สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  โคตะบิน
 
1. นางระรื่น  งอยจันทร์ศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ขันทะชา
2. เด็กหญิงอภิญญา  ระดากอน
 
1. นางระรื่น  งอยจันทร์ศรี
2. นางสาวนฤมล  คะปัญญา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวอรยา  ทะนะไชย
 
1. นายนิวัตร  ขันทะชา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายธีระวัฒน์  วรรณวงค์
 
1. นางพรรณี  ฤาชากูล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นายวีรพล  วรรณวงค์
 
1. นางสาววนลี  นิลชัย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงชลิกา  เอกจักรแก้ว
2. เด็กหญิงศุภนิดา  ชมราษี
3. เด็กหญิงอินทิรา  เอกจักรแก้ว
 
1. นางสาววารุณี  ทองน้อย
2. นางสาวรวยรินทร์  คำใหญ่
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นางสาวจิราพร  นะคะจัด
2. นายวุฒิชัย  ประสงค์ดี
3. นางสาวสายธาร  ปทุมมากรณ์
 
1. นายพจนาถ  แดงพิบูลย์
2. นางสาวขนิษฐา  เส
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมนัสรินทร์  จันทนะภัค
2. เด็กหญิงศศิมา  พันพิม
3. เด็กหญิงอินธิรา  สิงห์งอย
 
1. นางสาววารุณี  ทองน้อย
2. นางสาวรวยรินทร์  คำใหญ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายจารุวัฒน์  พลชำนิ
2. เด็กชายสมปราชญ์  อุปทุม
 
1. นายภานุลักษณ์  มังคละคีรี
2. นายไกรฤกษ์  เกษมสินธุ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงมินตรา  ยะภักดี
2. เด็กหญิงอริศรา  เนตรพิมพ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ตาระบัตร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวฐาปนี  คำเกษ
2. นางสาวอารยา  โกทิตย์
 
1. นายประหยัด  ไชยกา