สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โคตะบิน
 
1. นางสาวทวีภรณ์  สุวรรณมาโจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 9 1. นางสาวอินธิรา  วรวงศ์ปา
 
1. นางสาวอัญชลี  เจริญวงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพัชราวรรณ  เมืองแวง
 
1. นางกรองแก้ว  วรรณพฤกษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นายจักรกฤษณ์  แสนศรี
2. นายอนุชา  ไชยรินทร์
3. นางสาวไพบูรณ์  ไชยเทพ
 
1. นางวิลัยลักษณ์  จันทะขิน
2. นางสาวชัยณรี  แสนเลิง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชญาณี  ชาดีกรณ์
2. เด็กชายอัมรินทร์  บุณรังศรี
 
1. นายสันติพงษ์  ไชยขันธ์
2. นายอัษฎา  ปิตะพรหม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาววิลัยลักษณ์  นามมนตรี
2. นางสาวสุวนันท์  นันประโคน
 
1. นายอัษฎา  ปิตะพรหม
2. นายสันติพงษ์  ไชยขันธ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนิรมล  บุญจันทร์
 
1. นางสาวอทิติยา  คูณคำ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสินีนาฏ  ชูใจ
 
1. นายยุทธการ  แก้วอินทร์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัณณพร  พวงมณี
 
1. นางสาวอารยา  วรวงศ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วลา
2. เด็กชายพิษณุนาถ  แสนศรี
 
1. นางขวัญนภา  อรรคสังข์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวมนต์ตรา  ไชยเลิศ
2. นางสาวเพ็ญณภา  วาณะวงค์
 
1. นางไพลิน  ปะทะดี
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคุณานนท์  โพธิ์สุ
 
1. นายนิรุต  ราญมีชัย