สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โคตะบิน
 
1. นางสาวทวีภรณ์  สุวรรณมาโจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 9 1. นางสาวอินธิรา  วรวงศ์ปา
 
1. นางสาวอัญชลี  เจริญวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงประภัสสร  กองเสลา
 
1. นางสาวทวีภรณ์  สุวรรณมาโจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวสุกัญญา  ป้องทอง
 
1. นายกลิ่นเพชร  ดีพรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มีสุข
 
1. นางอรุณี  ผาอิดดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.3 เงิน 10 1. นางสาวชรินรัตน์  เขียวรี
 
1. นายกลิ่นเพชร  ดีพรม
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัฎฐา  ขันทะชา
2. เด็กหญิงวิลาสินี  มัยวงค์
3. เด็กหญิงสุปรียา  มาตรชัยเคน
 
1. นายดนัย  ปานทอง
2. นางสาวอัญชลี  เจริญวงศ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิฐมล  อุทัยกาล
2. นางสาวภาพิมล  ฝ่ายทะแสง
3. นางสาวเจนจิรา  สาหัส
 
1. นายดนัย  ปานทอง
2. นางสาวทวีภรณ์  สุวรรณมาโจ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนันธิดา  ติยะบุตร
2. เด็กชายนราธิป  แก้วปีลา
 
1. นางสาวทวีภรณ์  สุวรรณมาโจ
2. นายดนัย  ปานทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 74.3 เงิน 6 1. นางสาวปราณปริยา  แย้มสรวล
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เมืองโคตร
 
1. นายกลิ่นเพชร  ดีพรม
2. นางอรุณี  ผาอิดดี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพัชราวรรณ  เมืองแวง
 
1. นางกรองแก้ว  วรรณพฤกษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิชญา  สาซุเซา
 
1. นายเทพพร  สุวรรณโส
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 96.49 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชยมล  ลิปูหนอง
2. เด็กชายชาญชล  ลิปูหนอง
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  มัยวงค์
 
1. นางยินยอม  สุขเกษม
2. นางสาวชลธิชา  วิมลจันทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายธวัชชัย   อุดมลาภ
2. นางสาวศิริพัช   สุนาพรม
3. นางสาวศิริลักษณ์   มะละกา
 
1. นางสาวขวัญฤทัย   กันตะมา
2. นางสาวประนอม   เกษมสินธุ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรมินทร์  ทิพย์จ้อย
2. เด็กชายวีรภัทร  บุญมาวงษา
 
1. นางสาวณัฏฐพิชา  บุนนท์
2. นางกรองแก้ว  วรรณพฤกษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขัติยา  พงษ์ขันธ์
2. นายไวชยา  นิสสาวรรณ
 
1. นายนิรุต  ราญมีชัย
2. นางกรองแก้ว  วรรณพฤกษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรพล  เกษมสินธุ์
 
1. นางสาวศิวาพร  ขรรค์ศร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐดนัย  แสนสุริวงศ์
 
1. นางสาวศิวาพร  ขรรค์ศร
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. นางสาวนารถชนก  พิมสาน
2. นายวุฑฒิกร  ขุนไชย
3. นางสาวแทสติยา  ปรนศรี
 
1. นางวิลัยลักษณ์  จันทะขิน
2. นางสาวชัยณรี  แสนเลิง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นายจักรกฤษณ์  แสนศรี
2. นายอนุชา  ไชยรินทร์
3. นางสาวไพบูรณ์  ไชยเทพ
 
1. นางวิลัยลักษณ์  จันทะขิน
2. นางสาวชัยณรี  แสนเลิง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลสตรี  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  โทรักษ์
3. เด็กหญิงพิระนันท์  มันอาษา
 
1. นางสาวสกลรัตน์  พันธุ์เวียง
2. นางอุไร  อุทัยแสน
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบดินทร์  ศรีเจริญ
2. นางสาวอภิชญา  สาซุเซา
3. นายอัษฎายุทธ  เคนไชยวงศ์
 
1. นายชาลี  สุพลแสง
2. นางภาวิณี  สุพลแสง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.62 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วปีลา
2. เด็กหญิงทิตยา  โพธิ์สุ
3. เด็กหญิงปรียารัตน์  เนตรพิมพ์
 
1. นางอุไร  อุทัยแสน
2. นางสาวสกลรัตน์  พันธุ์เวียง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนชิต  บานมีทะ
2. นางสาวศิราณี  บริเอก
3. นางสาวสุจิตรา  สุแพง
 
