สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอรสา  โยลัย
 
1. นางธัญญา  ตรงดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 45.5 เข้าร่วม 20 1. นางสาววรพรรณ  ออทอลาน
 
1. นางธัญญา  ตรงดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงเพชราภรณ์  กันตะมา
 
1. นางสาวสุภาวดี  กิติศรีวรพันธุ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวลัดดาวัลย์  นนทะสี
 
1. นางสาวสุภาวดี  กิติศรีวรพันธุ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แพงดงแก
 
1. นางปัญญาทิพย์  บุญมาวงษา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 5 1. นางสาววรรณภา  จันทุลาง
 
1. นางปัญญาทิพย์  บุญมาวงษา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงจณิสตา  แข็งแรง
2. เด็กหญิงสุนิษา  วงค์โพนทอง
3. เด็กหญิงเบญจพร  ทัศคร
 
1. นางเสาวนีย์  ภูชุม
2. นางสาวจิตรเลขา  เสนาปกรณ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.17 เงิน 4 1. นายฐิติพงค์  ดวงดูสัน
2. นายธนวัฒน์  ผาคำ
3. นายเอกชัย  พรรณวงศ์
 
1. นางเสาวนีย์  ภูชุม
2. นางสาวจิตรเลขา  เสนาปกรณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงรักษิณา  ไชยพรม
2. เด็กหญิงอิศริญา  สกุลณา
 
1. นางปัญญาทิพย์  บุญมาวงษา
2. นางเสาวนีย์  ภูชุม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 5 1. นางสาวสุภารัตน์  ข้ามของมา
2. นางสาวอริศา  บุรีขันธ์
 
1. นางปัญญาทิพย์  บุญมาวงษา
2. นางเสาวนีย์  ภูชุม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ออทอลาน
 
1. นางสาวพิชญาภา  สีแสด
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นางสาวพิมลวรรณ  มะสุใส
 
1. นายรสุวิน  แก้วดวงดี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงษาพัด
2. เด็กหญิงภาริตา  วิลัยหล้า
3. เด็กหญิงอรัญญา  อุปสุ
 
1. นางสาวอำภา  กุลสา
2. นางสาวชลธิชา  กุลยะ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวณัทริกา  แก้วปิลา
2. นางสาวสุดารัตน์  สุธรรม
3. นางสาวสุภาพร  กานนท์
 
1. นางสาวสถาพร  ทับวิธร
2. นางสาวจันทนีย์  กานนท์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิราพร  ไชยมหา
2. เด็กชายไชยภัทร  มณีรัตน์
 
1. นางสาวจันทนีย์  กานนท์
2. นางสาวรัตนา  บุญรอด
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศิวกร  ไชยพรม
2. นางสาวอาทิตยา  พระอารัญ
 
1. นายรสุวิน  แก้วดวงดี
2. นางสาวอำภา  กุลสา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายพงศกร  บุญจริง
 
1. นางสาวพิชญาภา  สีแสด
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายลำพูล  ตู้แก้ว
 
1. นางสาวสถาพร  ทับวิธร
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชไมพร  พิมพ์มีลาย
2. เด็กหญิงพิมพ์ไพรินทร์  ภาวะ
3. เด็กชายพีระพัฒน์  คำลือ
 
1. นางเพ็ชรกี  โยลัย
2. นางสาววราภรณ์  เสมอหน้า
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาววิภาพร  ขยัน
2. นางสาวอรญา  เมฆตั้ง
3. นางสาวอุษา  เดชทะศร
 
1. นายรุ่งตะวัน  มูลธิสาร
2. นางสาวประภัสสรณ์  นครเขต
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนลิน  ทะไตย์
2. เด็กหญิงวารุณี  ตะวะนะ
3. เด็กหญิงเมธาไล  ฐานะวงค์
 
1. นางเพ็ชรกี  โยลัย
2. นางสาวประทุมพร  บุญมาวงษา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.5 ทอง 9 1. นายธีรพัฒน์  วงค์พุทธา
2. นางสาวบุญยาพร  ผาไชย
3. นายสุรศักดิ์  สีเคน
 
1. นายรุ่งตะวัน  มูลธิสาร
2. นางณัฐปภัสร์  สินจตุรพัฒน์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.86 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนิดา  โยลัย
2. เด็กหญิงสิริกร  โยลัย
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  โยลัย
 
