สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 18 1. นางสาวสุธิตา  จำปา
 
1. นางมะลิ  หาธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.67 ทอง 9 1. เด็กหญิงพัชราภา  โปวังสา
 
1. นางมะลิ  หาธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 4 1. เด็กชายวินัย  พันทะวัน
 
1. นางมะลิ  หาธรรม
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79.91 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราพร  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ดาดง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  มีมา
 
1. นางมะลิ  หาธรรม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภัทรศิริ  มีมา
 
1. นางปาจรีย์  เจริญวงศ์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุติมา  รัตนะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มะละกา
3. เด็กหญิงนวาระ  พงษ์ขันธ์
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  ชาติชำนิ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทักษพร  ติยะบุตร
2. นางสาวศุภรดา  ดาดง
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  ชาติชำนิ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หาทำ
 
1. นางปาจรีย์  เจริญวงศ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นายเสกสรรค์  วะนาคำ
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  ชาติชำนิ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  อิทะศรี
3. เด็กหญิงเอวิกา  แก้วดานา
 
1. นางสุธาสินี  ดวงภักดี
2. นางสาวสุภาณี  วรรณธุ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นางสาวพรทิพย์  ดอนสิงห์
2. นางสาวอรญา  โตอินทร์
3. นางสาวโบรินทร์  มันอาษา
 
1. นางสาวสุภาณี  วรรณธุ
2. นางสุธาสินี  ดวงภักดี
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.57 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลันธร  สานต๊ะ
2. เด็กชายพีรวิชญ์  อินทริง
3. เด็กหญิงเยาวพา  วงษาศรี
 
1. นางสาวอนุธิดา  สารทอง
2. นางสาวณัฐพร  พึ่งเมือง
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 10 1. นางสาวรักษ์สุดา  ทุมพลแก
2. นางสาววราภรณ์  ต้นศรี
3. นางสาวสุจิตรา  จันทร
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
2. นางปาริชาติ  โกษาแสง
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.94 เงิน 8 1. นายธีระวัตร  สิงห์งอย
2. นายศิริวัฒน์  คะดุน
 
1. นายณัฐพงศ์  บุณยารมย์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรกนก  อินทริง
2. เด็กหญิงจุฬาทิพย์  แปโค
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีทาดี
4. เด็กหญิงภัทรนันท์  สาซุเซา
5. เด็กหญิงวัลลดา  มะละกา
 
1. นายอดิศักดิ์  มะเสนัย
2. นางนิตยา  มะเสนัย
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.3 ทอง 5 1. นางสาวจิราวรรณ  อินทริง
2. นางสาววิภาพร  รัตนะ
3. นางสาวสุนิตา  สิงห์งอย
4. นางสาวอทิตยา  อินทริง
5. นางสาวอารียา  อินทริง
 
1. นางปรารถนา  อุส่าห์
2. นางนิตยา  มะเสนัย
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 9 1. เด็กชายภัทรพล  ไชยกา
2. เด็กหญิงมนทกานติ์  พิพิธกุล
3. เด็กหญิงสุภาพร  คงมั่น
4. เด็กหญิงอรวรรณ  คะแก้ว
5. เด็กหญิงอารีย์  สมรฤทธิ์
 
1. นายอดิศักดิ์  มะเสนัย
2. นางนิตยา  มะเสนัย
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 12 1. นางสาวนฤมล  วงษาเนาว์
2. นางสาวนัจกร  ดาเชิงเขา
3. นางสาวพัชริดา  อุปิมนต์
4. นายรณกฤต  อินทริง
5. นางสาวอังศุมา  ปัญหาวงศ์
 
1. นางปรารถนา  อุส่าห์
2. นางนิตยา  มะเสนัย
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 10 1. เด็กชายบุญยฤทธิ์  สิงห์งอย
 
1. นายอดิศักดิ์  มะเสนัย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 10 1. นางสาวนิภาพร  เขียวค้า
 
1. นายอดิศักดิ์  มะเสนัย
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง 14 1. เด็กหญิงชลดา  อินทริง
2. เด็กชายสุทธิชัย  สวิดา
 
1. นางนิตยา  มะเสนัย
2. นายอดิศักดิ์  มะเสนัย
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.8 ทอง 18 1. นางสาวณัฐริกา  คะดุน
2. นายปัญญา  อินทริง
 
