สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามผงวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70.5 เงิน 4 1. นางสาววิมพ์วิภา  เฉลาชัย
 
1. นางนารี  รัศมี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฐพร  เนาวรัตน์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันโบ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ตาหนู
 
1. นางสาวกชพร  เส
2. นางอัจฉรา  พงศ์ถาวร
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 74.85 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลณัฐ  ปะสิริ
2. นายคฑาวุฒิ  นะคะจัด
3. เด็กชายจิรายุธ  ติยะบุตร
4. เด็กชายณัฐพล  นนท์จันทร์
5. นายธนภูมิ  แก้วบ่อ
6. นางสาวนุจรินทร์  จิตรไชยสาร
7. นายบุญหลาย  วัรทอง
8. นางสาวประภัสรา  เดชขันธ์
9. นางสาวสุจิตรา  ลำพาย
10. นางสาวสุพรรษา  กุประดิษฐ์
 
1. นายชยานันต์  วิชัยผิน
2. นางอุณาโลม  คำเกษ
3. นายเอกลักษณ์  ตาลวงค์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นายจีระศักดิ์  สีหาโคตร
2. นายพัฒนะพงศ์  สามพันธ์
 
1. นายธราเทพ  โคตรสิมมา
2. นายชัชวาล  อินราช