1. นางสาวประภัสสรณ์  นครเขต
2. นายรุ่งตะวัน  มูลธิสาร
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.1 ทอง 6 1. นางสาวชนากานต์  สุขเจริญ
2. นางสาวภาวิณี  อินทริง
3. นางสาวอ้อม  กิ่งรุ่งเรือง
 
1. นายอดิพัฒน์  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวประภัสสรณ์  นครเขต
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.75 ทอง 5 1. เด็กชายจิรพิพัฒน์  เพียแสง
2. เด็กชายพลสิทธิ์  แผ่นทอง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภูธี
 
1. นางเพ็ชรกี  โยลัย
2. นางสาววราภรณ์  เสมอหน้า
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.25 ทอง 4 1. นายทรงพล  แย้มโพธิ์
2. นายนิรันทร์  จันทะผล
3. นายภิญโญภาษ  เสย์
 
1. นางสาววราภรณ์  เสมอหน้า
2. นางณัฐปภัสร์  สินจตุรพัฒน์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมายถมกลาง
2. เด็กหญิงอินทุอร  อ่อนสีแก้ว
 
1. นายอดิพัฒน์  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวประภัสสรณ์  นครเขต
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.9 เงิน 6 1. นางสาวกมลทิพย์  นนเลาพล
2. นางสาวจิตสุภา  ดวงดูสัน
 
1. นายอดิพัฒน์  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวประภัสสรณ์  นครเขต
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ตาแสงโว
2. เด็กหญิงดิษย์ลดา  สนธะลี
3. เด็กหญิงวรรณพร  วงษาดี
4. เด็กหญิงอรฤดี  ศรีละพล
5. เด็กหญิงอัญญรินทร์  ทองมะโรง
 
1. นายสมพร  อุดมฤทธิ์
2. นายศิริ  ขานคำภา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภาพร  ดวงดูสัน
2. นางสาวบุนิกา  แก้วโบดา
3. นางสาววรินดา  ดวงดูสัน
4. นางสาวสุวนันท์  พ่วงคุ้ม
5. นางสาวอภิญญา  ลีคำพอก
 
1. นายสมพร  อุดมฤทธิ์
2. นายศิริ  ขานคำภา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กลมจี
2. เด็กหญิงดวงธิดา  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงมลธิรา  อุ่นอินอ่ำ
4. เด็กหญิงสุมณฑา  ทองมะโรง
5. เด็กหญิงโสระยา  บุรีขันธ์
 
1. นายศักดิ์ดา  สมยา
2. นางสาวรัตนพร  ปาข้างฮุง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง 6 1. นางสาวณัฐมน  นนเลาพล
2. นางสาววิสา  คำสวัสดิ์
3. นางสาวอภัสนันท์  ลือคำหาญ
4. นางสาวอภิญญา  ดวงดูสัน
5. นางสาวเสาวรจณีย์  เพ็ชรนนท์
 
1. นายศักดิ์ดา  สมยา
2. นางสาวรัตนพร  ปาข้างฮุง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.6 ทอง 4 1. นายกฤษณะ  อุ่นเทียมโสม
2. นายธนากรณ์  นนท์เหล่าพล
3. นายธนารักษ์  นามป่องแก
4. นายปกรณ์รัมย์  ราชรามทอง
5. นายภานุเมศ  อุ่นเทียมโสม
 
1. นายวัชรากรณ์  ศรีนวลแล
2. นายธีระยุทธ  วณิชศิโรรัตน์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญจิตร  อุปสุ
2. นางสาวจิตรานุช  นนทะสี
3. นางสาวจิริสุดา  กิติผง
4. นางสาวญาสุมินทร์  อ.ท.สี
5. นางสาวบัวเพ็ญ  สุดใจ
6. นายบุญถนอม  แสงแก้ว
7. นางสาวพรนิภา  ตาแสงโว
8. นางสาวพรเทวา  คะตะโคตร
9. นายภรากรณ์  โยลัย
10. นางสาวมณีรัตน์  ไชยภูธร
11. นางสาวยุพา  อ่อนทุม
12. นางสาววนิดา  เกื้อกูล
13. นางสาววราภรณ์  โยลัย
14. นางสาววาริต้า  ผุยปัญญา
15. นางสาววารี  ออทอลาน
16. นายวินัย  ปิยะมาตร์
17. นางสาวศิริประภา  คำแหงพล
18. นางสาวสุจิตรา  บุตรแสน
19. นางสาวสุภาภรณ์  ดวงดูสัน
20. นายเจริญรัตน์  มะสุใส
 