1. นายชาลี  สุพลแสง
2. นางภาวิณี  สุพลแสง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณา  สาธุการ
2. นางสาวอภิญญา  วชิระธัญญากุล
3. นางสาวอินทิรา  วงศ์สีดา
 
1. นายชาติชาย  หินสองกอง
2. นางจันทนาทิพส์  เวฬุวนารักษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวสุดารัตน์  ต้นกันยา
2. นางสาวสุทธิตา  มหาวงศ์
3. นางสาวอาทิตยา  พรมชาติ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ดวงภักดี
2. นางจันทนาทิพส์  เวฬุวนารักษ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพยารัตน์  พ่อชมภู
2. เด็กหญิงธนิตนันท์  โพธิ์สุ
 
1. นางอุไร  อุทัยแสน
2. นางสาวสกลรัตน์  พันธุ์เวียง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปานระวี  คำสงค์
2. นางสาวอาภาภรณ์  ขรรศร
 
1. นายชาลี  สุพลแสง
2. นางภาวิณี  สุพลแสง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจักรกฤต  ลำลอง
2. เด็กชายพงศธร  เลิศสุบินรักษ์
 
1. นางสาวชัยณรี  แสนเลิง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายตะวัน  ฉิมานุกูล
2. เด็กชายไชยวัฒน์  อินทร์ปากดี
 
1. นางสาวชัยณรี  แสนเลิง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ตั้งแสน
2. เด็กหญิงปาริชาติ  แหวกกลาง
3. เด็กหญิงมาริสา  วงศ์พบุตร
4. เด็กหญิงวารุณี  ดวงมาลา
5. เด็กหญิงศิรินัน  บำรุงภักดิ์
 
1. นางเกิ่งแก้ว  สิทธิ
2. นางสาวสมรถ  ราชิวงศ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.9 ทอง 6 1. นางสาวจันทร์นภา  จำปาทุม
2. นางสาวญาณีภรณ์  วงศ์พุทธา
3. นางสาวธิดาทิพย์  หมอกมีชัย
4. นายภูวนัย  ภูดีสม
5. นายรณกร  คำภิลัง
 
1. นางเกิ่งแก้ว  สิทธิ
2. นางสาววไลภรณ์  ขรรค์ศร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดั่งเกษี
2. เด็กหญิงจิตรดา  ป้องนานาค
3. เด็กหญิงชญานี  สุธรรม
4. เด็กหญิงณัฎฐา  จันทรรักษ์
5. เด็กหญิงปุณญาพร  ผิวคำ
 
1. นางเกิ่งแก้ว  สิทธิ
2. นางสาวสมรถ  ราชิวงศ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง 7 1. นางสาวคณินรัตน์  แซ่ริม
2. นางสาวทิพยาภรณ์  ชาดีกรณ์
3. นางสาวทิพย์ฤทัย  คะลีล้วน
4. นางสาวปิยะดา  คนไว
5. นางสาวสุวนันท์  แก้วชาลุน
 
1. นางเกิ่งแก้ว  สิทธิ
2. นางสาววไลภรณ์  ขรรค์ศร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายชนสรณ์  โพธิ์สุ
2. นายณัฐพล  สุมนัด
3. นายสตรีรัตน์  บุพศิริ
4. นางสาวสุพัตรา  พูลสวัสดิ์
 
1. นายศรีวรรณเฉลิม  ประทุมพงษ์
2. นายอัครเดช  แสนณรงค์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  สิงห์งอย
2. เด็กชายชลชาติ  กองคำ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ราชเมือง
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์  อินทริง
5. เด็กหญิงนวนันท์  อุผา
6. เด็กชายนิวัตน์  แก้วปีลา
7. เด็กชายปณชัย  ชัยเทพ
8. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์คำ
9. เด็กหญิงปรารถนา  สมรฤทธิ์
10. เด็กชายพงศกร  มหาวงศ์
11. เด็กหญิงพิสมัย  ไชยคำ
12. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ราชิวงศ์
13. เด็กหญิงวรัญญา  คำสงค์
14. เด็กชายวัชรินทร์  ศรีลาศักดิ์
15. เด็กหญิงวิลาสินี  สมรฤทธิ์
16. เด็กหญิงศิริประภา  คำสงค์
17. เด็กชายศิวะ  นันศรีบุตร
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุธรรม
 
