สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามผงวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ผุดผ่อง
 
1. นางสมศรี  โพทะโสม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 17 1. นางสาวชุติมน  เหลือเริ่มวงษ์
2. นางสาวปวันรัตน์  โพธิ์สุ
 
1. นายชวลิต  ติยะบุตร
2. นายธราเทพ  โคตรสิมมา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธนัชชา  กุมภาว์
 
1. นายธาดา  ติยะบุตร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 16 1. นางสาวปัณฑสุดา  บุตรศรี
 
1. นายธาดา  ติยะบุตร