สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  โคตะบิน
 
1. นางระรื่น  งอยจันทร์ศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 14 1. นางสาวประนิดา  พิมพ์โยธา
 
1. นางระรื่น  งอยจันทร์ศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประทุมมาศ  บุพศิริ
 
1. นางสาวนฤมล  คะปัญญา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.83 ทอง 6 1. นางสาวละอองดาว  แสนสุริยวงค์
 
1. นางสาวประภาภรณ์  มีพรหม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 11 1. เด็กหญิงิศิริพร  อุปทุม
 
1. นางสาวประภาภรณ์  มีพรหม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ขันทะชา
2. เด็กหญิงอภิญญา  ระดากอน
 
1. นางระรื่น  งอยจันทร์ศรี
2. นางสาวนฤมล  คะปัญญา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวอรยา  ทะนะไชย
 
1. นายนิวัตร  ขันทะชา
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไมยวงค์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  หันษา
3. เด็กชายวิทยา  คะลีล้วน
 
1. นางพรรณี  ฤๅชากูล
2. นางสาวอำภรณ์พักษ์  บุพศิริ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคงเดช  ติ้วคะลา
2. นายนาวิน  สระแก้ว
3. นางสาวศริญญา  วงศ์คำ
 
1. นายนิวัตร  ขันทะชา
2. นางพรรณี  ฤาชากูล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายธีระวัฒน์  วรรณวงค์
 
1. นางพรรณี  ฤาชากูล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นายวีรพล  วรรณวงค์
 
1. นางสาววนลี  นิลชัย
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงชลิกา  เอกจักรแก้ว
2. เด็กหญิงศุภนิดา  ชมราษี
3. เด็กหญิงอินทิรา  เอกจักรแก้ว
 
1. นางสาววารุณี  ทองน้อย
2. นางสาวรวยรินทร์  คำใหญ่
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นางสาวจิราพร  นะคะจัด
2. นายวุฒิชัย  ประสงค์ดี
3. นางสาวสายธาร  ปทุมมากรณ์
 
1. นายพจนาถ  แดงพิบูลย์
2. นางสาวขนิษฐา  เส
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมนัสรินทร์  จันทนะภัค
2. เด็กหญิงศศิมา  พันพิม
3. เด็กหญิงอินธิรา  สิงห์งอย
 
1. นางสาววารุณี  ทองน้อย
2. นางสาวรวยรินทร์  คำใหญ
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 1. นางสาวณัฐภรณ์  ไชยสงคราม
2. นางสาวณัฐริกา  อุปทุม
3. นางสาวทรรศนีย์  แก้วชาลุน
 
1. นายพจนาถ  แดงพิบูลย์
2. นางสาวขนิษฐา  เส
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนชญา  เคนไชยวงค์
2. เด็กหญิงวนิดา  หลาบสุภา
3. เด็กหญิงศิรินภา  ดำรงวงค์ชาตรี
 
1. นางสาววารุณี  ทองน้อย
2. นางสาวรวยรินทร์  คำใหญ่
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีวรขันธุ์
2. นางสาวณัฐภรณ์  ไชยสงคราม
3. นางสาวพรรณมณี  ยะภักดี
 
1. นางสาวขนิษฐา  เส
2. นายพจนาถ  แดงพิบูลย์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.25 ทอง 11 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ยะภักดี
2. เด็กหญิงสุนิสา  ขันทะชา
 
1. นางสาววารุณี  ทองน้อย
2. นางสาวรวยรินทร์  คำใหญ่
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.25 เงิน 12 1. นายปฏิภาพ  ประสงค์ดี
2. นายอรุณ  ยะภักดี
3. นายเมธี  คะสา
 
1. นายพจนาถ  แดงพิบูลย์
2. นางสาวขนิษฐา  เส
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 13 1. เด็กหญิงศิรินาฏ  บงบุตร
 
1. นางสาวพนิดา  เดชโฮม
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง 12 1. นางสาวสุทธิดา  เชียร์รัมย์
 
1. นายทศพล  อุสาพรหม
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 18 1. เด็กชายวรสรณ์  เหง้าน้อย
2. เด็กหญิงอลิสา  คำเกษ
 
1. นายทศพล  อุสาพรหม
2. นายจารุวัฒน์  บุญทอง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.2 ทอง 17 1. นายชนาวีร์  ขันทะชา
2. นางสาวอริสา  ป้องดู่
 
1. นางสาวพนิดา  เดชโฮม
2. นายจารุวัฒน์  บุญทอง
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายจารุวัฒน์  พลชำนิ
2. เด็กชายสมปราชญ์  อุปทุม
 
1. นายภานุลักษณ์  มังคละคีรี
2. นายไกรฤกษ์  เกษมสินธุ์
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอโนมา  วะชุม
2. นางสาวเสาวภาคย์  ทีสุกะ
 
1. นายภานุลักษณ์  มังคละคีรี
2. นายไกรฤกษ์  เกษมสินธ์ุุ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวฐิติรัตน์  อุระมา
 
1. นางสาวดวงพร  สุธรรม
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงวนิดา  อุปทุม
 
1. นางสาวดวงพร  สุธรรม
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริพรรณ  ฟองราตรี
 
1. นางสาวดวงพร  สุธรรม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ทีสุกะ
 
1. นายทศพล  ฤาชากูล
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นายศราวุฒิ  คำมี
 
1. นางรจนา  ขันทะชา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง 13 1. เด็กหญิงกฤติมา  คะสา
 
1. นางรจนา  ขันทะชา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกฤติมา  คะสา
 
1. นางรจนา  ขันทะชา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ทีสุกะ
 
1. นางรจนา  ขันทะชา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศราวุฒิ  คำมี
 
1. นายทศพล  ฤาชากูล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติมา  คะสา
 
1. นางพรรณี  ฤาชากูล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวจุฑามาศ  ยะภักดี
 
1. นางพรรณี  ฤาชากูล
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะเดช  ผ่านเสนา
 
1. นายประหยัด  ไชยกา
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 7 1. นางสาวนันทวดี  ทีสุกะ
 
1. นายประหยัด  ไชยกา
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. นางสาวภันทิลา  ผิวบาง
 
1. นางรจนา  ขันทะชา
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภักคพงษ์  ประสงค์ดี
 
1. นางรจนา  ขันทะชา
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงมินตรา  ยะภักดี
2. เด็กหญิงอริศรา  เนตรพิมพ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ตาระบัตร
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวฐาปนี  คำเกษ
2. นางสาวอารยา  โกทิตย์
 
1. นายประหยัด  ไชยกา
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงศศิธร  สารประเสริฐ
2. เด็กหญิงศุภาพร  สารประเสริฐ
3. เด็กหญิงอินพิลา  โคตะบิน
 
1. นางระรื่น  งอยจันทร์ศรี
2. นางสาวนฤมล  คะปัญญา
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงรัตนา  ไชยเทศ
2. เด็กหญิงลักคณา  นนจันทร์
3. เด็กหญิงวิภาวี  ยะภักดี
 
1. นางสาววนลี  นิลชัย
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79.91 เงิน 5 1. นางสาวจารุณี  จุลขันธ์
2. นายณรงค์ศักดิ์  พอศรี
3. นางสาววิภาดา  บุตราช
 
1. นางสาววนลี  นิลชัย
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สารีรถ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ทีสุกะ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ตาระบัตร
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรรณฤดี  ทีสุกะ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ตาระบัตร
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายหาญณรงค์  อินทะสร้อย
2. เด็กหญิงอรอุมา  คิอินธิ
 
1. นางพรรณี  ฤาชากูล
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิริรักษ์  ทีสุกะ
 
1. นางพรรณี  ฤาชากูล
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรวัฒน์  วรรณวงศ์
 
1. นางพรรณี  ฤาชากูล
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุทธิดา  เชียร์รัมย์
 
1. นางพรรณี  ฤาชากูล
 
52 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรัณย์  ยะภักดี
 
1. นายชานุ  สิงหกันต์
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายศตวรรษ  มากจันทึก
2. เด็กชายอัจฉริยะ  บงบุตร
 
1. นางสาวรัชนียา  พ่อลา
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นายธวัช  หอมจัด
2. นายสุรชิต   คะลีล้วน
 
1. นางสาวรัชนียา  พ่อลา
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายธีระศักดิ์  เหง้าน้อย
2. เด็กชายอภิมุข  ชุมนวล
 
1. นางสาวรัชนียา  พ่อลา
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงประภาพร  สีแดง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  สิงห์งอย
 
1. นางสาวรัชนียา  พ่อลา
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอโนมา  วะชุม
2. นางสาวเสาวภาคย์  ทีสุกะ
 
1. นางสาวรัชนียา  พ่อลา
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นายภาสกร  สารทอง
2. นายเกริกพล  ขันทะชา
 
1. นางสาวรัชนียา  พ่อลา
 
59 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฤทธิชัย  ขันทะชา
2. นายสหราช  ทีสุกะ
3. นายสีวะรา  คะปัญญา
 
1. นายพจนาถ  แดงพิบูลย์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวจิดาภา  วงษา
2. นางสาวสุทธิดา  ดีมะการ
3. นางสาวอาทิตยา  แก้วฝ่าย
 
1. นางนิยม  บุญมีทองอยู่
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรนรินทร์  บุญชาญ
2. นางสาวชฎาภรณ์  คะพันธ์
3. นางสาวประภัสสร  อุปทุม
 
1. นางนิยม  บุญมีทองอยู่
 
62 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ประดับคำ
 
1. นางสาวดวงพร  สุธรรม