1. นายศรีวรรณเฉลิม  ประทุมพงษ์
2. นางสาวสมรถ  ราชิวงศ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุพล  ศิริวงศ์
2. นายชัชฤทธิ์  การิก
3. นายณัฐดนัย  ธานีกุล
4. นายณัฐนนท์  ใจปิง
5. นายณัฐวุฒิ  คัณทะสิทธิ์
6. นายธนพน  เรียนนา
7. นายนครินทร์  รัตนะ
8. นายนพชัย  มะละกา
9. นายพิพัฒน์พงษ์  ประสงค์ดี
10. นายภานุวัฒน์  ชัยคำ
11. นายมงคลชัย  อ่อนเฉวียง
12. นายรัฐธรรมนูญ  บานอินทร์
13. นายวรายุทธ  อินโจม
14. นายวรุติ  สุระเสียง
15. นายวัชรินทร์  ผ่องสามสวน
16. นายศุภลักษณ์  เพียสุริวงค์
17. นายสถาพร  อนุวรรณ
18. นายสาคร  นะคะจัด
19. นายเบญญา  ทุมแต้ม
 
1. นายสมศักดิ์  วดีศิริศักดิ์
2. นายอัครเดช  แสนณรงค์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิภาดา  ติยะบุตร
 
1. นายสมศักดิ์  วดีศิริศักดิ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.1 ทอง 5 1. นางสาวกนกนิภา  คินาวงศ์
 
1. นายอัครเดช  แสนณรงค์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  เรืองวรบูรณ์
2. เด็กชายทยากร  สุธรรม
 
1. นายสุชาติ  สระแก้ว
2. นายศรีวรรณเฉลิม  ประทุมพงษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.2 ทอง 8 1. นายจตุพล  ดายังหยุด
2. นางสาวณัฐริกา  อินทร์เสนลา
 
1. นายสุชาติ  สระแก้ว
2. นายศรีวรรณเฉลิม  ประทุมพงษ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.2 ทอง 8 1. นางสาวณัฐวดี  ไชยกา
2. นางสาวดวงใจ  สมหวัง
3. นางสาวนันทวัน  โคตรแสงอ่อน
4. นางสาวนันธิดา  สีหา
5. นางสาวนิตยกานต์  ดวงภักดี
6. นางสาววนิดา  อินทริง
7. นางสาวสุกัลยา  ดวงภักดี
8. นางสาวสุทธิตา  สุธรรม
9. นางสาวเจติยา  ดีบุดชา
10. นางสาวโยธกา  สุพร
 
1. นางเกิ่งแก้ว  สิทธิ
2. นายสุชาติ  สระแก้ว
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเที่ยง
2. เด็กหญิงกาญจนา  ถนอมสัตย์
3. นางสาวชุติมา  ทะโคดา
4. นางสาวญานิภา  เค้าละมูล
5. เด็กชายมังกร  คำใบ
6. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  โปแอ
7. เด็กหญิงลีลาวดี  ไชยกา
8. เด็กหญิงวารุณี  ถนอมสัตย์
9. นางสาววาสนา  พรมคำ
10. เด็กหญิงศรุตยา  แก้วอินธิ
11. เด็กหญิงศิรประภา  โพธิ์สุ
12. เด็กหญิงศิริโสภา  สุขสันต์หรรษา
13. เด็กชายสิงหเทพ  กัลยาฤทธิ์
14. เด็กหญิงสุภารักษ์  ปากดี
15. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ไทยสงคราม
 
1. นางสาวสกลรัตน์  พันธุ์เวียง
2. นายอนุพงษ์  ยุรชัย
3. นายทองธวัช  แวงโสธรณ์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชญาณี  ชาดีกรณ์
2. เด็กชายอัมรินทร์  บุณรังศรี
 
1. นายสันติพงษ์  ไชยขันธ์
2. นายอัษฎา  ปิตะพรหม
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาววิลัยลักษณ์  นามมนตรี
2. นางสาวสุวนันท์  นันประโคน
 
1. นายอัษฎา  ปิตะพรหม
2. นายสันติพงษ์  ไชยขันธ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวอรรัตน์  เห็มชัย
 
1. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาวรินทร์  วงค์โสภา
 
1. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เตโซ
 
1. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  จันทะเสน
 
1. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาววันวิสาข์  หลำภาวนา
 
1. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ไชยกา
2. เด็กชายธนพล  แดนขนบ
3. เด็กชายพีระพัฒน์  สิงห์งอย
 
1. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรวัฒน์  มูลตรี
2. นายรณกร  แสนทวีสุข
3. นายวัชรินทร์  รังษี
 
1. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคุณาภรย์  อินทรธรรมมา
2. เด็กชายจักรภัทร  สมรฤทธิ์
3. นายจิตรกร  อภัยวงศ์
4. นางสาวพรปวีณา  วงค์พุทธา
5. นายภูวเนศน์  สมรฤทธิ์
6. นายวิชัยชิต  ต่ออำนาจ
 
1. นายวัชระ  เผื่อนศรี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ไชยกา
2. นายกิตติพงษ์  หัตถสาร
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ประเสริฐสังข์
4. นางสาวคุณาภรย์  อินทรธรรมมา
5. เด็กชายจักรภัทร  สมรฤทธิ์
6. นายจิตรกร  อภัยวงศ์
7. นายชลวาทิน  เคนชัยวงศ์
8. นายธวัชชัย  บุรณรังษี
9. เด็กหญิงธารีรัตน์  หลักไชย
10. เด็กชายธิวัฒน์  สุภานันท์
11. นายธีรไนย  ปันแดงปิน
12. นางสาวนิภานันท์  นันสีบุตร
13. เด็กชายปฎิพล  ศรีเมือง
14. เด็กหญิงปาริฉัตร  น้อยนู
15. นายปิยะพล  จันทะเลาะ
16. นางสาวพรปวีณา  วงค์พุทธา
17. นายภูวนัย  ภูดีสม
18. นายรณกร  คำภิลัง
19. นางสาวรวิภา  ศรีสงคราม
20. เด็กชายวทัญญู  ทิพยศรี
21. เด็กหญิงวนิดา  ไชยรินทร์
22. เด็กหญิงวรัญญา  คำสงค์
23. เด็กชายวัชรกร  อุ่นกลม
24. เด็กชายวันเฉลิม  อุดมเดช
25. นายวิชัยชิต  ต่ออำนาจ
26. นายสิทธิโชค  พลพิมาย
27. เด็กหญิงสุนิษา  สุขงาม
28. นายอภิสิทธิ์  ผาอิฐดี
29. นางสาวอุรัตวรรณ  ผาอิดดี
30. เด็กหญิงแพรรำไพ  บุญเทียม
31. นางสาวโรจิรา  แก้วชาลุน
 
1. นายวัชระ  เผื่อนศรี
2. นายเทพพร  สุวรรณโส
3. นายสุชาติ  สระแก้ว
4. นายชาติชาย  หินสองกอง
5. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
6. นายยุทธการ  แก้วอินทร์
7. นายดนัย  ปานทอง
8. นายอนุพงษ์  ยุรชัย
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวารุณี  ดวงมาลา
 
1. นายวัชระ  เผื่อนศรี
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวญาณีภรณ์  วงค์พุทธา
 
1. นายวัชระ  เผื่อนศรี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุลสตรี  สิงห์งอย
 
1. นายวัชระ  เผื่อนศรี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรปวีณา  วงค์พุทธา
 
1. นายวัชระ  เผื่อนศรี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลลดา  อินอุเทน
 
1. นายวัชระ  เผื่อนศรี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปิยะพล  จันทะเลาะ
 
1. นายวัชระ  เผื่อนศรี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุพัตตรา  สุทธิโคตร
 
1. นายวัชระ  เผื่อนศรี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรปวีณา  วงค์พุทธา
 
1. นายวัชระ  เผื่อนศรี
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยวัฒน์  ไชยกา
2. นางสาวธัญญา  ดวงภักดี
3. นางสาวนุศรา  ศรีหะมงคล
4. นางสาวพิไลพร  แก้วปีลา
5. นางสาวภรนิภา  ภักดี
6. นางสาวมณฑา  สุทา
7. นางสาวรุ่งนภา  เรือนนา
8. นางสาวศิริลักษณ์  ไชยศาสตร์
9. นางสาวสุกัลยา  ดวงภักดี
10. นายอดิศักดิ์  ชาสงวน
11. นางสาวอัจฉราภรณ์  หมอกมีชัย
12. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  อินทร์เสนสา
13. นางสาวอุไรศรี  ศรีทอง
14. นางสาวเจนจิรา  แก้วหาวงศ์
 
