สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามผงวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70.5 เงิน 4 1. นางสาววิมพ์วิภา  เฉลาชัย
 
1. นางนารี  รัศมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สุนารักษ์
 
1. นายเทพลิขิต  ริยะบุตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 61.3 ทองแดง 12 1. นางสาวนิตยา  ผงชานัน
2. นายศรัญญู  ติยะบุตร
 
1. นายเทพลิขิต  ริยะบุตร
2. นางนารี  รัศมี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงภูสุดา  แซ่ซิ้ม
 
1. นางสมศรี  โพทะโสม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ผุดผ่อง
 
1. นางสมศรี  โพทะโสม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฐพร  เนาวรัตน์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันโบ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ตาหนู
 
1. นางสาวกชพร  เส
2. นางอัจฉรา  พงศ์ถาวร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวชญาณี  ติยะบุตร
2. นางสาวนรีกานต์  ติยะบุตร
3. นางสาววิภา  ลำพาย
 
1. นางอัจฉรา  พงศ์ถาวร
2. นางสาวกชพร  เส
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69.25 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชาดีกรณ์
2. เด็กหญิงนิพาดา  ด่างเกษี
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อินทนู
 
1. นางสาวกชพร  เส
2. นายศรายุทธ  บาลนาคม
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 -    
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวชนิฏฐา  วิเศษชัย
2. นางสาวนนท์ธิยา  มาลาสาย
3. นางสาวเบ็ญจมาศ  นนจันทร์
 
1. นายศรายุทธ  บาลนาคม
2. นางอัจฉรา  พงษ์ถาวร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  จวบมี
2. เด็กหญิงชนิตสิริ  ติยะบุตร
3. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วหาวงศ์
4. เด็กหญิงธนิษฐา  ติยะบุตร
5. เด็กหญิงปรียานันท์  ติยะบุตร
6. เด็กหญิงปาริชาติ  ฝ่ายทะแสง
7. เด็กหญิงพรพิมล  ติยะบุตร
8. เด็กหญิงพรรณิพา  ติยะบุตร
9. เด็กหญิงศิริวิมล  วรรณวงศ์
10. เด็กหญิงสมิตา  ต้นชาลี
 
1. นางอรวรรณ  ทัพเจริญ
2. นางฉวีวรรณ  ไตรยะขันธ์
3. นางสาวกนกกานต์  ศรีสมัคร
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรุ่งวิไล  ติยะบุตร
2. เด็กชายเทอดศักดิ์  นะคะจัด
 
1. นายชวลิต  ติยะบุตร
2. นายธราเทพ  โคตรสิมมา
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 17 1. นางสาวชุติมน  เหลือเริ่มวงษ์
2. นางสาวปวันรัตน์  โพธิ์สุ
 
1. นายชวลิต  ติยะบุตร
2. นายธราเทพ  โคตรสิมมา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทวีศักดิ์  มหาชัย
 
1. นายชยานันต์  วิชัยผิน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นายคฑาวุฒิ  นะคะจัด
 
1. นายเอกลักษณ์  ตาลวงค์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ฝ่ายทะแสง
 
1. นายเอกลักษณ์  ตาลวงค์
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 74.85 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลณัฐ  ปะสิริ
2. นายคฑาวุฒิ  นะคะจัด
3. เด็กชายจิรายุธ  ติยะบุตร
4. เด็กชายณัฐพล  นนท์จันทร์
5. นายธนภูมิ  แก้วบ่อ
6. นางสาวนุจรินทร์  จิตรไชยสาร
7. นายบุญหลาย  วัรทอง
8. นางสาวประภัสรา  เดชขันธ์
9. นางสาวสุจิตรา  ลำพาย
10. นางสาวสุพรรษา  กุประดิษฐ์
 
1. นายชยานันต์  วิชัยผิน
2. นางอุณาโลม  คำเกษ
3. นายเอกลักษณ์  ตาลวงค์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวกิตติวรา  สียา
 
1. นายธาดา  ติยะบุตร
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธนัชชา  กุมภาว์
 
1. นายธาดา  ติยะบุตร
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 16 1. นางสาวปัณฑสุดา  บุตรศรี
 
1. นายธาดา  ติยะบุตร
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสายชล  โสภา
 
1. นายชยานันต์  วิชัยผิน
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68.17 ทองแดง 10 1. นายวัชรพงษ์  ผลเคน
 
1. นายชยานันต์  วิชัยผิน
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายบริพัตร  ติยะบุตร
2. เด็กชายวิเชียร  นนทนำ
 
1. นายธาดา  ติยะบุตร
2. นายชยานันต์  วิชัยผิน
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุดชาดา  คะลุวรรณ
 
1. นายธาดา  ติยะบุตร
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงประภัสรา  อิ่มเต็ม
2. เด็กหญิงภูสุดา  แซ่ซิ้ม
 
1. นางสมศรี  โพทะโสม
2. นายชัชวาล  อินราช
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายวัชรากร  โพทะโสม
 
1. นายชัชวาล  อินราช
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  จวบมี
2. เด็กหญิงปรียานันท์  ติยะบุตร
 
1. นายเทพลิขิต  ริยะบุตร
2. นางนารี  รัศมี
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิมพ์วิภา  เฉลาชัย
 
1. นางนารี  รัศมี
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายบุรินทร์  นะคะจัด
 
1. นางสมศรี  โพทะโสม
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอาวุธ  ติยะบุตร
 
1. นายชัชวาล  อินราช
 
31 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายคณิติน  ติยะบุตร
 
1. นายเอกลักษณ์  ตาลวงค์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นายจีระศักดิ์  สีหาโคตร
2. นายพัฒนะพงศ์  สามพันธ์
 
1. นายธราเทพ  โคตรสิมมา
2. นายชัชวาล  อินราช
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนพรัตน์  พันเรืองฤทธิ์
2. นายปกรณ์  ทิสา
3. นายพนมพร  ไอยะวัน
 
1. นางฉวีวรรณ  ไตรยะขันธ์
2. นางอรวรรณ  ทัพเจริญ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดุรงค์กร  โสภา
2. นายปิยะพงษ์  ผงสามสิบ
3. นายวัชรากร  ผงสามสิบ
 
1. นางฉวีวรรณ  ไตรยะขันธ์
2. นางอรวรรณ  ทัพเจริญ
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ผางคนรัก
 
1. นางสาวกนกกานต์  ศรีสมัคร