สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.3 เงิน 10 1. นางสาวชรินรัตน์  เขียวรี
 
1. นายกลิ่นเพชร  ดีพรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 74.3 เงิน 6 1. นางสาวปราณปริยา  แย้มสรวล
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เมืองโคตร
 
1. นายกลิ่นเพชร  ดีพรม
2. นางอรุณี  ผาอิดดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิชญา  สาซุเซา
 
1. นายเทพพร  สุวรรณโส
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลสตรี  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  โทรักษ์
3. เด็กหญิงพิระนันท์  มันอาษา
 
1. นางสาวสกลรัตน์  พันธุ์เวียง
2. นางอุไร  อุทัยแสน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวอรรัตน์  เห็มชัย
 
1. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาวรินทร์  วงค์โสภา
 
1. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เตโซ
 
1. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลลดา  อินอุเทน
 
1. นายวัชระ  เผื่อนศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุพัตตรา  สุทธิโคตร
 
1. นายวัชระ  เผื่อนศรี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 71.8 เงิน 4 1. นางสาวอินธิรา  ขันทะชา
 
1. นางสาวอทิติยา  คูณคำ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.31 เงิน 6 1. นางสาวดนิตา  ปริยาภัสร์ธาดา
 
1. นางไพลิน  ปะทะดี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวสุพรรณี  อินทริง
 
1. นายยุทธการ  แก้วอินทร์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.67 เงิน 4 1. เด็กชายจัตรินทร์  มังคละคีรี
2. เด็กชายณัฐชาต  ใจสุข
3. เด็กชายพิทักษ์นันท์  แก้วอุ่นเรือน
4. เด็กหญิงสิริยากร  ปทุมมากร
5. เด็กหญิงอนันตญา  เภตรา
 
1. นางสาวปราณีต  พรรณวงศ์
2. นางสาวนันทนิจ  แผนสิงห์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คะดุน
2. เด็กหญิงศรสิริ  แก้วปีลา
3. เด็กหญิงศิรินันท์  นวนจันทร์
 
1. นางสาวอัตถจริยา  มุงคุณ
2. นางวิลัยลักษณ์  จันทะขิน
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สอนชา
2. นางสาวพรนภา  พรมหงษ์
3. นางสาวพิชญาภรณ์  เครือหว้า
 
1. นางสาวอัตถจริยา  มุงคุณ
2. นางวิลัยลักษณ์  จันทะขิน
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนสิทธิ์  งามนาศรี
2. เด็กหญิงยุพาวรรณ  เคนไชยวงศ์
 
1. นางขวัญนภา  อรรคสังข์
2. นางสาวฤทัยวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรภัทร  สมรฤทธิ์
 
1. นางประนอม  เกษมสินธุ์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกร  แสนคำภา
2. เด็กชายอภิเดช  พลมั่น
 
1. นายวัชรพงษ์  บริเอก
2. นายนัฏฐพล  ปากดี
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายคุณานนท์  นนท์คำจันทร์
2. นายฤทธิเกียรติ  ดวงดีแก้ว
 
1. นายนัฏฐพล  ปากดี
2. นายวัชรพงษ์  บริเอก
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตะวัน  ทีสุกะ
2. นายพิฆเนศ  เกษมสินธุ์
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
2. นายนัฏฐพล  ปากดี
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 14 1. นายชิติพัทธ์  หลวงโป้
2. นายอภิลักษณ์  มอญวงศ์
 
1. นายวัชรพงษ์  บริเอก
2. นายทินกรณ์  วรกา
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุไธสง
2. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงสาธุธาร  ภูเม็ด
 
1. นางประนอม  เกษมสินธุ์
2. นายปณิธาน  เกษมสินธุ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 9 1. นางสาวกนกพร  ดายังหยุด
2. นางสาวมาริกา  คำหล้า
3. นางสาวเบญจมาศ  ระรัตน์
 
1. นางยินยอม  สุขเกษม
2. นางสาวชัยณรี  แสนเลิง