1. นายศักดิ์ดา  สมยา
2. นายศิริ  ขานคำภา
3. นางสาวรัตนพร  ปาข้างฮุง
4. นางสาวจีราภรณ์  มูลสิงห์
5. นายสมพร  อุดมฤทธิ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงประภัสรา  อ่อนทุม
 
1. นางสาวจีราภรณ์  มูลสิงห์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิกา  ไชยพันธ์
 
1. นางสาวจีราภรณ์  มูลสิงห์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.6 ทอง 5 1. เด็กชายชูพงษ์  แก้วปิลา
2. เด็กหญิงราตรี  อรทัด
 
1. นางสาวจีราภรณ์  มูลสิงห์
2. นายสมพร  อุดมฤทธิ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรินทร์  นนทะศรี
2. นางสาวปภัสสร  มากอง
 
1. นางสาวจีราภรณ์  มูลสิงห์
2. นายดล  ดลเจิม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงชมพูนุท  แสงชา
2. เด็กหญิงนพแก้ว  สิงห์เรือง
3. เด็กหญิงนภัสสร  ตาแสงโว
4. เด็กหญิงปิยะพร  สอนเณร
5. นางสาวภรรณภา  อนุญาหงษ์
6. เด็กหญิงมลธิรา  จันทุลาง
7. เด็กหญิงวิลาสินี  กุลยะ
8. นางสาวศศินา  ทะคะลิง
9. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ตู้แก้ว
10. นางสาวหทัยรัตน์  มอมไทรัตน์
 
1. นายศักดิ์ดา  สมยา
2. นายศิริ  ขานคำภา
3. นายสมพร  อุดมฤทธิ์
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ระหาร
2. นางสาวชุติมา  ปุนจันตัง
3. เด็กชายณัฐดนัย  มาปัน
4. นายทศพร  บัวลอย
5. นายธณัฐศิลป์  ยางสิงอ้อ
6. นางสาวนภาพร  ไชยพรม
7. เด็กชายมงคลชัย  ดงขมิ้น
8. เด็กหญิงมนธิญา  ธนะเนตร
9. นางสาวมาริณี  วงศ์อนันท์
10. นายวุฒิชัย  ลือพอก
11. นางสาวสุดารัตน์  มหาวงศ์
12. นางสาวสุดารัตน์  อุปสุ
13. นางสาวอนัญลักษณ์  เดชทะศร
14. นางสาวอรอุมา  เดชทะศร
15. นางสาวเบญจพร  บุสุวะ
 
1. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ
2. นายดล  ดลเจิม
3. นางสาวพิชญาภา  สีแสด
4. นางสาวจีราภรณ์  มูลสิงห์
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงนุศรา  ตะวะนะ
2. เด็กหญิงสุธินี  จำปาวัน
 
1. นายดล  ดลเจิม
2. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวสุพัตรา  บุญก้อน
2. นางสาวสุภาวดี  อนุญาหงษ์
 
1. นายดล  ดลเจิม
2. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารยา  บุรีขันธ์
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  แสนบัณฑิต
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสายชล  ออทอลาน
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  แสนบัณฑิต
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนฤมล  บุรีขันธ์
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  แสนบัณฑิต
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนิดา  แข็งแรง
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  แสนบัณฑิต
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงดวงใจ  นนท์เข็มพรม
2. เด็กหญิงนิตยา  สาหัส
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  แสนบัณฑิต
2. นายไพฑูรย์  จันที
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  จันทุลาง
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  แสนบัณฑิต
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณิกา  โยลัย
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พระสุริยะทุ่ง
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงรมิดา  วงศ์จันทร์
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกวลิน  แข็งแรง
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุลีกร  นนท์เหล่าพล
2. นางสาวทิตติยา  สาหัส
3. นางสาวนฤมล  บุราณเดช
4. นางสาวรพีพร  อุ่นเทียมโสม
5. นางสาววรรณี  แสงปลั่ง
6. นางสาวเดือนเพ็ญ  วอนวัฒนา
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
2. นายอานนท์  นนท์คำวงค์
3. นางสาวลัดดาวรรณ  แสนบัณฑิต
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงรติกานต์  โคตลา
 
