สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวณัฐมล  เสนจันทร์ฒิไชย
2. นางสาววิสาขนิษ  อรุณเลิก
 
1. นางสาวสุวัณลา  แวงดา
2. นางพิมชญา  พุฒซ้อน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายไกรสร  วันดี
 
1. นางสาวศศิกานต์  พงษ์พัฒน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.25 เงิน 11 1. นายฐณาวัฒน์  รามจุล
2. นางสาวปฎิมาพร   การปรีชา
3. นางสาวสุชาดา  ไพเราะ
 
1. นายทวีศักดิ์  สุธรรม
2. นางรัตติยา  สุธรรม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายธนากร  ล้อมฤทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ไตรยะถา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายธนาวุฒิ  ขัติวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ไตรยะถา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ขันติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ไตรยะถา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชญานิน  ป้องทอง
2. นางสาวพรนภา  ป้องทอง
3. นายภ้สพร  ชิวชาวนา
 
1. นางสาวสุวัณลา  แวงดา
2. นางพิมชญา  พุฒซ้อน
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิที
2. เด็กชายอุดมชัย  ภูดี
 
1. นายธีระชัย  วงค์พุทธา
2. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายจีระศักดิ์  สมรฤทธิ์
2. นายเกียรติศักดิ์  ผาอินดี
 
1. นายธีระชัย  วงค์พุทธา
2. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์