สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79.91 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราพร  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ดาดง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  มีมา
 
1. นางมะลิ  หาธรรม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หาทำ
 
1. นางปาจรีย์  เจริญวงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  อิทะศรี
3. เด็กหญิงเอวิกา  แก้วดานา
 
1. นางสุธาสินี  ดวงภักดี
2. นางสาวสุภาณี  วรรณธุ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 10 1. นางสาวรักษ์สุดา  ทุมพลแก
2. นางสาววราภรณ์  ต้นศรี
3. นางสาวสุจิตรา  จันทร
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
2. นางปาริชาติ  โกษาแสง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.94 เงิน 8 1. นายธีระวัตร  สิงห์งอย
2. นายศิริวัฒน์  คะดุน
 
1. นายณัฐพงศ์  บุณยารมย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมลดา  อภัยโส
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภาศิริ  อินทริง
 
1. นายเทอดเกียรติ  จันทรโคตร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75.61 เงิน 6 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  อินทริง
2. เด็กหญิงพีรยานันท์  บาแก้ว
3. เด็กชายสายชล  คะแก้ว
 
1. นางอุลัยวรรณ  ศิรินามมนตรี
2. นางสุธาสินี  ดวงภักดี