สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55.7 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงนัฎฐมณี  มนตรีวัน
 
1. นางสาวสุวัณลา  แวงดา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธีรภัทร  สมรฤทธิ์
2. เด็กชายพัทติยพล  บูญโกย
 
1. นายทวีศักดิ์  สุธรรม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายนันทวุฒิ  นิที
2. เด็กชายสุริยัน  แนวพรม
 
1. นายทวีศักดิ์  สุธรรม
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 19 1. นางสาวนิศาชล  คำภิลัง
2. นางสาววรรณิศา  แก้วบุตร
 
1. นายวีระศักดิ์  สำราญเนตร