. นายนันทวัฒน์  สุธรรม
12. นายนันทวิทย์  เวียงผาง
13. นางสาวปนิดา  มหาวงค์
14. นายประวิต  รัตนะ
15. นายปิยะพงษ์  วันงาม
16. นายภานุเดช  มัยวงค์
17. นางสาวยุภารัตน์  มหาวงค์
18. นางสาววนัสนันท์  โคสอน
19. นางสาววรรณนิศา  แก้วปีลา
20. นางสาววาวรี  มัยวงค์
21. นางสาววิลาชิน  มาตชัยเคน
22. นางสาวศรัญญา  ศิริวงค์
23. นายสถาพร  รัตนะ
24. นายสมยส  ศิริวงค์
25. นายสมรักษ์  บุณรังศรี
26. นายสิทธิศักดิ์  คำหาญ
27. นางสาวสุธิดา  มหาวงค์
28. นางสาวสุรีรัตน์  รัตนะ
29. นางสาวอนุศรา  รัตนะ
30. นางสาวอริสรา  โคทังคะ
31. นายเจษฎาภรณ์  นามนา
32. นางสาวเมชินี  ศิริวงค์
 
1. นายศักดิ์เกียรติ  จันทร์ลือชัย
2. นางสาวปนัดดา  โชติจำลอง
3. นางสาวจารุพัฒน์  แก้วบุญตา
4. นางพิมลรัตน์  โพธิ์สุ
5. นางสาวอัญชลีกร  สุสินนะ
6. นายอำนาจ  พุทธกัง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายธนากร  รัตนะ
2. นายภานุเดช  รัตนะ
3. นายเจนณรงค์  สุธรรม
 
1. นายอภิรักขภูมิ  ยันตะบุศย์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  บุตรสา
2. นายกิตตินันท์  ทาคิละ
3. นางสาวจิระวดี  อินธิสิทธิ์
4. นายธีระวัฒน์  บุณรังศรี
5. นางสาวเจนจิรา  ไชยกา
6. นางสาวเปลวตะวัน  ดวงภักดี
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพล  สุธรรม
2. เด็กชายศตวรรษ  อินธิราช
3. เด็กชายสุรชัย  มัยวงค์
 
1. นายอนุพล  สนมศรี
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.28 ทอง 7 1. นางสาวขวัญชนก  รัตนะ
2. นางสาวจุฑามาศ  รัตนะ
3. นางสาวสายสมร  ศิริวงศ์
 
1. นางสาวปนัดดา  โชติจำลอง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  สุมังคฤทธิ์
2. นางสาวปภัสรา  มหาวงศ์
3. นางสาวอารยา  มหาวงศ์
 
1. นางสาวปนัดดา  โชติจำลอง