สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประทุมมาศ  บุพศิริ
 
1. นางสาวนฤมล  คะปัญญา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.83 ทอง 6 1. นางสาวละอองดาว  แสนสุริยวงค์
 
1. นางสาวประภาภรณ์  มีพรหม
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไมยวงค์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  หันษา
3. เด็กชายวิทยา  คะลีล้วน
 
1. นางพรรณี  ฤๅชากูล
2. นางสาวอำภรณ์พักษ์  บุพศิริ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 1. นางสาวณัฐภรณ์  ไชยสงคราม
2. นางสาวณัฐริกา  อุปทุม
3. นางสาวทรรศนีย์  แก้วชาลุน
 
1. นายพจนาถ  แดงพิบูลย์
2. นางสาวขนิษฐา  เส
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.25 ทอง 11 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ยะภักดี
2. เด็กหญิงสุนิสา  ขันทะชา
 
1. นางสาววารุณี  ทองน้อย
2. นางสาวรวยรินทร์  คำใหญ่
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 13 1. เด็กหญิงศิรินาฏ  บงบุตร
 
1. นางสาวพนิดา  เดชโฮม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง 12 1. นางสาวสุทธิดา  เชียร์รัมย์
 
1. นายทศพล  อุสาพรหม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 18 1. เด็กชายวรสรณ์  เหง้าน้อย
2. เด็กหญิงอลิสา  คำเกษ
 
1. นายทศพล  อุสาพรหม
2. นายจารุวัฒน์  บุญทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.2 ทอง 17 1. นายชนาวีร์  ขันทะชา
2. นางสาวอริสา  ป้องดู่
 
1. นางสาวพนิดา  เดชโฮม
2. นายจารุวัฒน์  บุญทอง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงวนิดา  อุปทุม
 
1. นางสาวดวงพร  สุธรรม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริพรรณ  ฟองราตรี
 
1. นางสาวดวงพร  สุธรรม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ทีสุกะ
 
1. นายทศพล  ฤาชากูล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นายศราวุฒิ  คำมี
 
1. นางรจนา  ขันทะชา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง 13 1. เด็กหญิงกฤติมา  คะสา
 
1. นางรจนา  ขันทะชา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติมา  คะสา
 
1. นางพรรณี  ฤาชากูล
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะเดช  ผ่านเสนา
 
1. นายประหยัด  ไชยกา
 
17 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรัณย์  ยะภักดี
 
1. นายชานุ  สิงหกันต์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายศตวรรษ  มากจันทึก
2. เด็กชายอัจฉริยะ  บงบุตร
 
1. นางสาวรัชนียา  พ่อลา
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นายธวัช  หอมจัด
2. นายสุรชิต   คะลีล้วน
 
1. นางสาวรัชนียา  พ่อลา
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายธีระศักดิ์  เหง้าน้อย
2. เด็กชายอภิมุข  ชุมนวล
 
1. นางสาวรัชนียา  พ่อลา
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฤทธิชัย  ขันทะชา
2. นายสหราช  ทีสุกะ
3. นายสีวะรา  คะปัญญา
 
1. นายพจนาถ  แดงพิบูลย์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวจิดาภา  วงษา
2. นางสาวสุทธิดา  ดีมะการ
3. นางสาวอาทิตยา  แก้วฝ่าย
 
1. นางนิยม  บุญมีทองอยู่
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรนรินทร์  บุญชาญ
2. นางสาวชฎาภรณ์  คะพันธ์
3. นางสาวประภัสสร  อุปทุม
 
1. นางนิยม  บุญมีทองอยู่
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ประดับคำ
 
1. นางสาวดวงพร  สุธรรม