สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามผงวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สุนารักษ์
 
1. นายเทพลิขิต  ริยะบุตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวชนิฏฐา  วิเศษชัย
2. นางสาวนนท์ธิยา  มาลาสาย
3. นางสาวเบ็ญจมาศ  นนจันทร์
 
1. นายศรายุทธ  บาลนาคม
2. นางอัจฉรา  พงษ์ถาวร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  จวบมี
2. เด็กหญิงชนิตสิริ  ติยะบุตร
3. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วหาวงศ์
4. เด็กหญิงธนิษฐา  ติยะบุตร
5. เด็กหญิงปรียานันท์  ติยะบุตร
6. เด็กหญิงปาริชาติ  ฝ่ายทะแสง
7. เด็กหญิงพรพิมล  ติยะบุตร
8. เด็กหญิงพรรณิพา  ติยะบุตร
9. เด็กหญิงศิริวิมล  วรรณวงศ์
10. เด็กหญิงสมิตา  ต้นชาลี
 
1. นางอรวรรณ  ทัพเจริญ
2. นางฉวีวรรณ  ไตรยะขันธ์
3. นางสาวกนกกานต์  ศรีสมัคร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นายคฑาวุฒิ  นะคะจัด
 
1. นายเอกลักษณ์  ตาลวงค์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ฝ่ายทะแสง
 
1. นายเอกลักษณ์  ตาลวงค์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายวัชรากร  โพทะโสม
 
1. นายชัชวาล  อินราช
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดุรงค์กร  โสภา
2. นายปิยะพงษ์  ผงสามสิบ
3. นายวัชรากร  ผงสามสิบ
 
1. นางฉวีวรรณ  ไตรยะขันธ์
2. นางอรวรรณ  ทัพเจริญ
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ผางคนรัก
 
1. นางสาวกนกกานต์  ศรีสมัคร