1. นางสาวณัชชา  นิระเคน
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70.2 เงิน 5 1. นางสาวธันยพร  อุปสุ
 
1. นางสาวณัชชา  นิระเคน
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนุชจิรา  มุงธิราช
 
1. นายปฐม  บุรัตน์
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุทธิดา  ดวงดูสัน
 
1. นายปฐม  บุรัตน์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เถาชาลี
 
1. นายชูศักดิ์  ม่วงไทย
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60.14 ทองแดง 13 1. นางสาวอินทุอร  ศรีนอก
 
1. นายชูศักดิ์  ม่วงไทย
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ต้อนโสกรี
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  แดงบุตร
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวปราณวลี  ต้ายบุญเทียง
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  แดงบุตร
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.05 ทอง 6 1. นางสาวจิราลักษณ์  เหล่าสุวรรณ
2. นางสาวรัตนาพร  ไชยพรม
3. นางสาววรินทร  บุพศิริ
4. นางสาวศิราภรณ์  ปัญหาไชย
5. นางสาวเดือนเพ็ญ  ดานหา
 
1. นางสาวณัชชา  นิระเคน
2. นางสาวธัญญลักษณ์  แดงบุตร
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริยากร  พรมประเกต
 
1. MissTAN  SHENXUE
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชมล  ใจอารีย์
 
1. MissTan  Shenxue
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกรพิน  ศรีโท
2. เด็กหญิงทัศญา  อุณาพรม
 
1. นางสาวศิริรัตนา  พบชัยภูมิ
2. นายชูศักดิ์  ม่วงไทย
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวพิสมัย  อุปสุ
2. นางสาวสุพัตรา  วันดี
 
1. นางสาวศิริรัตนา  พบชัยภูมิ
2. นายชูศักดิ์  ม่วงไทย
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธวัชชัย  ราชกุล
2. นายวัฒนา  อินสา
3. นายศุภกิต  โพติยะ
4. นายสัญญา  อ่อนสีแก้ว
5. นายอนุชา  แก้วนิวงค์
6. นายเกษมศิลป์  สิงห์เย็น
 
1. นายศักดิ์ดา  สมยา
2. นายดล  ดลเจิม
3. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุจิกานต์  อุปสุ
2. เด็กหญิงลลิตา  เทพกรรณ์
3. เด็กหญิงวารุณี  วงษาพัด
4. เด็กหญิงอนัญญา  อัครวงศ์
5. เด็กหญิงอัจฉรา  คุตะโค
 
1. นางสาวนันทิดา  นาโควงค์
2. นางสาวพิชญาภา  สีแสด
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงดุจดาว  สุทโท
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  ตะวะนะ
 
1. นางสาวพิศมัย  หอมสมบัติ
2. นางสาวจิตรเลขา  เสนาปกรณ์
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฐฐินันท์  มณีรัตน์
2. นางสาวรัตนา  แสงอุทัย
3. นางสาวสุพัตตา  คุตะโค
 
1. นางสาวพิศมัย  หอมสมบัติ
2. นางสาวจิตรเลขา  เสนาปกรณ์
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนวพล  สารีพล
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ประพัศรางค์
 
1. นางสาวศิริรัตนา  พบชัยภูมิ
2. นายชัย  จันทุลาง
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐณิชา  แก้วนามไชย
 
1. นายชัย  จันทุลาง
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พลถา
2. เด็กชายอาทิตย์  วงษาพัด
 
1. นางสาวสถาพร  ทับวิธร
2. นางสาวชลธิชา  กุลยะ
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยะรัตน์  ดวงดูสัน
 
1. นายรสุวิน  แก้วดวงดี
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรินทร์  ดวงสงค์
 
1. นางสาวรัตนา  บุญรอด
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศิโรตม์  มะสุใส
 
1. นางสาวจันทนีย์  กานนท์
 
77 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 82.4 ทอง 4 1. นายธนายุทธ  มะสุใส
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
78 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 72.2 เงิน 7 1. นายกฤษดา  กานนท์
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แข็งแรง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ไชยพันธ์
 
