สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามผงวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 61.3 ทองแดง 12 1. นางสาวนิตยา  ผงชานัน
2. นายศรัญญู  ติยะบุตร
 
1. นายเทพลิขิต  ริยะบุตร
2. นางนารี  รัศมี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงภูสุดา  แซ่ซิ้ม
 
1. นางสมศรี  โพทะโสม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวชญาณี  ติยะบุตร
2. นางสาวนรีกานต์  ติยะบุตร
3. นางสาววิภา  ลำพาย
 
1. นางอัจฉรา  พงศ์ถาวร
2. นางสาวกชพร  เส
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69.25 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชาดีกรณ์
2. เด็กหญิงนิพาดา  ด่างเกษี
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อินทนู
 
1. นางสาวกชพร  เส
2. นายศรายุทธ  บาลนาคม
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรุ่งวิไล  ติยะบุตร
2. เด็กชายเทอดศักดิ์  นะคะจัด
 
1. นายชวลิต  ติยะบุตร
2. นายธราเทพ  โคตรสิมมา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวกิตติวรา  สียา
 
1. นายธาดา  ติยะบุตร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสายชล  โสภา
 
1. นายชยานันต์  วิชัยผิน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68.17 ทองแดง 10 1. นายวัชรพงษ์  ผลเคน
 
1. นายชยานันต์  วิชัยผิน