สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55.7 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงนัฎฐมณี  มนตรีวัน
 
1. นางสาวสุวัณลา  แวงดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 5 1. นางสาวมลนิภา  สมรฤทธิ์
 
1. นางสาวสุวัณลา  แวงดา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิวาพร  คัณทักษ์
 
1. นางพิมชญา  พุฒซ้อน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธเนศ  ขันติ
 
1. นางพิมชญา  พุฒซ้อน
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.83 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ป้องทอง
2. เด็กหญิงปิรัณดา  ป้องทอง
3. เด็กหญิงศิรารัตน์  ป้องทอง
 
1. นางสาวสุวัณลา  แวงดา
2. นางพิมชญา  พุฒซ้อน
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัลยา  ศิริอ่อน
2. นายกิตติชัย  ปัจจัยตา
3. นางสาวนันทยา  ไกยเทียม
 
1. นางสาวสุวัณลา  แวงดา
2. นางพิมชญา  พุฒซ้อน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีรนุช  สุขเนียม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขัติวงค์
 
1. นางสาวสุวัณลา  แวงดา
2. นางพิมชญา  พุฒซ้อน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวณัฐมล  เสนจันทร์ฒิไชย
2. นางสาววิสาขนิษ  อรุณเลิก
 
1. นางสาวสุวัณลา  แวงดา
2. นางพิมชญา  พุฒซ้อน
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลักษณา  บุณรังศรี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สมรฤทธิ์
3. เด็กชายสิวโรจน์  นิที
 
1. นายถาวร  ลาวช่าง
2. นางสาวศศิกานต์  พงษ์พัฒน์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสิรีธร  คัณทักษ์
 
1. นางสาวศศิกานต์  พงษ์พัฒน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายไกรสร  วันดี
 
1. นางสาวศศิกานต์  พงษ์พัฒน์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.25 เงิน 11 1. นายฐณาวัฒน์  รามจุล
2. นางสาวปฎิมาพร   การปรีชา
3. นางสาวสุชาดา  ไพเราะ
 
1. นายทวีศักดิ์  สุธรรม
2. นางรัตติยา  สุธรรม
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธีรภัทร  สมรฤทธิ์
2. เด็กชายพัทติยพล  บูญโกย
 
1. นายทวีศักดิ์  สุธรรม
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายนันทวุฒิ  นิที
2. เด็กชายสุริยัน  แนวพรม
 
1. นายทวีศักดิ์  สุธรรม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนภัสสร  เสนจันทร์ฒิไชย
2. นางสาวมณีรัตน์  มัยวงค์
3. นางสาวรัชนี  รังศรี
4. นางสาวอรอนงค์  ไชยกา
5. นางสาวเกษศริน  เสนจันทร์ฒิไชย
 
1. นายเดชา  ป้องทอง
2. นางสาวสุวัณลา  แวงดา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง 11 1. เด็กชายสิรภพ  สมอหอม
2. เด็กหญิงอชรายุ  อุปแก้ว
 
1. นายเดชา  ป้องทอง
2. นางสาวสินีนาฎ  เอี่ยมดี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.9 ทอง 12 1. นายนันทวัฒน์  ป้องทอง
2. นางสาวสร้อยฟ้า  มะตนเด
 
1. นายเดชา  ป้องทอง
2. นางสาวสินีนาฎ  เอี่ยมดี
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ป้องทอง
2. เด็กหญิงสัจจพร  ไกลเทียม
 
1. นายวีระศักดิ์  สำราญเนตร
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 19 1. นางสาวนิศาชล  คำภิลัง
2. นางสาววรรณิศา  แก้วบุตร
 
1. นายวีระศักดิ์  สำราญเนตร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายธนากร  ล้อมฤทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ไตรยะถา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเกศมณี  สมรฤทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ไตรยะถา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายธนาวุฒิ  ขัติวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ไตรยะถา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพกา  ติภู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ไตรยะถา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง 5 1. นางสาวบุษกร  คำสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ไตรยะถา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายพงศกร  โคทังคะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ไตรยะถา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ขันติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ไตรยะถา
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงขณิวรรณ์  ป้องทอง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ป้องทอง
 
1. นางเขมิกา  กาฬจันทร์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นายตะวัน  ชาคำหลอย
2. นายสุริยะ  รังศรี
 