1. นายสม  เชื้อโพนจาน
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  จรไพร
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กชายธนวัฒน์  โยลัย
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ไยสุวงษ์
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  จรไพร
2. นายสม  เชื้อโพนจาน
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นายธนาวุธ  วงศ์พันธ์
2. นายเจตน์ธนภูมิ  พูลสุข
 
1. นายธีระยุทธ  วณิชศิโรรัตน์
2. นายสม  เชื้อโพนจาน
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิดาพร  โยลัย
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  โทรัตน์
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  จรไพร
2. นายธีระยุทธ  วณิชศิโรรัตน์
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายคณิศร  โยลัย
2. นางสาวรุ่งนภา  คำล้วน
 
1. นายสม  เชื้อโพนจาน
2. นายธีระยุทธ  วณิชศิโรรัตน์
 
84 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปัญญาพร  สีแสง
2. นางสาวมาริสา  ผาชัย
3. นางสาวอทิติยา  กิติศรีวรพันธ์
 
1. นายสม  เชื้อโพนจาน
2. นายธีระยุทธ  วณิชศิโรรัตน์
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวชมพูนุช  อุปสุ
2. นางสาวสุชาดา  ไชยพรม
 
1. นายธีระยุทธ  วณิชศิโรรัตน์
2. นายสม  เชื้อโพนจาน
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธร  บุรีขันธ์
2. นางสาวพรชิตา  ไชยพรม
3. นายพัฒนพงศ์  อุปสุ
4. นางสาววรรณนิษา  วงค์โพนทอง
5. เด็กหญิงวรัญญา  วงษาพัด
6. เด็กหญิงสุภัสสร  นนท์เหล่าพล
 
1. นางทิพย์วรรณ  สมยา
2. นายศักดิ์ดา  สมยา
3. นายฤทธิชัย  แสนกลาง
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรารุพร  ปูนจันตัง
2. นางสาวนุชธิดา  วังมลหม่อม
3. นางสาวประนัดดา  คุตะโค
4. นางสาวสุปรียา  สุวรรณมาโจ
5. นางสาวอินทิรา  สาหัส
6. นางสาวเจมจิรา  ทูนไชย
 
1. นางทิพย์วรรณ  สมยา
2. นายศักดิ์ดา  สมยา
3. นายพลวัฒน์  กุลยะ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. นายกฤษฎา  ยงทอง
2. นางสาวนพศิลป์  ชินบูรณ์
3. นางสาวอภิญญาพร  อังคะมาตย์
 
1. นางทิพย์วรรณ  สมยา
2. นายสม  เชื้อโพนจาน
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤษณา  กานนท์
2. นางสาวกุลวดี  สีสมรส
3. นางสาวประทุมทิพย์  ชาติเผือก
 
1. นางเพ็ญศรี  ฤทธิทิศ
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  จรไพร
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.37 ทอง 4 1. เด็กชายวัฒธพงษ์  กุลยะ
2. เด็กชายศราวุธ  ยางสิงอ้อ
3. เด็กชายศักรินทร์  บุรีขันธ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ฤทธิทิศ
2. นายพลวัฒน์  กุลยะ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรสุดา  มณีรัตน์
2. นางสาวอนุธิดา  กุลยะ
3. นางสาวอ้อม  พรมพันธ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ฤทธิทิศ
2. นางสาวบุปผาวัลย์  ศิริสวัสดิ์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณิตา  ประพัศรางค์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ท้าวนาง
3. เด็กหญิงแสงระวี  ไตรมีแสง
 
1. นางเพ็ญศรี  ฤทธิทิศ
2. นางสาวหงษ์สุดา  สุวรรณมาโจ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิลลุบล  พิณยงค์
2. นางสาวบุษกร  วังสุขี
3. นางสาวแคทลียา  มากอง
 
1. นางสาวหงษ์สุดา  สุวรรณมาโจ
2. นางเพ็ญศรี  ฤทธิทิศ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรณิการ์  จันทร์ดาประดิษฐ์
2. เด็กชายวรรณชัย  คีราช
3. นางสาวอมร  ตะวะนะ
 
1. นางทิพย์วรรณ  สมยา
2. นายพลวัฒน์  กุลยะ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัชรีพร  สุขภูวงค์
2. นางสาวสุภิกา  ทองสาม
3. นางสาวอภิญญา  ต้อนโสกรี
 
1. นางทิพย์วรรณ  สมยา
2. นายฤทธิชัย  แสนกลาง