สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 18 1. นางสาวสุธิตา  จำปา
 
1. นางมะลิ  หาธรรม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  อินทริง
2. เด็กหญิงอรพิน  เอื้องไข
 
1. นางสาวสุนิสา  ไชยแสง
2. นางสุธาสินี  ดวงภักดี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงฐิติกา  อินทริง
 
1. นางวงเดือน  บุณยารมย์