สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 14 1. นางสาวประนิดา  พิมพ์โยธา
 
1. นางระรื่น  งอยจันทร์ศรี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 7 1. นางสาวนันทวดี  ทีสุกะ
 
1. นายประหยัด  ไชยกา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอโนมา  วะชุม
2. นางสาวเสาวภาคย์  ทีสุกะ
 
1. นางสาวรัชนียา  พ่อลา