1. นายอนุพงษ์  ยุรชัย
2. นางสาวปิยฉัตร  กงภูเวทย์
3. นายวัชระ  เผื่อนศรี
4. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
5. นายดนัย  ปานทอง
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนิรมล  บุญจันทร์
 
1. นางสาวอทิติยา  คูณคำ
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 71.8 เงิน 4 1. นางสาวอินธิรา  ขันทะชา
 
1. นางสาวอทิติยา  คูณคำ
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปองภพ  ต้นศรี
 
1. นางทิติภา  แสนมะฮุง
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 4 1. นายฑิฆัมพร  เกษมสินธุ์
 
1. นางทิติภา  แสนมะฮุง
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนคินทร์  คำใบ
 
1. นางไพลิน  ปะทะดี
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.31 เงิน 6 1. นางสาวดนิตา  ปริยาภัสร์ธาดา
 
1. นางไพลิน  ปะทะดี
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสินีนาฏ  ชูใจ
 
1. นายยุทธการ  แก้วอินทร์
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวสุพรรณี  อินทริง
 
1. นายยุทธการ  แก้วอินทร์
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.67 เงิน 4 1. เด็กชายจัตรินทร์  มังคละคีรี
2. เด็กชายณัฐชาต  ใจสุข
3. เด็กชายพิทักษ์นันท์  แก้วอุ่นเรือน
4. เด็กหญิงสิริยากร  ปทุมมากร
5. เด็กหญิงอนันตญา  เภตรา
 
1. นางสาวปราณีต  พรรณวงศ์
2. นางสาวนันทนิจ  แผนสิงห์
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.08 ทอง 5 1. นายชนสรณ์  โพธิ์สุ
2. นายดชุพร  สมรฤทธิ์
3. นางสาวภัทราวดี  บุณรังศรี
4. นางสาววิภาวี  ศรีษะมุข
5. นายศุภฤกษ์  ชาธิพา
 
1. นางสาวปราณีต  พรรณวงศ์
2. Mr.Kudi  Christian Mendi
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัณณพร  พวงมณี
 
1. นางสาวอารยา  วรวงศ์
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุทธิดา  เหมะธุลิน
 
1. นางสาวอารยา  วรวงศ์
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วลา
2. เด็กชายพิษณุนาถ  แสนศรี
 
1. นางขวัญนภา  อรรคสังข์
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวมนต์ตรา  ไชยเลิศ
2. นางสาวเพ็ญณภา  วาณะวงค์
 
1. นางไพลิน  ปะทะดี
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติภัฎ  ภักดี
2. นางสาวจงกล  สมรฤทธิ์
3. นายฐิติชัย  วรรณพฤกษ์
4. นายธรรมรัตน์  แพงสาระ
5. นายปฐมพงษ์  แสนอุบล
6. นางสาวปิยะมาศ  ดีบุดชา
7. นายพาโชค  เหมือนเงิน
8. นางสาววิภาดา  หาทำ
9. นางสาววิมลณัฐ  วรรณะ
10. นายศราวุธ  นะคะจัด
 
1. นายสุชาติ  สระแก้ว
2. นายสมศักดิ์  วดีศิริศักดิ์
3. นางสาวมณีรัตน์  วดีศิริศักดิ์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกหิรัญ  ศิริวงศ์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  อุปศรี
3. เด็กหญิงภาณุรัตน์  สุธรรม
4. เด็กชายศราวุธ  พระสุวรรณ์
5. เด็กชายเจษฎา  เรือนนา
 
1. นางอังคณา  เมตุลา
2. นางสาวมณีรัตน์  วดีศิริศักดิ์
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติมา  โสภางาม
2. นางสาวทินประภา  วะยะลุน
3. นางสาวนฤมล  คนไว
4. นางสาวสิทธรัตน์  ชาธิพา
5. นายเจษฎากร  เบียนไชย
 
1. นางอังคณา  เมตุลา
2. นางสาวมณีรัตน์  วดีศิริศักดิ์
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คะดุน
2. เด็กหญิงศรสิริ  แก้วปีลา
3. เด็กหญิงศิรินันท์  นวนจันทร์
 
1. นางสาวอัตถจริยา  มุงคุณ
2. นางวิลัยลักษณ์  จันทะขิน
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สอนชา
2. นางสาวพรนภา  พรมหงษ์
3. นางสาวพิชญาภรณ์  เครือหว้า
 
1. นางสาวอัตถจริยา  มุงคุณ
2. นางวิลัยลักษณ์  จันทะขิน
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติสุดา  ไกรเลิศ
2. เด็กหญิงมนัญชยา  พรมชาติ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรงาม
 
1. นางสาวอัตถจริยา  มุงคุณ
2. นางสาวสมรถ  ราชิวงศ์
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุวรรณ  นาหมีด
2. นางสาววราภรณ์  ดีทา
3. นางสาวอมรรัตน์  รัตนะ
 
1. นางสาวสมรถ  ราชิวงศ์
2. นางสาวอัตถจริยา  มุงคุณ
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนสิทธิ์  งามนาศรี
2. เด็กหญิงยุพาวรรณ  เคนไชยวงศ์
 
1. นางขวัญนภา  อรรคสังข์
2. นางสาวฤทัยวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวไอรดา  โพธารินทร์
 
1. นางขวัญนภา  อรรคสังข์
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชยมล  ลิปูหนอง
2. เด็กชายภัทรพล  เกษมสินธุ์
 
1. นางสาวศิวาพร  ขรรค์ศร
2. นางยินยอม  สุขเกษม
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐดนัย  แสนสุริวงศ์
 
1. นางสาวศิวาพร  ขรรค์ศร
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิษณุนาถ  แสนศรี
2. นางสาววิรังรอง  จุ่นหัวโทน
 
1. นางยินยอม  สุขเกษม
2. นางขวัญนภา  อรรคสังข์
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอภิชญา  สาซุเซา
 
1. นางสาวศิวาพร  ขรรค์ศร
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรภัทร  สมรฤทธิ์
 
1. นางประนอม  เกษมสินธุ์
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคุณานนท์  โพธิ์สุ
 
1. นายนิรุต  ราญมีชัย
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกร  แสนคำภา
2. เด็กชายอภิเดช  พลมั่น
 
1. นายวัชรพงษ์  บริเอก
2. นายนัฏฐพล  ปากดี
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุ  จตุรัส
2. เด็กชายเพทาย  เวียงแก้ว
 
1. นายทินกรณ์  วรกา
2. นายวัชรพงษ์  บริเอก
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนาธิป  รัฐเสรี
2. นายอนุภาพ  เสวิวัฒน์
 
1. นายทินกรณ์  วรกา
2. นายวัชรพงษ์  บริเอก
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวงศกร  เรืองวรบูรณ์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  จันทพัฒน์
 
1. นายนัฏฐพล  ปากดี
2. นายวัชรพงษ์  บริเอก
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบดินทร์  ศรีเจริญ
2. นายสิทธิชัย  ไชยกา
 
1. นายนัฏฐพล  ปากดี
2. นายวัชรพงษ์  บริเอก
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติกร  โยธี
2. เด็กชายจักริน  เนียมจีน
 
1. นายวัชรพงษ์  บริเอก
2. นายนัฏฐพล  ปากดี
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรณกฤต  แก่นจันทร์
2. เด็กชายเดชานุภา  อนุวรรณ
 
1. นายนัฏฐพล  ปากดี
2. นายพรเจริญ  มะละกา
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณากร  โพธิ์สุ
2. เด็กชายนราธิป  บรรณาลัย
 
1. นายนัฏฐพล  ปากดี
2. นายวัชรพงษ์  บริเอก
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายคุณานนท์  นนท์คำจันทร์
2. นายฤทธิเกียรติ  ดวงดีแก้ว
 
1. นายนัฏฐพล  ปากดี
2. นายวัชรพงษ์  บริเอก
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตะวัน  ทีสุกะ
2. นายพิฆเนศ  เกษมสินธุ์
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
2. นายนัฏฐพล  ปากดี
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรวัฒน์  นาโควงค์
2. นายชินวัฒน์  ดายังหยุด
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
2. นายนัฎฐพล  ปากดี
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 14 1. นายชิติพัทธ์  หลวงโป้
2. นายอภิลักษณ์  มอญวงศ์
 
1. นายวัชรพงษ์  บริเอก
2. นายทินกรณ์  วรกา
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลลดา  วงค์พุทธา
2. เด็กหญิงยุภาพร  วงค์พุทธา
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  หมื่นคำ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  วดีศิริศักดิ์
2. นางยินยอม  สุขเกษม
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงษ์  ไชยรินทร์
2. นางสาวอภิญญา  วงคำจันทร์
3. นายอภิสิทธิ์  รุ่งเรือง
 
