สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 5 1. นางสาวมลนิภา  สมรฤทธิ์
 
1. นางสาวสุวัณลา  แวงดา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสิรีธร  คัณทักษ์
 
1. นางสาวศศิกานต์  พงษ์พัฒน์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ป้องทอง
2. เด็กหญิงสัจจพร  ไกลเทียม
 
1. นายวีระศักดิ์  สำราญเนตร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเกศมณี  สมรฤทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ไตรยะถา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงขณิวรรณ์  ป้องทอง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ป้องทอง
 
1. นางเขมิกา  กาฬจันทร์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นายตะวัน  ชาคำหลอย
2. นายสุริยะ  รังศรี
 
1. นางเขมิกา  กาฬจันทร์