สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.83 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ป้องทอง
2. เด็กหญิงปิรัณดา  ป้องทอง
3. เด็กหญิงศิรารัตน์  ป้องทอง
 
1. นางสาวสุวัณลา  แวงดา
2. นางพิมชญา  พุฒซ้อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีรนุช  สุขเนียม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขัติวงค์
 
1. นางสาวสุวัณลา  แวงดา
2. นางพิมชญา  พุฒซ้อน
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลักษณา  บุณรังศรี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สมรฤทธิ์
3. เด็กชายสิวโรจน์  นิที
 
1. นายถาวร  ลาวช่าง
2. นางสาวศศิกานต์  พงษ์พัฒน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง 11 1. เด็กชายสิรภพ  สมอหอม
2. เด็กหญิงอชรายุ  อุปแก้ว
 
1. นายเดชา  ป้องทอง
2. นางสาวสินีนาฎ  เอี่ยมดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.9 ทอง 12 1. นายนันทวัฒน์  ป้องทอง
2. นางสาวสร้อยฟ้า  มะตนเด
 
1. นายเดชา  ป้องทอง
2. นางสาวสินีนาฎ  เอี่ยมดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพกา  ติภู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ไตรยะถา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง 5 1. นางสาวบุษกร  คำสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ไตรยะถา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายพงศกร  โคทังคะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ไตรยะถา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคฑาวุธ  สมรฤทธิ์
2. นายชูชาติ  วงศ์บุญตัน
3. นายณัฐวัตร  ขัติวงค์
4. นายประสงค์ชัย  ขัติวงค์
5. นายภานุวัฒน์  พรมจร
6. เด็กชายวรากร  สมรฤทธิ์
7. นายวีระพล  วาระ
8. นายสิทธิกร  งอยกุดจิก
 
1. นายวีระศักดิ์  สำราญเนตร
2. นายถาวร  ลาวช่าง
3. นายเดชา  ป้องทอง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวัฒน์  สุจาโน
2. นายวีระชัย  ป้องทอง
3. นายสุชิน  อุปแก้ว
4. นายอนุชิต  นาหมีด
5. นายอนุศร  นาหมีด
6. นายอภิเชษฐ์  วงค์พุทธา
 
1. นายถาวร  ลาวช่าง
2. นายวีระศักดิ์  สำราญเนตร
3. นายทวีศักดิ์  สุธรรม
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรกฤต  รังสร้อย
2. เด็กชายธีรยุทธ   ขวดแก้ว
 
1. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
2. นายธีระชัย  วงค์พุทธา
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายพีระภัทร์  ป้องทอง
2. นางสาวศิริญญา   พันธ์ศรี
 
1. นายธีระชัย  วงค์พุทธา
2. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายธนพล  บุญศักดิ์
2. เด็กชายพันธมิตร  สุมณทา
 
1. นายธีระชัย  วงค์พุทธา
2. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุ  เรณู
2. นายพรรษวุฒิ  พุฒซ้อน
 
1. นายธีระชัย  วงค์พุทธา
2. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิจิต  ป้องทอง
2. นายวีรพงศ์  สมรฤทธิ์
 
1. นายธีระชัย  วงค์พุทธา
2. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทราภรณ์  เสนจันทร์ฒิไชย
2. นางสาววนาภรณ์  รังศรี
3. นางสาวอรพรรณ  ดันมีแก้ว
 
1. นางรุ่งฤดี  บุญจันทร์
2. นางสาวศศิกานต์  พงษ์พัฒน์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวธัญญาเรศ  รังศรี
2. นางสาวพรสวรรค์  วรรณทอง
3. นางสาวไหมแก้ว  แก้วพลู
 
1. นางรุ่งฤดี  บุญจันทร์
2. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  หอกคำ
2. เด็กชายวรินทร์  วันดี
3. เด็กชายเอกนรินทร์  ป้องทอง
 
1. นายพิชิต  นุเคราะกัน
2. นางรุ่งฤดี  บุญจันทร์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายณัฐตพล  คำสวัสดิ์
2. นายศุภชัย  ปัจจัยตา
3. นายอภิสิทธิ์  สมรฤทธิ์
 
1. นายพิชิต  นุเคราะกัน
2. นายธีระชัย  วงค์พุทธา
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวทักษพร  เรือนนา
2. นางสาวปิยะธิดา  สมรฤทธิ์
3. นางสาวศุภวรรณ  อภัยโส
 
1. นางรุ่งฤดี  บุญจันทร์
2. นางพิมชญา  พุฒซ้อน