1. นางเขมิกา  กาฬจันทร์
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคฑาวุธ  สมรฤทธิ์
2. นายชูชาติ  วงศ์บุญตัน
3. นายณัฐวัตร  ขัติวงค์
4. นายประสงค์ชัย  ขัติวงค์
5. นายภานุวัฒน์  พรมจร
6. เด็กชายวรากร  สมรฤทธิ์
7. นายวีระพล  วาระ
8. นายสิทธิกร  งอยกุดจิก
 
1. นายวีระศักดิ์  สำราญเนตร
2. นายถาวร  ลาวช่าง
3. นายเดชา  ป้องทอง
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวัฒน์  สุจาโน
2. นายวีระชัย  ป้องทอง
3. นายสุชิน  อุปแก้ว
4. นายอนุชิต  นาหมีด
5. นายอนุศร  นาหมีด
6. นายอภิเชษฐ์  วงค์พุทธา
 
1. นายถาวร  ลาวช่าง
2. นายวีระศักดิ์  สำราญเนตร
3. นายทวีศักดิ์  สุธรรม
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวประไพวัลย์  ภูเม็ด
2. เด็กหญิงสุปราณี  คำกอง
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  รังศรี
 
1. นางสาวสุวัณลา  แวงดา
2. นางพิมชญา  พุฒซ้อน
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชญานิน  ป้องทอง
2. นางสาวพรนภา  ป้องทอง
3. นายภ้สพร  ชิวชาวนา
 
1. นางสาวสุวัณลา  แวงดา
2. นางพิมชญา  พุฒซ้อน
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายไกรสร  วันดี
 
1. นางสาวศศิกานต์  พงษ์พัฒน์
 
34 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 -1 - 1. นายภัทรนันท์  สมรฤทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ไตรยะถา
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรกฤต  รังสร้อย
2. เด็กชายธีรยุทธ   ขวดแก้ว
 
1. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
2. นายธีระชัย  วงค์พุทธา
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายพีระภัทร์  ป้องทอง
2. นางสาวศิริญญา   พันธ์ศรี
 
1. นายธีระชัย  วงค์พุทธา
2. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายธนพล  บุญศักดิ์
2. เด็กชายพันธมิตร  สุมณทา
 
1. นายธีระชัย  วงค์พุทธา
2. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิที
2. เด็กชายอุดมชัย  ภูดี
 
1. นายธีระชัย  วงค์พุทธา
2. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุ  เรณู
2. นายพรรษวุฒิ  พุฒซ้อน
 
1. นายธีระชัย  วงค์พุทธา
2. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิจิต  ป้องทอง
2. นายวีรพงศ์  สมรฤทธิ์
 
1. นายธีระชัย  วงค์พุทธา
2. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายจีระศักดิ์  สมรฤทธิ์
2. นายเกียรติศักดิ์  ผาอินดี
 
1. นายธีระชัย  วงค์พุทธา
2. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทราภรณ์  เสนจันทร์ฒิไชย
2. นางสาววนาภรณ์  รังศรี
3. นางสาวอรพรรณ  ดันมีแก้ว
 
1. นางรุ่งฤดี  บุญจันทร์
2. นางสาวศศิกานต์  พงษ์พัฒน์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวธัญญาเรศ  รังศรี
2. นางสาวพรสวรรค์  วรรณทอง
3. นางสาวไหมแก้ว  แก้วพลู
 
1. นางรุ่งฤดี  บุญจันทร์
2. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  หอกคำ
2. เด็กชายวรินทร์  วันดี
3. เด็กชายเอกนรินทร์  ป้องทอง
 
1. นายพิชิต  นุเคราะกัน
2. นางรุ่งฤดี  บุญจันทร์
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายณัฐตพล  คำสวัสดิ์
2. นายศุภชัย  ปัจจัยตา
3. นายอภิสิทธิ์  สมรฤทธิ์
 
1. นายพิชิต  นุเคราะกัน
2. นายธีระชัย  วงค์พุทธา
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวทักษพร  เรือนนา
2. นางสาวปิยะธิดา  สมรฤทธิ์
3. นางสาวศุภวรรณ  อภัยโส
 
1. นางรุ่งฤดี  บุญจันทร์
2. นางพิมชญา  พุฒซ้อน