1. นายทินกรณ์  วรกา
2. นางยินยอม  สุขเกษม
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุไธสง
2. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงสาธุธาร  ภูเม็ด
 
1. นางประนอม  เกษมสินธุ์
2. นายปณิธาน  เกษมสินธุ์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวณัฐกานต์  พลเซดี
2. นางสาวมนธิรา  แพงเนตร
3. นางสาวอธิติยา  เพ็งคำ
 
1. นายปณิธาน  เกษมสินธุ์
2. นางประนอม  เกษมสินธุ์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงชฎาพร  ปันแดงปิ่น
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  คำสอน
3. เด็กชายปฏิเวธ  ไตรยราช
4. เด็กหญิงศุภลักษณ์  คัณทักษ์
5. เด็กหญิงสุภาพร  ภูเม็ด
6. เด็กหญิงอาพร  แน่นอุพำ
 
1. นางพิสมัย  พรรณวงศ์
2. นางนิภาวรรณ  วดีศิริศักดิ์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.57 ทอง 4 1. นายกรรชัย  กองเสลา
2. นางสาวชญานิศ  วงศรีชู
3. นางสาวธัญวัฒน์  สิงห์งอย
4. นางสาววิไล  ไชยกา
5. นางสาวศิริวรรณ  มหาวงศ์
6. นางสาวหิรัญญิกา  อ่อนอาสัญ
 
1. นางพิสมัย  พรรณวงศ์
2. นางสาวปราณีต  พรรณวงศ์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิดา  นะคะจัด
2. เด็กหญิงฐิติยา  โคตรชมภู
3. เด็กหญิงดวงกมล  นครังสุ
 
1. นางยินยอม  สุขเกษม
2. นางดิราณี  สุพันธมาตย์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 9 1. นางสาวกนกพร  ดายังหยุด
2. นางสาวมาริกา  คำหล้า
3. นางสาวเบญจมาศ  ระรัตน์
 
1. นางยินยอม  สุขเกษม
2. นางสาวชัยณรี  แสนเลิง
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.56 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  เหง้าละคร
2. เด็กหญิงภัทชิรา  อุ่นกลม
3. เด็กหญิงสกุลรัตน์  หมอกมีชัย
 
1. นางนิภาวรรณ  วดีศิริศักดิ์
2. นางพิสมัย  พรรณวงศ์
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐกาล  นิลรัตน์
2. นางสาวเพชรเคียงฟ้า  เกษมสุข
3. นางสาวแคทริยา  วงอินอยู่
 
1. นายทินกรณ์  วรกา
2. นางสาวชัยณรี  แสนเลิง
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  ศรีษะ
2. เด็กหญิงภัทรมน  ผาอิดดี
3. เด็กหญิงยวิษฐา  เหง้าโอสา
 
1. นางยินยอม  สุขเกษม
2. นางสาวปิยฉัตร  กงภูเวทย์
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉวีวรรณ  คำใบ
2. นางสาวมณีณัฎฐ์  คำพิลัง
3. นางสาวศิริรัตน์  บุญลอย
 
1. นางยินยอม  สุขเกษม
2. นางสาวปิยฉัตร  กงภูเวทย์
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงนริศรา  บรรณาลัย
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  บัวศรีภา
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ดาเยอ
 
1. นางดิราณี  สุพันธมาตย์
2. นางวิลัยลักษณ์  จันทะขิน
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.75 ทอง 5 1. นางสาววรรณวนัช  โฆษิตกิตติทัศน์
2. นางสาวอรญา  วดีศิริศักดิ์
3. นางสาวอัจฉราพร  คำใบ
 
1. นางดิราณี  สุพันธมาตย์
2. นางวิลัยลักษณ์  จันทะขิน
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฎาพร  นาหมีด
2. เด็กชายศรันย์  บุพศิริ
3. เด็กหญิงหฤทัย  แสนเยีย
 
1. นางพิสมัย  พรรณวงศ์
2. นางสาวปราณีต  พรรณวงศ์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรภัทร  บุพศิริ
2. นายกรรชัย  กองเสลา
3. นางสาวปนัดดา  สิงห์งอย
 
1. นางพิสมัย  พรรณวงศ์
2. นางนิภาวรรณ  วดีศิริศักดิ์