สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 11 1. เด็กหญิงิศิริพร  อุปทุม
 
1. นางสาวประภาภรณ์  มีพรหม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนชญา  เคนไชยวงค์
2. เด็กหญิงวนิดา  หลาบสุภา
3. เด็กหญิงศิรินภา  ดำรงวงค์ชาตรี
 
1. นางสาววารุณี  ทองน้อย
2. นางสาวรวยรินทร์  คำใหญ่
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.25 เงิน 12 1. นายปฏิภาพ  ประสงค์ดี
2. นายอรุณ  ยะภักดี
3. นายเมธี  คะสา
 
1. นายพจนาถ  แดงพิบูลย์
2. นางสาวขนิษฐา  เส
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอโนมา  วะชุม
2. นางสาวเสาวภาคย์  ทีสุกะ
 
1. นายภานุลักษณ์  มังคละคีรี
2. นายไกรฤกษ์  เกษมสินธ์ุุ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวฐิติรัตน์  อุระมา
 
1. นางสาวดวงพร  สุธรรม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกฤติมา  คะสา
 
1. นางรจนา  ขันทะชา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศราวุฒิ  คำมี
 
1. นายทศพล  ฤาชากูล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวจุฑามาศ  ยะภักดี
 
1. นางพรรณี  ฤาชากูล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. นางสาวภันทิลา  ผิวบาง
 
1. นางรจนา  ขันทะชา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภักคพงษ์  ประสงค์ดี
 
1. นางรจนา  ขันทะชา
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงศศิธร  สารประเสริฐ
2. เด็กหญิงศุภาพร  สารประเสริฐ
3. เด็กหญิงอินพิลา  โคตะบิน
 
1. นางระรื่น  งอยจันทร์ศรี
2. นางสาวนฤมล  คะปัญญา
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงรัตนา  ไชยเทศ
2. เด็กหญิงลักคณา  นนจันทร์
3. เด็กหญิงวิภาวี  ยะภักดี
 
1. นางสาววนลี  นิลชัย
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79.91 เงิน 5 1. นางสาวจารุณี  จุลขันธ์
2. นายณรงค์ศักดิ์  พอศรี
3. นางสาววิภาดา  บุตราช
 
1. นางสาววนลี  นิลชัย
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงประภาพร  สีแดง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  สิงห์งอย
 
1. นางสาวรัชนียา  พ่อลา
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นายภาสกร  สารทอง
2. นายเกริกพล  ขันทะชา
 
1. นางสาวรัชนียา  พ่อลา