สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภัทรศิริ  มีมา
 
1. นางปาจรีย์  เจริญวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นายเสกสรรค์  วะนาคำ
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  ชาติชำนิ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นางสาวพรทิพย์  ดอนสิงห์
2. นางสาวอรญา  โตอินทร์
3. นางสาวโบรินทร์  มันอาษา
 
1. นางสาวสุภาณี  วรรณธุ
2. นางสุธาสินี  ดวงภักดี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นายณัฐพงศ์  มะละกา
2. นายปริญญา  กวนฮางฮอง
 
1. นางสาวสุนิสา  ไชยแสง
2. นายวิชัย  คะโมฤทธิ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิรุณ  หาทำ
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.14 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงขัตติยา  อินทริง
 
1. นางชนม์นิภา  โคตะบิน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวรนุช  วรสัมพันธ์
2. เด็กหญิงสุมาลี  คำเขียว
 
1. นางวงเดือน  บุณยารมย์
 
8 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 69.2 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐกรณ์  กวนฮางฮอง
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง