สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจักรกฤต  ลำลอง
2. เด็กชายพงศธร  เลิศสุบินรักษ์
 
1. นางสาวชัยณรี  แสนเลิง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายตะวัน  ฉิมานุกูล
2. เด็กชายไชยวัฒน์  อินทร์ปากดี
 
1. นางสาวชัยณรี  แสนเลิง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 4 1. นายฑิฆัมพร  เกษมสินธุ์
 
1. นางทิติภา  แสนมะฮุง