1. นางนิตยา  มะเสนัย
2. นายอดิศักดิ์  มะเสนัย
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  อินทริง
2. เด็กหญิงอรพิน  เอื้องไข
 
1. นางสาวสุนิสา  ไชยแสง
2. นางสุธาสินี  ดวงภักดี
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นายณัฐพงศ์  มะละกา
2. นายปริญญา  กวนฮางฮอง
 
1. นางสาวสุนิสา  ไชยแสง
2. นายวิชัย  คะโมฤทธิ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอุทุมพร  อินทริง
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมลดา  อภัยโส
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิรุณ  หาทำ
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนายุทธ  ยาศรี
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัฐศาสตร์  อินทริง
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิริยา  โสภาน้ำ
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิริยา  โสภาน้ำ
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภาศิริ  อินทริง
 
1. นายเทอดเกียรติ  จันทรโคตร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุมิตรา  หมอกมีชัย
 
1. นายเทอดเกียรติ  จันทรโคตร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิริยา  โสภาน้ำ
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  ยาศรี
2. เด็กหญิงขณิตฐา  ชะวิดา
3. เด็กหญิงจิตตมาศ  ต้อยสิมมา
4. เด็กชายจิรพัฒน์  คะลีล้วน
5. เด็กหญิงนิทิศา  คำลือ
6. เด็กชายพงศกร  ดวงภักดี
7. เด็กชายพิทักชัย  ดาเชิงเขา
8. เด็กหญิงมุธิตา  คำลือ
9. เด็กชายยุทธนา  อินทริง
10. เด็กชายรณฤทธิ์  อุผา
11. เด็กหญิงวราพร  เพียหอม
12. เด็กหญิงวราภรณ์  พลเสดี
13. เด็กชายศราวุฒิ  มาตรชัยเคน
14. เด็กชายสุริยา  พันธ์กลาง
15. เด็กชายเจษฎากร  ภักดี
16. เด็กชายเทอดเกียรติ  อินทริง
 
1. นายวิชัย  คะโมฤทธิ์
2. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
3. นางสาวสุนิสา  ไชยแสง
4. นายอนุชา  ยืนยง
5. นางสุธาสินี  ดวงภักดี
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงฐิติกา  อินทริง
 
1. นางวงเดือน  บุณยารมย์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.14 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงขัตติยา  อินทริง
 
1. นางชนม์นิภา  โคตะบิน
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสาวิตรี  กวนฮางฮอง
 
1. นางชนม์นิภา  โคตะบิน
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวรนุช  วรสัมพันธ์
2. เด็กหญิงสุมาลี  คำเขียว
 
1. นางวงเดือน  บุณยารมย์
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอริสา  ภักดี
2. เด็กหญิงอาภากร  น้อยนู
 
1. นางวงเดือน  บุณยารมย์
2. Mr.Takw i Louis  Awanga
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสาวิตรี  แผนสันเทียะ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  รัตนะ
 
1. นางปาจรีย์  เจริญวงศ์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสาวิกา  แผนสันเทียะ
 
1. นางปาจรีย์  เจริญวงศ์
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  มีมา
 
1. นางปาจรีย์  เจริญวงศ์
 
44 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 69.2 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐกรณ์  กวนฮางฮอง
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายศรัณญ์  ขันรักษา
2. เด็กชายศราวุธ  ผุดีสม
 
1. นางสาวณัฐพร  พึ่งเมือง
2. นางสาวอนุธิดา  สารทอง
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงชมพูนุช  คำชนะ
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  ประการแก้ว
 
1. นางสาวณัฐพร  พึ่งเมือง
2. นางสาวอนุธิดา  สารทอง
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทิวา  ติยะบุตร
2. นายศักดิ์สิทธิ์  อินทริง
 
1. นางสาวณัฐพร  พึ่งเมือง
2. นางสาวอนุธิดา  สารทอง
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75.61 เงิน 6 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  อินทริง
2. เด็กหญิงพีรยานันท์  บาแก้ว
3. เด็กชายสายชล  คะแก้ว
 
1. นางอุลัยวรรณ  ศิรินามมนตรี
2. นางสุธาสินี  ดวงภักดี
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  สิงห์งอย
2. เด็กชายปฐพี  คะลีล้วน
3. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  ทองสี
 
1. นางอุลัยวรรณ  ศิรินามมนตรี
2. นางสาวสุนิสา  ไชยแสง